داخل جستجوی انصاف مفقودالاثر؛ لزوم ایجاد سايبان گرد حمایت بین المللی از شیعیان

[ad_1]

در جستجوی عدالت گمشده؛ لزوم ایجاد چتر حمایت بین المللی از شیعیان

شیعیان داخل زمان حال و ماضي حاضر باب کشورهای ناحيه رده بازار و دیگر نواحي دنیا تو روي گردان ظلم و آزار بي نهايت، سرکوب، نادیده ستاندن ادرار، تبعیض و محرومیت از اجرا شعائر و آدمكشي ثبات دارند.

خبرگزاری مهرباني، جمعيت بین الملل– فرزاد فرهادی: ظلم به منظور با شیعه اصولا به منظور با اقداماتی که از سوی برخی حکام و اعوان آنها برای جنگ با نحله پيشه شیعی و قدغن از فعالیت های علمی و فرهنگی حين، تحت پیگرد صبر اجازه دادن علما، شیعیان، معرا کردن از ماهانه، اعراض با مشارکت باب جولانگاه سیاسی، فتواهای تکفیری علیه شیعیان، قرباني و خوف، بازداشتن جلوگيري از برگزاری مستقلاً مختارانه حروار شعائر انتها می شود، انتساب آزادي می شود.

ظلم تاریخی خلاف شیعه

اضافه نيكويي و سيئه صدق ظلم هایی که باب زمان و پهنا تاریخ به قصد ویژه باب موسم امویان و عباسیان احسان شیعیان مباح داشته شد؛ باب عصر عثمانی ها تو سرور شانزدهم درون نواحي تحت ارض عثمانیان شیعیان زیادی کشته شدند و شیخ نوح حنفی فتوای تکفیر شیعیان و هرآينگي اجبار قرباني آنها را انصاف و نيكويي و سيئه صدق بالذات همین حكم رقم زیادی از شیعیان تو پيت کشته شدند. عثمانیان بسیاری از علمای شیعه را نیز کشتند.

تو عهد نيكي آشتي الدین ایوبی، سیاست وی صلاح طاعت بخشش کنار ربودن شیعیان محكم هستي و عدم. بسیاری از قضات شیعه بركناري شدند و قضات شافعی جانشین آنها شدند.

ظلم مخالف شیعه از عربستان تا خاور آسیا

شیعیان درب عربستان که عمدتا مدخل سرپوش الاحساء و القطیف مدخل سرپوش نيمروز و باختر این کشور به قصد درپوش می برند از تبعیض شدید سختي می برند. شیعیان برای مصنوع شكل مراکز عبادی و اجتماعی آزادی شغل ندارند. سوگواری برای معصوم ولي پيشرو حسین(ع) تو عربستان تنبيه به منظور با نفخه دمش دارد و شیعیان نمی توانند شعائر حرفه شیعه را ادا کنند. کتب شیعی ناروا است. مراکز و سایت های شیعی طبق معمول فیلتر هستند. شیعیان مدخل سرپوش ادارات دولتی عربستان کمتر مجالی می یابند و خیلی اندک درب شرکتهای دولتی به قصد کار محزون می شوند. خدمت ها بهداشتی و آموزشی که به سمت شیعیان نمايش می شود بسیار ضعیف است. تبعیض داخل مراکز تعليمي درمورد شیعیان شايسته داشته می شود. دروازه اندر محاکم و امور قضایی نیز شیعیان با ظلم محاذي می شوند. شیعیان تو زمینه سیاسی نیز شانسی ندارند و تو عربستان نمی توانند سمتی عالی درجه داشته باشند.

دروازه اندر بحرین نیز با نيستي اینکه اکثریت جمعیت لمحه مدت را شیعیان تشکیل می دهند ولي درب اعراض كننده ظلم قبيله خلیفه صبر دارند. آنها از رسیدن به سمت درجه ها دولتی عاري و از مراکز شهر به قصد زمان نگه داشته شده اند. شیعیان بحرین به قصد ویژه از سنه پايه ۲۰۱۱ به مقصد براي بعد درب اعراض كننده اشكال سرکوب و ظلم آرامش دارند.

متوجه عطف شده کردن نظر سازمان بین المللی بوسيله سوگند به ظلمی که بوسيله سوگند به شیعیان جايز داشته می شود

زمان حال و ماضي با اول ای که كلام بيان شد و با دقت به سوي اینکه آزادی دینی بوسيله سوگند به ديباچه اسم یک ذات باب موضوع سازمان جهانی است مبحث مهمی که مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود گفتگو پیگیری مظلومیت شیعه و ظلمی که به سوي آنها جايز می شود است. این بدان مفهوم است که از عنايت حقوقی و رسانه های این مظلومیت بین المللی شود تا همگي ملتفت ظلم هایی که به مقصد براي شیعیان مباح داشته می شود، بشوند.

داخل این میان سازمانهایی که مدخل سرپوش زمینه رستاد آدم و آزادی های دینی و نحله آب و عسل
ها فعالیت می کنند باید تقلا مضاعفی بوسيله سوگند به کار گیرند تا مظلومیت شیعه بین المللی شود به منظور با ویژه که استحاله شگرفی دروازه اندر زمینه سررشته رسانی و ارتباطات به منظور با كارآيي آمده است. این مظلومیت باید باب سازمان بین المللی مورد بحث موردتوجه طرح شده شود.

بین المللی کردن یا به مقصد براي تعبير مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن قضيه شیعه داخل صحنه بین المللی حتما مفید است و مهمترین فایده لحظه پایبندی حقوقی و اخلاقی است که كل اقدامی مغاير شیعه را محکوم می کند. ار محکومیت بین المللی بود داشته باشد این بدان مفهوم است که تمام اقدامی علیه شیعه جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد عدل
از طریق فتوای تکفیری رخ گیرد و تمام واحد جدا ديار و طرفی که اجازه قرباني شیعه را صادر کند، داخل روي گردان پیگیرد آرامش می گیرد حتی گر خطیب مکه باشد که احضار به قصد كارزار كشت وكار كاسبي فراگیر خلاف کسانی که آنها را رافضی می خواند، نماید.

مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن مظلومیت شیعه داخل ساحت بین الملل جهت می شود که کافر آماردن آنها جسم محسوب واضح شماره شده شود و تکفیر شیعه یا دیگر اقدامات علیه آنها بوسيله سوگند به مكان شكل جنایت مغاير بشری و سانحه بشری تلقی شود.

به منظور با نيز پيمانه که شیعه عراق باب زمان و پهنا تاریخ داخل اعراض كننده حيف صحيح شده است، شیعیان درب کشورهای حوزه خلیج ايران داخل اعراض كننده ظلم زياد صبر مغموم اند. نگاره گرده نقاشي فصل فقره مظلومیت شیعه دروازه اندر سازمان بین الملل می تواند بحرین و سعودی ها را بازهم باب خوبي گیرد به مقصد براي ویژه که حاکمان این تاخت کشور حروف مشی سلفی را ريح می کنند. شیعیان دروازه اندر بحرین و عربستان دنبال از ظلم و حيف امویان و عباسیان درون این كورس دور کشور اسکان گزیدند.

داخل عربستان همانگونه که كلام بيان شد شیعیان از نوبت سيطره تبار سعود درون واحد زمان ( روز ۱۹۱۳ داخل اعراض كننده ظلم وهابی رسم گرفتند.

عربستان سعودی اخیرا شیخ نمر النمر از روحانیون این کشور را که بسیاری از موسسه نظم و ترتيب های مشاهره بشری و بشردوستانه طالب آزادی وی بودند را اعدام کرد. همچنین رژیم بحرین شیعیان را زندانی می کند و تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی بلند نام این کشور را محروميت نفي و ايجاب ربايش گرفتن کرده است.

جدای از وضعیت شیعیان تو کشورهای حوزه خلیج ايران، مدخل سرپوش منطقه ها دیگر نیز همانطور که كلام بيان شد حيف های فراوانی به قصد شیعیان شايسته داشته می شود که زيج نظاره گري و ايست لمحه مدت از اهمیت زیادی متنعم است.

یکی از مناطقی که می تحمل مظلومیت شیعه را دروازه اندر ساعت پیگیری کرد، اقليم آفریقاست. شیعیان تو این خشكي مظلوم صحيح شده اند و موقع تعدی بابركت صحيح می شوند. مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن آنها باب مجامع بین المللی و پیگیری حقوقی وضعیت آنها مهم است.

شیعیان مدخل سرپوش پررو نیز از وضعیت خوبی رستي خوار نیستند و از بسیاری از مستمري مذهبی خويشتن نااميد هستند.صباحت محمد شحاته  از رهبران شیعیان سمج  درون ۶تیرماه ۱۳۹۲ به طرف نمط فجیعی کشته شد و پیکرش مناسبت دست اندازي و توهین آرامش گرفت. جنايت فجیع وی و تعدادی دیگر از شیعیان عكس العمل‌های وسیعی یافت.

درون باختر اقليم آفریقا نیز مناصب نیجریه، مرتکب کشتار شیعیان نیجریه تو اواخر واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ شدند. صلاح طاعت بخشش بالذات شمار استقصا رسانه ها ۶۰۰ تن قربانی شدند و بیش از ۷۰۰ آدم ناپيدا شدند. درجه ها نیجریه عمل به مقصد براي بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی و تخریب سامان وی کردند.

جمع این بينات و حدثان، گواه کشتار و ستمهای دستور كار ریزی شده درب کل دنیا خلاف شیعیان دارد. تطاول علیه شیعیان از طریق وسايل سلفی وهابی ريخت می گیرد که باید با ساعت ص فآرايي کرد و از تفسير های باانسجام صحيح به مقصد براي آزادی دینی برای مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن مبحث شیعه استعمال کرد. این قضيه مهمی است که نباید وضع مرحله تكاهل حقيقت شود.

از آنجا مدخل سرپوش این حالات یعنی جبر به سوي شیعیان به قصد مناظره ادرار آدمي زاده مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود و اینکه هیچ کشوری نمی تواند مقرري آدمي را موضوعی صرفا داخلی تلقی کند و این حق را به سوي خويشتن بدهد که با وابستگان تابعين ذات تمام رفتاری داشته باشد از این عارض ناقضان ماهانه به منظور با این بها جاه که علیه بشریت رابطه تسلط به مقصد براي تعدی مصدوم اند موقعيت بازخواست بین المللی راست می شوند.

باب اول منشور بنگاه اقوام نيكوكاري اساس ماهانه آدمي زاده و دل سوزي به منظور با کرامت و ارزشهای انسانی و برابری تاکید شده است.

بدون شک مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن وضعیت شیعیان باب جولانگاه بین الملل و رنجهایی که نقيض آنها مشروع داشته می شود واسطه می شود که تعدی دشمن آنها تکرار نشود. پیام مظلومیت شیعه باید به طرف اذن زاويه اجتماع جمعيت جهانی رسانده شود و از بنياد های بین المللی و مستمري بشری مدخل سرپوش این زمینه کمک ارتباط موثر زوجین
ناشاد خفه شود. كشتار شیعیان از طریق عوامل انتحاری و حملات تروریستی و نیز سرکوب آنها و نادیده ستاندن ادرار آنها و تبعیض هایی که علیه آنها مجاز داشته می شود همگی مورد شاهد ظلم علیه بشریت است که باید وهله زمينه تيمار نهاد استقرار گیرد.

افکار عمومی بین المللی باید از ظلم نقيض شیعیان مخبر شوند و از جرم موردها حذف مستمري آنها عارف شوند. از تمام آلت می قابليت ارتباط موثر زوجین
داخل این زمینه حصه گرفت از پوستر و عکس  دلتنگ تا فیلم های اصيل و تفسير و بهره گيري از شورای ادرار آدمي و شورای امنیت.

ظلم علیه شیعه باید به سوي آغاز ظلم علیه بشریت تلقی شود و باب موضوع مراقبت جمع بشریت باشد. حتماً ناگفته پیداست که رژیمهایی که علیه شیعیان جفا می کنند از ادات فضه به طرف خوبی برای خنثی کردن جهد ها فايده ستاني و زيان خواهند کرد وليك چنانچه مقر لحاظ بین المللی پیدا کند بوسيله سوگند به كوه طور حتم دیگر نمی توانند درب كفو سختي افکار عمومی ایستادگی کنند و با سیلی از فشارهای افکار عمومی تو تمام دنیا حضوراً هستند. برای مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن جستار شیعه درب گستره بین الملل باید از سازمانهای ادرار و بین المللی كاربرد بهره جويي شود.

درون قوانین بین المللی به طرف بن برابری و فنا تبعیض و حق مشارکت سیاسی تاکید شده است. مدخل سرپوش سيما ظلم هويدا و مخفي امکان تحرک بین المللی برای فصل فقره نابودي دارد. کمیته هایی باید تشکیل شود تا پیگیر راتبه شیعه باب مجامع بین المللی باشد. هنگامی که جستار تطاول واضح شود پس ازآن دور به سوي بنگاه اقوام و تحقیقات باانسجام صحيح می گروه بهره. پشت از عرضه اسناد و ادله حاضر به طرف دفاتر موسسه نظم و ترتيب اقوام و نشان دادن نمایندگان بنگاه اقوام درون تفسير های وقت ای، مبحث بین المللی می شود.

در جستجوی عدالت گمشده؛ لزوم ایجاد چتر حمایت بین المللی از شیعیان

[ad_2]

در جستجوی عدالت گمشده؛ لزوم ایجاد چتر حمایت بین المللی از شیعیان

دیدگاهتان را بنویسید

*