زمانه نوجوانی و رسايي داخل دختران

[ad_1]

دکتر اشرف تشکری، كارمند هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز و تحت ويژگي خبرگي روانپزشکی كودكان و نوجوانان مدخل سرپوش فقره رشد و نوجوانی درب دختران گفتار: این دختران هستند که مادران آینده را تشکیل می دهند و تربیت فرزند های بعدی را به سوي تعهد خواهند داشت.

دکتر تشکری درون ايما به سمت اینکه زمانه نوجوانی زمان زندگی بعد از دفعه کودکی و نيز موسم فراوان زياد رسيده بین کودکی و بزرگسالی است بیان جلا:  دخترها باب این اوقات می خواهند بزرگتر دیده شوند و غيروابسته باشند ولی بوسيله سوگند به ياد انديشه دودلی، عاطفه حس مشوش می کنند که این دودلی بدین دلیل است که از طرفی تمایل ندارند که از لذتهای زمان کودکی و ایمنی ياد انديشه لمحه مدت زمان پرت شوند و از طرفی  دیگر ماندگار شدن درب دوره کودکی موجب ایجاد درك خواري و وابستگی آنها می شود.

وی افزود: همچنین از طرفی دارای انرژی زیادی است و عاطفه حس می کند که خیلی از کارها را میتواند انتها دهد و از جهت دیگر محك آزمودگي بايسته را ندارد.

ته كارداني روانپزشکی كودكان و نوجوانان قول: كودك با این تردید و تاخت دلی  که داخل این زمان دارد گاهی ممکن است رفتارهای نقيض داراي تضاد و مترادف از بنفسه علامت دهد به مقصد براي طوری که گاهی همچون یک بچه و گاهی جور یک بزرگسال  فعل می کند.

دکتر تشکری با بیا اینکه داخل اجتماع جمعيت من وتو به مقصد براي كوه طور عرفي اميد می جدول که دخترها زودتر ناوابسته شوند و بیشتر اقدام نفس را کنترل کنند اظهار داشت: گاهی حتی خانواده ها آمادگی متقابل بي حركت ماندن آرام شدن با برنا را ندارند و مقيد برخورد گیجی و سردرگمی میشوند بخصوص چنانچه تجربت ازل آنها باشد.

وی والدین را داخل صورتی که خودشان نامرتب و سرگردان باشند عاملی برای سرگردان شاب خويش دانست و حرف: مهم است که بازهم نوخاسته و باز والدین آنها درون ارتباط با نشو نوجوانی و تكليف آگاهی داشته باشند.

تشکری استمرار عربده: دروازه اندر این زمان، فرآیند رويش دخترها طبیعتا كمال صلاح جسمی و بالا و وزن است و درب کنار ساعت به منظور با توانایی های جدیدی رابطه تسلط می یابند و مجرب تازه و پلاسيده می شوند شبه توانایی تولید عديل و ام ماندگار شدن ايستادن؛ به قصد مقابل و تقاطع روبه رو شدن رويش، رفتارهایی را برای سازگاری با نقشهای اجتماعی نفس یاد می گیرند اینکه چسان با دوستان و خانواده سلوك کنند.

آلت هیئت علمی دانشگاه افزود: هدايت و ضلالت جسمی خیلی سریعتر از نمو بلوغ تفکر و یادگیری ائتلاف می افتد و میتواند محرك ناشی گری و رفتارهای بي تناسب  شود.

 تشکری اظهار کرد: بعضی از دخترها ممکن است نتوانند با هدايت و ضلالت سریع قامت و تغییرات سریع جسمی خويش موافق شوند و سعی مدخل سرپوش مخفی کردن این تغییرات کنند. قاعدگی و غي جسمی یکی از تغییرات مهم است که باید با لمحه مدت کنار بیایند.

وی بیان کرد: نوبالغ اضافه نيكوكاري رشد جسمی به سمت رشد فکری و اجتماعی بازهم می گروه بهره و از ملاحظه فکری قوت تخیل و خلاقیتش بیشتر می شود و زمانهای زیادی را تو آفاق رویا و تخیل می گذراند.

زبر و پايين چيرگي روانپزشکی تصریح داشت: بنت برنا ممکن است عاطفه حس کند کارهایی را می تواند خاتمه دهد که اب او نیز نتوانسته خاتمه دهد و به سمت همین ضمير مقدمه به مقصد براي ایراد ستاندن از کارهای مادرش را کند.

وی افزون کرد: آنها از ديد عاطفی و روانی سريعاً اندوه و سريع التاثر می شوند، پگاه تيزي و سریع گریه می کنند.  درب این عصر نوسانات هیجانی دارند و سريعاً باز پشیمان می شوند. از ملاحظه اجتماعی تمایل بوسيله سوگند به دختران همسالان ذات را پیدا می کنند و پيشه ها آنها را بیشتر استجابت و ملاک رفتاری خويشتن می کنند، ولو از دوستانشان عيب جويي کنیم تطبيق می کنند و دلگير می شوند.

وی به مقصد براي دیگر خصوصیات این زمانه رمز كنايه داشت و سخن:  از ملاحظه اخلاقی یاد می گیرند از روی درون ادا کنند مسلماً بین فرخنده و  سهو ممکن است ثغر محکم و سختی داشته باشند و انصاف سختگیرانه را بخواهند که غیر منطقی به سوي ديدن بیاید یعنی استثنائات را نمی تواند بپذیرند.

تشکری طي بين نظر امر به مقصد براي اینکه آنها می خواهند حقوقی مساوي با والدین داشته باشند و سعی می کنند نفس را با والدینشان مقایسه کنند وظایف والدین را برشمرد و سخن: والدین باید با علائم طبیعی نوجوانی، رويش و رشد نزديك همسر باشند و ذات را برای پذیرش این تغییرات مجهز کنند، غمناك و وابستگی خويشتن را ارتباط به قصد کودک قبلی کم و آمادگی کنار از حالت اغمابيرون آمدن با یک انسان جدید درب خانواده را داشته باشند.

آلت هیئت علمی دانشگاه تو پایان حرف: ارزشگذاری به طرف نقشهای زنانه محرك پذیرش بیشتر باب دختران كودك می شود. ار آنها بدانند که به سوي شهرت یک دخت یا نسا بانو داخل خانواده فخر هستند کمتر سعی میکنند از پسران تقلید کنند و بهتر  رشادت و آزادي زنانه را یاد می گیرند .

 

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*