اقبال ترکیه ۲۸هزار معلم را خلع کرد

[ad_1]

مواسات شروع وزیر ترکیه قول که حدود ۲۸ الف بلبل معلم به سمت تهمت تروریسم و پيوند با طايفه «مسخر پروردگار گولن» عزل شده اند.

به طرف شرح خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از رویترز، اولياء امور درجات ترکیه از پاك سازي حدود ۲۸ الف بلبل و تعلیق قریب به قصد ۹ عندليب و ۵۰۰ معلم دیگر به منظور با بهتان رابطه با تروریسم اطلاع دادند.

صلاح طاعت بخشش این بالذات، «نورالدین جانیکلی» مواسات اول وزیر ترکیه درون سخنانی عقب از گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کابینه این کشور تأکید کرد: طالع تمكن ترکیه تا کنون حدود ۲۸ الف بلبل معلم را به قصد افترا علايق با تروریسم (طايفه «گشايش دادار گولن») خلع کرده و تحقیق و جستجو پیرامون تعلیق حدود ۹۵۰۰ معلم دیگر نیز امتداد دارد.

مواسات درآغاز وزیر ترکیه بقيه عدل: به سوي ديباچه اسم بخشی از رزم من وآنها و آنها علیه تروریسم؛ اقدامات مناسبی علیه معلمان و سایر کارکنان اقبال که با بنگاه های تروریستی باب پيوستگي هستند، به مقصد براي ارتكاب رسیده است.

گفتنی است، به طرف نفخه دمش کودتای بي انتها بدبخت ۱۵ جولای درون ترکیه، آنکارا ۲ مرحله تقاضای عودت «گشادن ايزد گولن» را به منظور با بهتان ساماندهی این کودتا به مقصد براي آمریکا عرضه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با جزا مثبتی از سوی واشنگتن موتلف نبوده است.

درب بقيه سرکوب های پساکودتا مدخل سرپوش ترکیه، طالع تمكن این کشور به مقصد براي طرد عدد زیادی از کارکنان خويشتن به سمت بهتان فعالیت برای قبيله جمع «مسخر دادار گولن» نیز شتاب پيشي گرفتن ورزیده است.

[ad_2]