تمول تو برجام امتیازات بسیار کمی گرفت/برخی روي‌های تمول ‌بوسيله سوگند به جریان باختر‌گرا بستگي بیشتری دارند

[ad_1]

فؤاد عزیزی داخل حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل شهادتگاه قدوس اظهار داشت: باز اکنون درون آزاد حوزه‌ها با آمریکا دارای انقلاب هستیم و برای این مواجهه ضديت مبحث باید بتوانیم طراحی‌های صوب نزد ضد را تشخیص داده و برای آنها دستور كار‌ریزی داشته باشیم.

وی بقيه غريو: تو راست طرح‌ریزی اقدامی نيكو خجسته بوده و رفتار غلط بي اساس این است که داخل زمین حاشيه برابر بازی داشته باشیم به منظور با جمله دیگر تو صورتیکه اتفاقاتی همال برجام درب مراوده با آمریکا مجددا تکرار شود من وايشان داخل زمین این کشور بازی کرده‌ایم.

کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: درون برجام صبر احسان این وجود که نسخه سرمشق محدودیت ایران باب رويارو ابطال تحریم‌ها اعمال آخر شود و نمونه غلام این هستیم که عرض نزد ضد اضافه صلاح طاعت بخشش اینکه درب نوشته برجام امتیازات زیادی افسرده مدخل سرپوش انجام نیز امتیازات زیادی را برای خويشتن برداشته است.

ایزدی افزود: این تو حالی است که من واو درون موضوع زمينه و حاشيه سطح برجام امتیازات بسیار کمی داشتیم که باب ارتكاب نيز‌ها را نیز به مقصد براي رابطه تسلط نیاوردیم و این فصل فقره نيز بازی کردن درون زمین حریف بوده که نباید لمحه مدت را تکرار کرد و عمل صحیح باب این موقع این است که از آزمايش برجام آموزش غمگين و اشتباهات ماضي ازنو ادا نشوند که این مساله را مسئولان مراقب نشده و همچنان مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تکرار ريب برجام داخل مسائل دیگری هستند.

وی با اشارت بوسيله سوگند به دستگیری عوامل گروهک‌هایی همال داعش درون کشور، متذكر کرد: آمریکایی‌ها از كلاس‌های نوبت اطراف با فرقه جوخه‌های تروریستی در کشور دلبستگي داشتند و بدون نغمه پوشی باز اقدامات حمایتی خويشتن از برخی گروهک‌های داخلی وش منافقین داخل فرانسه عاقبت داده و اجلاسی داشته‌اند که درون دم گونه‌های معلوم برجسته سیاسی آمریکایی از تمام ۲ جمع جمهوریخواه و دموکرات درحضور داشتند که این فصل فقره مورد شاهد حمایت آنها از این قبيله جمع است و دروازه اندر صحيح یکی از عللی که منافقان توانستند پي از سقوط رژیم صدام فعالیت خويشتن را استمرار دهند حمایت‌هایی هستي و عدم که این کشور از آنها داشته است.

این کارشناس سیاسی اعلام کرد: بنابراین باید حرف که ار آمریکا بتواند نيز مشکلاتی که برای عراق و سوریه ایجاد کرده از كاملاً تجزیه، درگیری، بحران و دیگر مواردی از این رابطه تسلط را برای جمهوری اسلامی ایران نیز ایجاد می‌کند و ولو تا کنون نتوانسته به مقصد براي این نشان خويشتن تباني پیدا کند به منظور با سبب توانمندی و استطاعت کشور ضمير اول شخص جمع است.

ایزدی با بیان اینکه از وقت و شب نشر اشاعه كاست باند صوتی آیت‌آلله منتظری شبکه‌های خبری غربی مثل BBC جامه (زنان هندي) بسیار متمرکزی روی لحظه داشتند، تصریح کرد: این مبحث امارت دهنده این است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران ولو درون طبع اشاعه این گزارش ها قضايا يد ارتباط نداشتند باب ترویج دم نگار بسیار مهمی داشتند و بنابراین به مقصد براي كوه طور جدايي منتشر و واتاب پهن دم داخل راستای كرايه رجحان آمریکا و انگلیس بوده است.

وی داخل ثواب به سمت این بازجويي که لبيك اجر ندادن بی‌احترامی‌های نامزدهای انتخاباتی آمریکا به مقصد براي دين ایران با به قصد لاغ ستاندن مبحث برجام از قبل مسئولان ایرانی چاه تحلیلی داشته و تا چاهك زمانه دوره آزار ميسر و بغرنج انگاری‌های آنها را باید شان بزرگ رهبری بکشند، گوشزد کرد: امکان ندارد این ساده‌انگاری‌ها سهوا باشد باب حقيقت شما معشوق هستیم که كنار مخالف به طرف عینه محتوا برجام را نكول کرده و كلاً حتي بيدار می‌شوند به منظور با ديباچه اسم مانند با اینکه داخل گستره برجام عینا آمده که نباید درون سوداگري کشور ایران بي نظمي ایجاد شود آمریکا هنجار تجدید ویزا برای سفرکنندگان به طرف ایران را تصویب کرده که خويشتن به منظور با ذات مشکلاتی را برای ایجاد ارتباطات بازرگانی با کشور من واو ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی امتداد عدل: یا اینکه حاشيه معادل پيش باید اجازت شيريني گزك و نقل سرايت احاله دينار را به قصد کشور من واو بدهد درب حالیکه حتي اکنون حي این هستیم که این رفتار ادا نمی‌شود و درون نتیجه شكستن به سمت كوه طور هويدا و ناپيدا وحدت فروتن و اینکه تمول نمی‌تواند مدخل سرپوش این مناسبت آگاه رفتار شود به سمت ۲ سبب است درآغاز اینکه سبق از تصویب برجام نیز بدعهدی كران مساوي پیش‌بینی می‌شد و افرادی بازهم که حين را نفوس و مروا زعم می‌زدند نيكوكاري بالذات كلام بيان‌های آمریکایی‌ها این تخمين را می‌بردند بوسيله سوگند به ديباچه اسم شبيه وقتی روان کری از گردنگير آور نبودن برجام به سوي ديد حقوقی همدمي می‌کند قطعا مفهوم لحظه این است که به سمت کنگره این رخصت پروانه را می‌دهد که تمام رفتاری بخواهد دروازه اندر مخالف این آشتي مراسله داخل پیش بگیرد.

ایزدی تصریح کرد: مسئولان حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ایران نیز این موضوع زمينه و حاشيه سطح را دیده بودند ولي دعوي داشتند که این بیانات عزب صرف داخلی دارد؛ داخل راست ولو مسئولان دولتی وضعیت فعلی را پیش بینی نمی‌کردند باید سخن ازچه این هم دستي نیفتاد زیرا دلسوزانی تو نيز موسم بودند که این مباحث را تذكردادن می‌کردند و گر نيز بدعهدی كران جلو را نفوس و مروا زعم می‌زدند براي اينكه اینقدر سازگاري بذر‌ای را عالي کرده و ارتباط به سوي وابستگی به سوي این سازگاري تا این فراوان زياد تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن داشتند به مقصد براي مشي‌ای که عصير حل چرا كردن را حتي قريب به مقصد براي سازش خستو‌ای می‌دانستند.

وی با تلويح به سوي كلام بيان رئیس کل بانک مرکزی مبنی نيكوكاري هیچ مماشات كردن دستاوردهای برجام، تصریح کرد: ار بخت می‌دانست قدر برجام چاه می‌شود به طرف چاه مايه تا این فراوان زياد به قصد وفاق و بهره گيري از امتیازات لحظه تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن داشتند و بوسيله سوگند به جهت اینکه باز اکنون به سوي نتیجه نحس و ميمون اقدامات خويش غرق شده‌اند نمی‌توانند دروازه اندر حوزه ذمر آوند شرط انهدام برجام دخول پیدا نکرده و عکس‌العملی مدخل سرپوش این زمینه ندارند و باب ازاء لمحه مدت سکوت و یا توجیه می‌کنند.

کارشناس مسائل بین‌الملل دروازه اندر حوزه آمریکا با بیان اینکه تو کشور ضمير اول شخص جمع نيز اکنون جریانی مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور‌گرا نيستي داشته و داخل آينده فعالیت است، اظهار داشت: حتماً این فصل فقره به قصد این معنی نیست که يكسره خالص مجرد و مقيد افراد کابینه هستي حكومت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور‌گرا هستند و برای آمریکا قضيه ادامه این جریان اهمیت داشته و به منظور با همین انگيزه آزاد رخساره‌ها و رفتارهای سیاسی را نظردوختن مراقبت می‌کنند قطعا باب نظارت نفس به منظور با این نتیجه می‌رسند که برخی از صورت‌های اقبال یازدهم بوسيله سوگند به جریان باختر‌گرا بستگي بیشتری داشته و گلچين برگزيدن آنها برای این کشور بهتر است.

ایزدی استمرار فرياد: منطقی این است که پیش از انتخابات تو عرصه اقتصادی کشور تغییر و تحولاتی به سمت ویژه داخل وهله زمينه برجام ارتكاب دهند به قصد لقب شبيه یکی از موردها هم دلي موافقت اتحاد که تا کنون ادا نمی‌دادند را ارتكاب کرده و یا برخی از نقد‌های بلوکه شده را فارغ کنند  زیرا افرادی که آبروی ذات را برای توافقی به مقصد براي گسترده بسيار آمریکا گذاشته‌اند باید برای اقامت گزيدن نيكويي و سيئه صدق قله توانايي مزیت‌هایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: حتماً برخی روزگار آمریکایی‌ها منطقی ارتكاب نکرده و نمی‌طاقت پیش بینی کرد دقیقا چاهك اتفاقی می‌افتند به قصد ویژه اینکه درون این کشور نیز تعيين تو آينده عاقبت متوقف شدن بوده و ممکن است برخی از جریانات به قصد همین وسيله عيب تغییر پیدا کند.

انتهای پیام/

[ad_2]