خيز فضه و یک آلياژ مس و قلع دیگر برای رکابزنان ایران شبر آمد

[ad_1]

سومین و آخرین يوم دوره از رقابتهای کاپ دوچرخه سواری آسیا باب هندوستان با کسب كورس دور جايزه فضه و یک آلياژ مس و قلع برای کشورمان به سمت پایان رسید.

به قصد اعلان گزارشگر نيكي و عتاب، درب پایان سومین  و آخرین يوم دوره از امتحانات دوچرخه سواری کاپ آسیا دروازه اندر هندوستان رکابزنان پیست روی ایران كامروا شدند تاخت جايزه ناب و یک آلياژ مس و قلع دیگر را برای ایران شبر آوردند و مدخل سرپوش كل با کسب چهار گردن آويز ( یک عسجد و سيم، دونقره و یک آلياژ مس و قلع ) به منظور با کار خويشتن داخل این کاپ آسیایی  پایان دادند. 

درب این نهار داخل سبب انثي اسپرینت انفرادی علی علی عسگری كامروا بوسيله سوگند به کسب گردن آويز فضه شد. تو همین علت حسنعلی ورپشتی به قصد كنيه چهارمی رسید. 

باب مايه کایرین پیست باز محمد دانشمند مدخل سرپوش انتظار با دیگر رکابزنان حاضر درب امتحانات دروازه اندر صف دوم ایستاد و دومین گردن آويز ناب کشورمان را شبر آورد. داخل این ريشه علی علی عسگری حتي به قصد گردن آويز آلياژ مس و قلع رسید. 

تیم ایران داخل علت تعقیبی تیمی که پنجشنبه شام برگزار شده هستي و عدم تو رسته چهارم ایستاده وجود. پیش از این درون زمان شروع امتحانات تیم ایران دروازه اندر سبب انثي تیمی اسپرینت بوسيله سوگند به جايزه شخص بسيارارزشمند شراب رسیده حيات. 

برابر تیم دوچرخه سواری پیست ایران باب کاپ هندوستان از يكسره عبارت زمره پروگرام های فدراسیون برای روبراه سازی تیم ملی به طرف نيت نزديك مدخل سرپوش رقابتهای قهرمانی آسیا درون پایان دوازده ماه) جاری است. رکابزنان ثبات است ماه آینده نیز داخل کاپ آسیایی تایلند نزد یابند. 

[ad_2]