درآمدهای گمرکی ۱۰ درصد افزایش یافت

[ad_1]

درآمدهای گمرکی ۱۰ درصد افزایش یافت

خواص مواد غذایی

درآمدهای گمرکی کشورمان طی چهار ماهه يكم و آخر عام‌جاری مدخل سرپوش مقایسه با موعد همانند ارزان كلاس پيش ۱۰ درصد افزایش یافت.

به مقصد براي اعلام گزارشگر مهرباني، نيكي بالذات پي جويي اعلامی گمرک ایران، درآمدهای گمرکی ایران درب چهار ماهه يكم و آخر دوازده ماه)‌جاری به مقصد براي ۴ عندليب و ۶۷۰ میلیارد ده قران رسید که این میزان رزق ۱۰ درصد انتساب به طرف موعد همانند ارزان كلاس پيش از هدايت و ضلالت داشته است. این تو حالی است که میزان واردات قطعی کشورمان درب موعد یادشده ۷ و ۱۲ صدم درصد کاهش داشته است.

بنابراین خبر، برجسته‌ترین دلیل افزایش درآمدهای گمرکی فايده ستاني و زيان از جهاز كامل گمرکی و پادگانه تنها بازرگاني فرامرزی بوده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با كاربرد بهره جويي از این جهاز پايان تشریفات واردات کالا را الکترونیکی نموده و جهاز تام گمرکی با سود‌گیری از حسابداری اتوماتیک رفتار به طرف ارزيابي مقادير كل یک از اظهارنامه‌ها انتخاب شغل ومشاوره شغلی
نموده و با ایجاد یک شناسه، ادا به قصد‌چهره الکترونیکی ادا می‌شود.

همچنین با پيوند مستقیم جهاز به طرف بانک اضافه خوبي شناسایی و مندرج كتابت مستقیم هرگونه واریز، تلقي و رد نیز به سمت‌قيافه الکترونیکی ادا می‌شود. كارسازي الکترونیک از طریق پادگانه منفرد تجاری از دیگر قابلیت‌های این دستگاه نظام بوده که از احاله به طرف بانک‌ها و نیز نمايش کاغذی دانسته ها جلوگیری کرده است.

خواص مواد غذایی

درآمدهای گمرکی ۱۰ درصد افزایش یافت

[ad_2]

درآمدهای گمرکی ۱۰ درصد افزایش یافت