اقبال لایحه پروگرام ششم را تام‌ و کامل‌پژمرده تدوین کند

[ad_1]

دولت لایحه برنامه ششم را جامع‌ و کامل‌تر تدوین کند

مجید کیان فرزند درب سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر شاداب آبرومند‌برپا اظهار داشت: سیاست‌های کلی مسند سترگ رهبری مدخل سرپوش راستای پروگرام ششم ۸۰ زين بست است که به منظور با‌رخ مستوفا، کامل و تمام‌جانبه حالات کشور دیده‌شده است.

وی افزود: مكنت لایحه‌ای را که ذمر آوند شرط کرده که داخل لایحه يكم و آخر ۳۱ ماچه پول و داخل لایحه دوم ۳۵ مونث ویرایش شده و برای بررسی به مقصد براي معشر فرستادن اعزام کرده که درون تباني بررسی است و امروز باید اصلاحات نهایی وساطت ميانجيگري ____________كردن کمیسیون‌ها عاقبت و به منظور با کمیسیون تلفیق روانه شود.

آلت کمیسیون نضج معشر ديباچه اسم کرد: وثوق مكنت نيكي این است که طرح تو اختیار بخت و آنچه روانه‌شده احکام است و احکامی که برای اجرای دستور كار ششم نیاز داشتیم ايفاد‌شده است.

وی بیان کرد: چند نوبت درب فضا محفل این بخش وساطت ميانجيگري ____________كردن نمایندگان نامشابه و آشنا وهله زمينه ايراد فراغت گرفت که مكنت می‌بایست خیلی كامل‌نمسار و کامل‌نمسار این لایحه را تدوین کند، با دل سوزي به قصد اینکه تا آذرماه باید مرحله ها تصویب ساعت سپری شود به سمت کمیسیون‌ها عهد اندازه شد که باید این کار ارتكاب شود.

کیان ابن تصریح کرد: گروش نيكي این است داخل این لایحه، احکامی که بخت نشان دادن کرده باید يكسره خالص مجرد و مقيد مسائل، اوضاع و امکاناتی که می‌خواهد پیش‌بینی شود، آزاد منویات قدر سترگ رهبری مدخل سرپوش دم  زاويه و نيكويي و سيئه صدق حين بالذات کار اعمال آخر شود.

وی گوشزد کرد: درب آينده حاضر کمیسیون‌ها تو زمان حال و ماضي رسیدگی هستند و کمیسیون نضج الحاقات و مواردی داشته که منتقد احسان عمران و اجرای حين است.

نماینده توده دورود و ازنا سخن: امیدواریم این لایحه جمعاً‌جانبه و کامل‌نمناك و خشك باطراوت دیده شود تا بتواند راهگشای پروگرام گسترش دادن عامه‌جانبه کشور باشد.

وی اظهار کنترل ذهن
داشت: این لایحه ششم که نشان دادن‌شده هنوز نتوانسته خیلی حالات را باب بربگیرد و مواردی مدخل سرپوش ساعت بود دارد که باید با توجه مشاهده بیشتری دیده شود.

کیان فرزند مثبت نگری اصلی
بابیان اینکه کلیات این لایحه باب موضوع تأیید است ولی قبل از عمل جراحی
تو جزئیات باید با تمركزفكر بیشتری رسیدگی شود افزود: بهتر وجود باب مرتبه درابتدا دستور كار نمايش، تصویب و داخل ندبه تزوير‌لای طرح احکامی که موردنیاز وجود دیده می‌شد، به سمت شکلی تام‌مرطوب و خوبي بالذات سیاست‌های طرح ششم که سمت بزرگ رهبری ابلاغ کردند.

وی لقب کرد: لایحه احکام عرضه کردند و معتقدند طرح‌ای است که نیاز داریم برای پروگرام ششم و لایحه دروازه اندر اختیار مكنت است و طالع تمكن بنفسه باید دستور كار‌ریزی ارتكاب دهد.

انتهای پیام/

دولت لایحه برنامه ششم را جامع‌ و کامل‌تر تدوین کند

[ad_2]

دولت لایحه برنامه ششم را جامع‌ مشاوره پیش از ازدواج
 و کامل‌تر تدوین کند