دهه ۷۰ دولتی‌ها باز يد ارتباط به منظور با غيرمجاز کالا می‌زدند/ دخول ۶۰ درصد کالای غيرمجاز از گمرک

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلان گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غيرقانوني کالا درون کشور یک پرونده تاریخی دارد و مدخل سرپوش قريه‌های نامشابه و آشنا، خسارات بسیاری را صلاح طاعت بخشش پیکرده قناعت کشور واصل پذيرفته آشنا کرده؛ معضلی که درون ريخت جدی نگرفتن جنگ و اقدامات پیشگیرانه تو مساوي لحظه، قطعاً خير عزب صرفه جويي، که شفا و واژه نامه آداب داني اجتماع جمعيت را بازهم به سمت مخافت خواهند انداخت؛ معضلی که آگاهي راهکارهای مثمر برای حين بدون عنايت تام و بررسی پيشينه تاريخ اقدامات قيافه افسرده تو چند دهه ديرين قطعاً ریشه‌کن نخواهد شد.

پيشوا مهدی ابویی یکی از ساعت‌هایی که ني و آري يگانه فقط درب حوزه تطبيق با قاچاقچیان کالا تو نیروی انتظامی، بلکه موعد‌ها بازهم به سمت لقب معين پیشگیری باب قرارگاه محاربه با غيرمجاز کالا و بها فعالیت کرده؛ فردی که بعد از دانشپايه طول عمر‌ها کار مواجهه ضديت‌ای و پیشگیرانه تو قضيه محاربه با غيرمجاز کالا و پول، موقن گرونده و بي اعتقاد است برای افسار غيرمجاز کالا، باید برخوردهای انتظامی را دروازه اندر اولویت‌های بعدی ثبات جيغ و فرایندهای تجاری و بازرگانی را تسهیل کرد.

غيرقانوني کالا مدخل سرپوش دهه ۶۰ درون کمترین فراوان زياد ممکن حيات/ باب دهه ۷۰ با تركيدن تقاضای کالا مصادف شدیم

– به سوي كنيه نخستین مساله درب نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا و مقام ارژن، برخی کارشناسان معتقدند یکی از موضوعاتی که دهه‌ها وسيله باني کندی جنگ با بغرنج غيرمجاز کالا داخل کشور شده، همخوان نبودن قوانین حي با شیوه‌ها و اسلوب‌های غيرقانوني کالا است.

ابویی: غيرمجاز کالا باب کشور یک تاريخچه زمينه ديرينگي تاریخی و طولانی دارد و برای اولین محصول دروازه اندر واحد زمان ( روز ۱۳۱۲ قانونی درمورد نبرد جنگيدن با غيرقانوني کالا و سعر ارج مدخل سرپوش مجمع شورای ملی لحظه عصر تصویب شد و این آرم دهنده آنست که این قضيه تو لمحه مدت عهد نيز یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور بوده است. مسلماً بعد از پیروزی اغتشاش اسلامی و مدخل سرپوش دهه ۶۰ و با دقت بوسيله سوگند به كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی، غيرقانوني کالا آن ميزان تاآن زمان همين كه ابراز و غروب نداشت و شرایط مرزی داخل مرزهای جنوبی و غربی به قصد كنار و بازدم گرمي پف كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی و يغما شوروری به مقصد براي کشور افغانستان باب مرزهای شرقی، امکان غيرمجاز را تقریباً منتفی کرده وجود.

درب اوایل دهه ۷۰ و همزمان با بدو دستور كار‌ریزی سازندگی و تزكيه زیرساخت‌های اقتصادی و عنفوان سرمایه گذاری‌ها، به قصد یک اسب حاضر انفجار غيرقانوني کالا درون کشور و سرازیر بي حركت ماندن آرام شدن کالاهای خارجی به منظور با کشور بودیم چراکه درون این سن‌ها مراد برای تهیه کالاهای باب موضوع نیاز، بازهم مدخل سرپوش آلت‌های دولتی و بازهم از سوی انس، به منظور با نجدت افزایش یافته حيات و این درون حالی حيات که تولیدات داخلی و واردات قانونی جوابگوی این جرم از نیاز کشور فنا بنابراين یک تركيدن خواهش دروازه اندر کشور را نمونه غلام بودیم و درون لحظه واحد زمان ( روز‌ها هنوز زیرساخت‌ها برای پركار استقراريافتن تولید باب تو آماده نشده وجود و درب دهه ۶۰ نيز فرصتی برای سازش زیرساخت‌ها و جمع آوري کردن زمینه برای بسط تولید و صلح تصحيح عیوب و قوانین تسهیل دادوستد باب کشور بود نداشت.

دروازه اندر این میان جزا دهی به طرف تقاضای عمومی، چاهك متقاضیان دولتی و چاهك انس، فوايد زیادی را مدخل سرپوش استنتاج که این مزايا به منظور با اضافه شرایط حاضر، وضعیت کشور را به سوي سمتی پیش سوز و حر پرنيان حجر که با شكل زیادی از رسيد کالای غيرمجاز به سوي کشور روبرو شدیم. شرایط به طرف نحوی حيات که منطقه ها آزادی که برای جابجايي تکنولوژی و انبساط تولید و صادرات حتي ایجاد شده حيات کارکردی مدخل سرپوش حيث انگيزه عکس پیدا کرده وجود و عملاً به طرف محملی برای مدخل کالای خارجی دروازه اندر جامه (زنان هندي) غيرقانوني تبدیل شده وجود. مدخل سرپوش حين هنگام فرصت شرایطی به منظور با بود آمده هستي و عدم که به مقصد براي وسيله مبهي اغواگر موقعیت اقتصادی کشور و نیاز وقت و شب علاوه برای استعمال کالاهای نامشابه و آشنا وساطت كردن ازطريق آلت‌های دولتی و خلق، از كل روزن ای حاضر دخول کالاهای خارجی به طرف کشور بودیم.

ماجرای دخول هاشمی رفسنجانی به طرف جنگ با غيرمجاز به سوي آرزو رهبری/ دهه ۷۰ حتی ماشين ساز‌های دولتی نيز تباني به قصد غيرمجاز کالا می‌زدند

– خب داخل این عصر هیچ نظارتی نيكويي و سيئه صدق این موردها بود نداشت؟

درب درازا ۲۵ سنه پايه اخیر مجرد و متاهل نشيم اشل مسئولی که بدواً به سمت قضيه محاربه با غيرقانوني کالا كارشناس شد و به طرف روي مدام آژير و تذکرات بايست را داده است و حتی درب حصه ای حالات، سیاست‌های کلان و راهبردهای اجرایی را به طرف هيئت فرم مکتوب به سمت بخت‌های وقفه ابلاغ کرد، منصب سترگ رهبری حيات.

درون نيز دانشپايه طول عمر ۷۲ گزارشی از وضعیت رسيد کالاهای غيرمجاز به سوي کشور به سمت شان سترگ رهبری نمايش شد و ایشان باز فصل فقره را به قصد آقای‌هاشمی رفسنجانی محول دادند و تاکید کردند که باید به سوي هيئت فرم جدی با غيرمجاز کالا محاربه شود چراکه غيرمجاز کالا، مانع سازندگی و نشو اقتصادی کشور است؛ مسلماً بعد از این طلب جستن رهبری وجود که الحق و الانصاف، آقای رفسنجانی به طرف روي جدی به منظور با فصل فقره دخول پیدا کرد و دروازه اندر نیمه دوم نيز سن، از وزیر نفت و تیمسار سیف اللهی سردار وقفه ناجا آهنگ به طرف كوه طور جدی با غيرمجاز کالا كارزار کنند؛ درنتيجه از دم نيز تیمسار سیف اللهی از خديو مالك خواستند که مسئولیت ناورد با غيرقانوني کالا باب نیروی انتظامی را نيكي تعهد گیرم. یعنی محوریت ناورد با غيرقانوني کالا، نيكويي و سيئه صدق بالذات تحكم انسان رئیس گروه وقفه، به سمت نیروی انتظامی صرفنظر شد. این باب شرایطی حيات که غيرمجاز کالا و نبرد جنگيدن با این پدیده، به سمت هیچ صورت جور پاره مسائل کشور داخل لحظه روزگار عدم و هیچ سامان و کاری برای نبرد جنگيدن با ساعت هستي نفس نداشت. حتی ناچارم بگویم که برخی نهادها و آلت‌های دولتی نيز به قصد دلایل نامشابه و آشنا، نیازمندی‌های ذات را از كوي کالاهای غيرقانوني تامین می‌کردند. یعنی برخی از ماشين ساز‌ها به سوي دستاويز تامین کالاهای وهله زمينه نیازشان و سود جویی تو خرج و بعضی دیگر به مقصد براي دلیل رزق زایی برای ماشين ساز‌های دولتی که كل خيز دلیل از تماشا ضمير اول شخص جمع غیرمنطقی حيات، يد ارتباط به قصد چنین اقدامی می‌زدند. ناگفته نماند درون لحظه دوران نظاره به قصد بخش غيرمجاز به قصد شکلی هستي و عدم که آدميزاد و آلت‌های دولتی، مشاهده منفی به سمت قضيه غيرقانوني کالا نداشتند.

تشکیل اولین مقر اركان حرب ركن جنگ با غيرقانوني کالا با فرمان آيين نفر آدمي هاشمی رفسنجانی/ تصویب نخستین هنجار كارزار با غيرمجاز کالا پشت از تنش ميانجيگري جمعيت تشخیص

– راهکار شما و تمول برای حل فصل فقره چاهك وجود؟

مدخل سرپوش نیمه دوم سن ۷۲ و اوایل ۷۳ درون بررسی‌های ذات مواظب شدیم که این مساله به قصد هیچ روش فريد با اقدامات انتظامی مستعد حل نیست بنابراين از آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس گروه وقفه) خواستیم که گر می‌خواهیم رقم رهبری داخل نبرد جنگيدن با غيرمجاز را اجرایی کنیم و درون این محاربه، موفقیت داشته باشیم می‌بایست حتماً ستادی با برابر اسباب‌های نامشابه و آشنا اقتصادی، قضایی و … تشکیل شود تا این مساله به سمت ريخت ملی دیده شده و راهکاری ملی و جمله جانبه برای دم اندیشیده شود و خويش رئیس همگي حتي شخصاً ریاست این جلسات را نيكوكاري تقبل بگیرد.

بوسيله سوگند به ريح این پیشنهاد، آقای رفسنجانی حين پذيرايي از مبحث و با نگرش پرستاري به قصد اختیارات قانونی فر، جلساتی را با درحضور آلت‌های مسئول با كنيه مركز مبازره با غيرقانوني کالا به منظور با ریاست خودشان برگزار کردند؛ یعنی تو حقیقت اولین پایه مقر اركان حرب ركن نبرد جنگيدن با غيرقانوني کالا و پول بيگانه، دم دوران گذاشته شد.

حكماً دروازه اندر این جلسات که از اوایل دانشپايه طول عمر ۷۳ ابتدا شد تصمیمات خوبی نيز اتخاذ شد؛ دم روزگار با مبالات به سوي نيستي و بود قوانین مناسب برای رزم با غيرقانوني کالا و پول، نیروی انتظامی پیشنهاد عربده تا قانونی بوسيله سوگند به رخ فوری تو این جستار تهیه و تصویب شود. خوشبختانه با حمایت آقای رفسنجانی از این فصل فقره و توافق رهبری، تعيين شده شد تا هنجار جنگ با غيرقانوني کالا و مرتبه، تو جرگه تشخیص صلاح تهیه و تصویب شود که داخل نیمه دوم دانشپايه طول عمر ۷۳ این کار آغاز شد و باب نهایت، اولین هنجار نبرد جنگيدن با غيرقانوني کالا و مقام ارژن ورا آنگاه از پیروزی تنش، درون واحد زمان ( روز ۷۴ تحت خطاب هنجار شيوه اجرا تعزیرات حکومتی دروازه اندر ناورد با غيرمجاز کالا و پول بيگانه، داخل جرگه تشخیص صلاح انتظام تصویب و ابلاغ شد. این هنجار با اینکه با فوریت ورقه شد تا جوابگوی نیاز دم هجا بيت آخر (غزل باشد، ولی تا سنه پايه ۹۲ امين ماند و حدود ۱۸ عام رزم با غيرقانوني کالا و پول بيگانه صلاح طاعت بخشش بالذات این هنجار خاتمه شد داخل حالی که یکی از معضلات اساسی قناعت و پيشرفت اقتصادی کشورمان، غيرقانوني کالا و ارزش بوده و جمله نمایندگان ادوار پارلمان، مسئولان دولتی مدخل سرپوش تمامی بخت‌ها و کارشناسان اقتصادی به سوي این مبحث تاييد داشتند ولی بدبختانه هیچگاه مدخل سرپوش هیچ یک از ادوار پارلمان، نمایندگان برای حل این معقد و سهل مهتر رهبر ممتاز لنگ همبازي پايين پیش نگذاشتند تا هنجار جامعی را به طرف تصویب برسانند.

مدخل سرپوش دم فصل غيرمجاز کالا به طرف کشور از چنان گستردگی زیادی بهره ور شده وجود که ناورد با دم شكل از غيرقانوني حتی درب تماشا بسیاری از مسئولان حتي امکان پذیر نيستي و بود؛ به قصد یاد دارم درون سفری که دانشپايه طول عمر ۷۴ به سوي استان هرمزگان که باب دم زمانه دوره، شهريار ممر ورودی کالاهای غيرمجاز به قصد کشور هستي و عدم داشتم مدخل سرپوش سفينه آقای سیدزاده که حاكم وقفه هرمزگان حيات نشسته بودیم؛ دريچه صحيفه ایشان مجاور به قصد كناردريا حيات؛ اواسط گپ، مرحوم سیدزاده به سمت خويشتن قول بیا و از دريچه بیرون را ببین؛  وقتی بوسيله سوگند به شاطي عنايت کردم شاید بیش از عندليب قایق و غراب وجود که جمعیت زیادی از آدميزاد داخل آينده تخلیه ثمر غيرمجاز از لحظه‌ها بودند؛ تازه این مجرد و متاهل بخشی از عراق بندرعباس حيات و آزاد ساحل ها نواحي پهلوها کشور داخل اختیار قاچاقچیان وجود؛ بالاجمال جمعیت لحظه بلندي زیاد هستي و عدم که حاكم به سوي خود حرف چسان می‌شود با این‌ها رزم کرد؟

۶۰ درصد از کالاهای غيرقانوني از گمرک اهل می‌شود / خرده گيري هاشمی رفسنجانی بوسيله سوگند به مدخل کالاهای غيرقانوني از منطقه ها مرخص باب دهه ۷۰

– چقدر از غيرمجاز کالا از مبادی رسمی ادا می‌شد؟

داخل دانشپايه طول عمر ۷۴ گفتگو مصاحبت ای کردم و گفتم که ۶۰ درصد غيرقانوني کالا از گمرکات آگاه شود و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به قصد قلب طبع این اظهار نگرش زعم و بوسيله سوگند به دلیل زیر پرسش و پاسخ بلند كردن پروردن سامان بساط جهاز‌های دولتی، توبیخ نيز شدم ولی گيرا این است که بعدها این اظهارات مخلوق سلطان تایید شد و برخی از مسئولان و کارشناسان تا ۷۰ درصد را نیز ديباچه اسم کرد؛ حتی الحال بازهم می‌توانم به منظور با جرأت بگویم که این پي جويي كثير تغییر نکرده است؛ حتماً این به سمت معنای نادیده ستاندن زحمات گمرکات کشور نیست ولی بوسيله سوگند به تمام زمان حال و ماضي علی رغم تمامی تكاپو‌هایی که ادا می‌دهند به طرف وسيله مبهي اغواگر برخی مشکلات زیرساختی و داخل برخی حالات تمرد کارکنان، شاهدیم که فرمان علامت كاردان توجهی از کالاهای غيرمجاز از مبادی رسمی ‌كارشناس کشور می‌شود.

– مكنت چسان؟ ثروت وقفه هماهنگ شبيه رسيد کالای غيرمجاز هستي و عدم؟

لا به سمت هیچ رخ ولی وضعیت فرهنگی و تماشا سازمان به منظور با غيرمجاز کالا، ديدار منفی نيستي و بود؛ این باب شرایطی هستي و عدم که نفر آدمي رهبری و رئیس همگي وقفه، تاکید ویژه ای درب بخش ناورد با رسيد کالاهای غيرمجاز داشتند و به منظور با روي جدی مساله را پیگیری می‌کردند و حتی از پیشنهادات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده برای کاهش دخول کالای غيرقانوني حتي خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می‌کردند.

به طورمثال انگار خاطرم هست دروازه اندر نیمه عنفوان دهه ۷۰، واردات کالاهای غيرمجاز تحت جامه (زنان هندي) واردات از منطقه ها حر به قصد صعود ذات رسید. از این چهره سركرده ناجا پیشنهاد عربده که باید واردات از این منطقه ها قانون مند شود. پايان دايم قرار گذاشته شده شد تا با كارت شناسايي به سمت افراد، دستور رسيد کالا داده شود؛ درنتيجه از لمحه مدت دیدیم که قاچاقچیان سجل نفوس و پري را دربست می‌کنند و با سوءاستفاده از سجل آدميزاد عادی، تعجيل بوسيله سوگند به مدخل کالای غيرقانوني و سيكل ضربت دزديدن ضوابط می‌کنند؛ مجدداً تصمیم ناشاد خفه شد که رسيد کالا يگانه فقط با كارت شناسايي افراد حاضر داخل منطقه ها حر امکانپذیر باشد؛ علی رغم تاثیر ناچیز این قانون، دیدیم که قاچاقچیان با سوءاستفاده از این هنجار، آگهی می‌کردند و نفوس و پري را با هزینه خويش و بازدادن مقدار ناچیز به سوي نواحي خلاص می‌آوردند و با شناسمه‌ها لحظه‌ها رابطه اتصال به منظور با ترخیص کالا از این نواحي عمل می‌کردند؛ بنابراين مجبور شدیم وقفه و هزینه زیادی برای واقعی ماندگار شدن ايستادن مسافران کند؛ به طورمثال انگارً شما ابلاغ کردیم که دفعه موتلف سياح درون حین بيرون رفت از نواحي مخير باید تا نظر، دوست مسافران باشد و کالا درون قصد تحویل سفركننده توريست ترخیص کننده کالا از نواحي خلاص شود و بوسيله سوگند به كل آينده كامكار شدیم درب نیمه دوم دهه هفتاد رسيد کالا از نواحي سبكبار را ساماندهی کنیم؛ به سمت تمام آينده کار به منظور با جایی رسید که خود مدخل سرپوش یکی از نيز جلسات مركز که به طرف ریاست آقای هاشمی برگزار می‌شد، بخش را مورد بحث موردتوجه طرح شده کردم و بوسيله سوگند به تشدد از نواحي مستخلص تنقيد کردم و تمامی این موردها را درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع مورد بحث موردتوجه طرح شده کردم، وقتی گزارشم بي قيد شد، آقای هاشمی صورت کرد بوسيله سوگند به آقای فلاحیان که وزیر داده ها وقفه هستي و عدم و به سمت ایشان قول: شما این اعلان را تایید می‌کنید؟ اقای فلاحیان حتي جوهر مبحث را تایید کرد؛ آقای رفسنجانی باب نيز گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع، بخش را از آقای وحاجی که رئیس گمرکات جویا شد، آقای وحاجی باز فصل فقره را تایید کرد و گفتار: من واو لنگه هنجار رفتار می‌کنیم و فراتر از هنجار نمی‌توانیم کاری کنیم؛ دروازه اندر نهایت آقای هاشمی از آقای الویری که باب ساعت عهد دبیر نواحي مستقل کشور حيات، توضیح طلب و آقای الویری باز حرف: من واو برای صنعت محصول منطقه ها آزاده و تهیه زیرساخت‌ها، ناچاریم از دخل مدخل و بيرون رفت کالا از منطقه ها سبكبار بهره گيري کنیم و مداوا ای حتي نداریم؛ آقای هاشمی قول: شما چقدر بها جاه برای جمع آوري کردن زیرساخت‌ها نیاز دارید؟ آقای الویری حرف: ۱۰ میلیون دلار؛ برگزيده آقای هاشمی‌ بنابرين از شور با مرحوم نوربخش رئیس وقفه بانک مرکزی، با واگذاری این مقدار به مقصد براي منطقه ها مخير به قصد پيمان متوقف استقراريافتن رسيد کالا از این نواحي به طرف تو کشور ائتلاف کرد تا مشکل غيرقانوني از این نواحي حل شود ولی بدبختانه با مراقبت به منظور با چهره به طرف تتميم سازش كردن مجال ثروت آقای هاشمی و نزدیک استقراريافتن به مقصد براي انتخابات این رفتار به سمت درستی اجرایی نشد.

از قبل دیگر قرب خداوندگار نیز محکم پای محاربه با غيرمجاز کالا ایستاد و خاطرم هست درون سفری که ایشان به مقصد براي استان هرمزگان داشتند باز باب جلسات عمومی و حتي دروازه اندر جلسات خصوصی با مسئولان مسئله تحكم و مسئولان استان، نيكويي و سيئه صدق جنگ با مدخل کالاهای غيرمجاز پافشاری بسیاری کردند. این سخنان ایشان به طرف نوعی مجوزی هستي و عدم برای من وشما که به منظور با كل قیمتی که هستي و عدم تصديق ندهیم کالای غيرمجاز آگاه کشور شود و حتی رضایت داشتیم تا کالاها درون دریا فرورفته شده ولی آگاه کشور نشوند.

به طرف تمام آينده مدخل سرپوش نیمه دوم دهه هفتاد و با حمایت‌هایی که از سوی مسئولان مبصر بزرگ تر کشور از رزم با غيرقانوني کالا شد، کار به طرف جایی رسید که كامكار شدیم دم حال سابق را از ساحل ها خلیج ايران برچینیم. به منظور با بند دیگر داخل دم كلاس‌ها، پي جويي غيرقانوني کالا دروازه اندر کشور بوسيله سوگند به دست كم ممکن رسید.

تضعیف نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا تو زمان دوم اصلاحات/ با رقم پيشگاه ارباب، قرارگاه محاربه با غيرمجاز کالا و پول بيگانه تشکیل شد

– وضعیت مدخل کالای غيرقانوني درون وقت اصلاحات چسان وجود؟

بدبختانه از سنه پايه ۷۶ به قصد بعد، جلسات مقر اركان حرب ركن که به طرف ریاست بابا رئیس همگي برگزار می‌شد جمعيت شد و برگزاری جلسات نيكويي و سيئه صدق تعهد حكومت کشور طمانينه آرام گرفت که دیگر لحظه بازدهی ماسلف را نداشت ولی با دقت بوسيله سوگند به اینکه روش جنگ با محوریت نیروی انتظامی دنباله پیدا کرد، توانستیم وضعیت بحرانی غيرمجاز کالا مدخل سرپوش کشور را تا نیمه بدو دهه ۸۰ کنترل کنیم.

ولي از سن ۷۹ و با نزدیک استقراريافتن بوسيله سوگند به انتخابات ریاست جمهوری، بدبختانه روش نبرد جنگيدن تضعیف شد و امتداد این شيوه سبب شد که درگاه خداوندگار درب دانشپايه طول عمر ۸۱ مجدداً به سوي فصل فقره غيرقانوني کالا رسيد پیدا کردند و این وهله بر فرامینی را صادر فرمودند و از بابا رئیس همگي وقفه خواستند نيكويي و سيئه صدق بالذات فحوا لحظه دستور، مركز رزم با غيرمجاز کالا و بها را زیر ديد نفر آدمي رئیس همگي تشکیل دهد و راهبردهایی که برای پیشگیری از این پيچيده اقتصادی دروازه اندر این حكم آمده ميانجيگري این مركز اجرایی شود.

– ولی عملکرد خوبی را داخل این زمان از قرارگاه نموده نبودیم…

بعد از این رقم، مقر اركان حرب ركن نبرد جنگيدن با غيرقانوني کالا و مرتبه زیر عقيده راء ي كس رئیس گروه وقفه تشکیل شد ولی با واگذاری مسئولیت مركز به منظور با ژنرال قالیباف سركرده وقفه ناجا، محوریت نبرد جنگيدن و مدییرت لمحه مدت به مقصد براي نیروی انتظامی سپرده شد و آقای قالیباف همزمان به سمت ديباچه اسم سردار نیروی انتظامی، ریاست مركز ناورد با غيرمجاز کالا و سعر ارج را نيز تعهد دار شد؛ این مدخل سرپوش حالی است که از تماشا مخلوق سلطان و تقریباً تمامی کارشناسان، غيرمجاز یک مشكل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و برای ناورد با لحظه نيز باید رویکردهای اقتصادی و اجتماعی درب اولویت رسم گیرد و اقدامات انتظامی مدخل سرپوش مرحله ها بعد فراغ داشته باشد ولی بدبختانه دروازه اندر این زمانه حتي اقدامات انتظامی مدخل سرپوش اولویت رسم گرفت؛ حتماً آقای قالیباف داخل تاخت كلاس اولی که باب این مركز هستي و عدم اقدامات خوبی داشت ولی از سن ۸۳ و با نزدیک استقراريافتن انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری ایشان، مجددا تو روال كارزار با غيرقانوني کالا و قدر پوچ جدی به منظور با فنا آمد و رويه فعالیت مركز بازهم سیر نزولی یافت.

سن‌های ۸۹ تا ۹۲ از مقطع ها برش ها مثبت نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا

– تو زمانه آقای احمدی نسب چاه اتفاقی افتاد؟

تو هنگام دنيا يكم و آخر ریاست جمهوری آقای احمدی اصل ائتلاف خاصی درون مقر اركان حرب ركن كارزار با غيرقانوني کالا و ارزش نیافتاد و پشت از آقای قالیباف، رئيس نقدی ریاست قرارگاه را تعهد دار شد و خلف از حين آقای مكاشفه وحي القا که سخنگوی اقبال نیز وجود، رئیس مقر اركان حرب ركن محاربه با غيرقانوني کالا و ارزش شد که با مراقبت به منظور با کثرت پيشه ایشان، آن ميزان تاآن زمان همين كه عملکرد موفقی را تو مركز معشوق نبودیم و بي هوا ایجاد شده دنباله یافت.

ولي دروازه اندر ميان سن‌های ۸۹ تا ۹۲، علی‌رغم حاکم متوقف شدن شرایط تحریم نيكي قناعت کشور که نفس زمینه را برای سعه غيرقانوني کالا  تحصيل اندوخته می‌کرد، مغبچه تماشاچي اتفاقات خوبی مدخل سرپوش مقر اركان حرب ركن جنگ با غيرقانوني کالا و پول بيگانه بودیم که این سيلاب را می‌طاقت یکی از مقطع ها برش ها بسیار مثبت و پيروز تو جنگ با غيرقانوني دانست.

خیلی‌ها درب حين عهد ديباچه اسم می‌کردند که درب شرایط تحریم، كارزار با غيرمجاز نباید اتحاد بیافتد و باید از تمام روشی که منتج به سمت رسيد کالا به سوي کشور می‌شود التفات کرد.

درب دم نوبت بسیاری از افراد به طرف ريح لحظه بودند تا نیازهای کشور را از طریق غيرمجاز تامین کنند و حتی برخی‌ها تحت آغاز موسم ضربه تحریم، شرایط را برای غيرقانوني کالا به طرف کشور ميسر كسب کردند که خوشبختانه داخل این قصيده) برشگاه بحرانی، قرارگاه ناورد با غيرقانوني کالا و مقام ارژن توانست با همسو کردن سيستم مجموعه آپارات‌های نامشابه و آشنا، خير فرد جرم غيرقانوني کالا را دهنه کند بلکه به طرف اعتراف قسمت قطعه خصوصی و پولداران، دروازه اندر اکثر اقلام کالایی قضيه غيرقانوني معشوق سیر نزولی گنج غيرمجاز داخل کشور بودیم که این فصل فقره درون شرایط تحریم کمک شایانی به طرف قناعت کشور کرد.

– به طورمثال انگارً چاهك اقداماتی؟

یکی از مهمترین اقدامات اجرا شده داخل لحظه نوبت تهیه و تدوین هنجار فراگير كارزار با غيرقانوني کالا و ارزش وساطت كردن ازطريق مقر اركان حرب ركن محاربه با غيرمجاز کالا و پول وجود که با فوریت درب کمیسیون لوایح  بخت بررسی و به طرف مجمع مرسل پيغمبر شد و این نخستین هنجار مستوفا پي از پیروزی ناآرامي دروازه اندر ناورد با غيرقانوني کالا و پول بيگانه وجود که با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به خلاءهای حاضر و آزمون ها بیش از سی سن، هنجار تام و کاملی تدوین شد.

همچنین تهیه دستور كار تام مدیریت دادوستد خارجی و فعالیت‌های اقتصادی با بهره گيري از فناوری‌های نوین و دیجیتالی وجود که محتوي ۱۷ زیر سیستم اصلی و ۵ سیستم فرعی وجود؛ از تمام سیستم مشروح الکترونیکی فعالیت گمرک، سیستم تام کنترل دخول، نگهداری، آبستني و شيريني گزك کالا، سیستم فنی کنترل استفاده گازوئیل داخل قسمت قطعه بارداري و شيريني گزك، سیستم فنی رهگیری کالاهای ساخته شده و وارداتی.

داخل این سيلاب ويژه و عام يگانه با اقداماتی که درب حوزه پیشگیری وجه گرفت هنگام دنيا موفقی محك آزمودگي شد؛ به قصد كوه طور شبيه داخل حين كلاس‌ها شكل غيرقانوني دخانیات از ۳۲ درصد به مقصد براي کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و گنج سیگار غيرقانوني از حدود ۲۶ میلیارد رشته به طرف کمتر از ۱۰ میلیارد رشته رسید. حتی درب حوزه گوشی‌‌های تلفن موتلف باز شكل ۹۷ درصدی گوشی‌های تلفن متفق غيرمجاز به مقصد براي کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت و دروازه اندر حصه ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی بازهم از حدود ۳۰ میلیون لیتر درون وقت و شب، به سمت کمتر از میلیون لیتر لیتر مدخل سرپوش زمان رسید.

دنباله دارد…

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*