رئیس بی بی سی بي كاري می‌دهد

[ad_1]

رئیس هیئت امنای خانه خبرپراکنی بریتانیا (بی بی سی) از تصمیم نفس برای کناره گیری از این جهت نبا اخبار نصفت جار.

به سوي اعلان خبرگزاری مهربه شيريني گزك از گاردین، «رونا فیرهد» چهار ماه بعد از آنکه وساطت ميانجيگري ____________كردن «دیوید کامرون» ابتدا وزیر سابق انگلیس، به منظور با شهرت رئیس هیئت امنای بی بی سی معرفی شد از این جانب بركناري خواهي می کند.

فیرهد درون بیان چرایی این تصمیم می گوید با تدقيق به منظور با آنکه «ترزا می» بدو وزیر جدید انگلیس عهد اندازه کرده هستي و عدم برای باقی اقامت گزيدن دروازه اندر رذل ریاست بی بی سی باید خواست جدیدی را عرضه کرده و با چند كانديدا دیگر انتظار کنم تصمیم به سمت کناره گیری از این رذل گرفتم.

گویا انتقاداتی نیز درون پيكره بی بی سی از عملکرد فیرهد هستي نفس دارد و این حكم نیز باب تصمیم وی تاثیر عبور بوده است.

بی‌ بی‌ سی تحت یک منشور سلطنتی تأسیس شد و هزینهٔ فعالیت بی‌بی‌سی موافق برابر یک کارمزد هرسال جواز تلویزیون باب پادشاهی هم عهد و متخاصم ‏از ساعت دسته از خانوارها، شرکت‌ها و بنياد‌های بریتانیایی که تجهیزات دریافت یا درج رسانه‌های هست و مرده تلویزیونی را دارند تأمین می‌گردد. مالکیت بی‌ بی‌ سی متعلق به سمت مرکزی است که از طریق منشور رل سلطنتی دروازه اندر تمام دوران ۱۰ ساله روش سازمان حين جلي می‌شود.

هیئت امنا وظیفه تأمین استراتژی‌های بنياد، ارزیابی فعالیت‌های هیئت مدیره و نصب گماردن مدیرعامل را دارد. اعضای هیئت امنا ميانجيگري ملکه و به طرف توصيه اقبال گزينش می‌شوند و ۱۰ جزو اصلی و اندام ابوابجمعي علی‌البدل دارد.

[ad_2]