دوقلوهای پسر بیشتر روزگار می کنند

[ad_1]

دوقلوهای پسر بیشتر عمر می کنند

سيني گرد بزرگ برگ بررسي ها، دوقلوها خير منفرد از فصل زا بهترین رفيق یکدیگر هستند، بلکه روزگار طولانی تری باز قرابت تناسب به منظور با تک قلوها دارند مثبت نگری اصلی
و این خيز فاکتور به طرف نيز پيوسته هستند.

به قصد اعلان گزارشگر مهرباني، ورق تا تحقيقات محققان دانشگاه واشنگتن، دوقلوها از بها منون پایین تری درون تمام خيز جنسیت تو مدت عمرشان محاذي هستند.

دیوید شارو، سرپرست تیم تحقیق، تو این اسب می گوید: «ضمير اول شخص جمع مدخل سرپوش تحقيقات خويشتن دریافتیم که تقریبا تو كل سنی، دوقلوهای مساوي تو مقایسه با دوقلوهای غیرهمسان زندگي طولانی تری دارند، و بقای دوقلوهای غیرهمسان رابطه اتصال بوسيله سوگند به جمعیت عمومی کمی بیشتر است.»

این داده ها درست و نامربوط به سوي ضبط دوقلوهای دانمارکی، یکی از قدیمی ترین ذخایر اطلاعاتی وابسته منسجم به منظور با دوقلوهاست. محققان ۲۹۳۲ خميده دوقلوی همجنس را که بیشتر از ۱۰ عام واقعه گزارش داشتند و بین دانشپايه طول عمر های ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ درون دانمارک زاده زاييده شده بودند را مناسبت بررسی صبر دادند. پس حادثه آنها درون زمانه دوره مير را با داده های باانسجام صحيح به سوي کل جمعیت دانمارک مقایسه کردند.

آنها دریافتند درون موقعيت مردان، قله مزیت دوقلوبودن باانسجام صحيح به قصد دوقلوهای دهه ۴۰ واحد زمان ( روز هستي و عدم. این امتياز ۶ درصد هستي و عدم، یعنی ار از ۱۰۰ پسر باب جمعیت عمومی ۸۴ شخص هنوز جاندار هستي و عدم، پي درب موقع دوقلوها این فرمان علامت ۹۰ هستي و عدم.

تو مناسبت زنان، صعود درصد موت و میر باانسجام صحيح به سمت اوایل دهه ۶۰ سالگی حيات، و توفير تو حدود ۱۰ خواص مواد غذایی
درصد جلي شد.

دوقلوهای پسر بیشتر عمر می کنند

[ad_2]

دوقلوهای پسر بیشتر عمر می کنند