دستگیری ضاربان روحانی حاكم به مقصد براي معروف

[ad_1]

مرکز علم رسانی پلیس عهد اندازه کرد: با تكاپو ماموران انتظامی پلیس پایتخت سه تنه از اوباش و الواط بي سروپا که رفتار به سوي زدن و ضرب پس زدن روحانی آمربه معروف کرده بودند طی ساعات اولیه تحقیقات شناسایی و دستگیر شدند.

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب ، هنگام واحد زمان ۲۲:۰۰ شام ۲۶ شهریور ماه درب پی رابطه یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ تهران مبنی نيكوكاري یک مناسبت درگیری مدخل سرپوش یکی از برزن ها نيمروز جهات تهران، ماموران انتظامی رسیدگی به سوي این مبحث را درون روش کار خويش ثبات دادند.

این خبر حاکی است، با پيش ماموران انتظامی درون حله معين شد ،فردی روحانی موعد معاينه ایجاد دردسر سه جسم از اوباش و اجامر به سمت نوامیس نفوس و پري رفتار به منظور با تذکر لسانی کرده که مدخل سرپوش این حین با لمحه مدت ها درگیر شده که یک تن از آنها رفتار به منظور با خنجر کشی و مجروح کردن روحانی فرمانده به سمت معروف می کند و آن وقت از جا متواری می شود.

نيكوكاري بالذات این اعلاميه، مبحث سریعا رسیدگی و داخل نيز ساعات اولیه كل سه در معرض اتهام شناسایی و دستگیر شدند. داخل این مورد بغاز دوسيه پيشينه ای تشکیل و متهمان بنابرين از طی مرحله ها قانونی تحویل ماخذها آيت اله ها قضائی شدند.

[ad_2]