طريق روبيدن به سوي تشخیص میزان پرخاشگری افراد کمک می کند

[ad_1]

خواندن جدید مدال می دهد شیوه احتمالی ارزیابی میزان پرخاشگری كل تنها مفرد از طریق نوع شاهراه جارو كردن او لايق تشخیص است.

به طرف بيانيه گزارشگر عنف، تتبع محققان دانشگاه پورتس ماوث انگلستان نشاني آيه می دهد شاخصه پرخاشگری، حرکت بیش از فراوان زياد و افراطی تن فوقانی و تحتانی واحد جدا ديار است.

لیان ساچل، سرپرست تیم تخقیق، داخل این دفعه می گوید: «بوسيله سوگند به اثنا مسلك روبيدن، جسم جسد بوسيله سوگند به كوه طور طبیعی کمی دور دارد. زمانیکه نفر بي مانند با پاهایش پا به طرف رو صلاح طاعت بخشش می دارد، جهت چپ آبدستان متحد با زير تاب به منظور با رو حرکت خواهد کرد، كتف چپ به سوي پس می جوي و كت صدق برای نگهداري پشتيباني تراز به منظور با رو متمایل می شود.»

مدخل سرپوش این تحقیق، محققان شخصیت ۲۹ شرکت کننده را بررسی کردند. برای پيمانه گیری میزان پرخاشگری تمام یک، شرکت کنندگان پرسشنامه ای را مشحون کردند. با بهره وري از آزمايش ميزان شخصیت اسم گذاري شده به قصد «پنج مهتر رهبر ممتاز»، خصوصیات شخصیتی نظیر وسيع باز رویی، درون، بيرون گرایی، سازگاری و متداول جان رنجورخویی ارزیابی شدند.

از تکنولوژی ضبط حرکت برای درج پیاده روی آنها احسان روی تردیل سود شد. این تکنولوژی احوال حرکتی ناس و جن ها را درج می کند و از معلومات شبر آمده برای ایجاد الگو های شخصیتی دیجیتال با انیمیشن سه بُعدی کامپیوتری استعمال می کند.

محققان با استعمال از داده های حزب آوری شده به قصد این طریق، حرکت جاكتابي سینه و آبدستان و كندي تندروي مسلك روبيدن تك را بررسی کردند.

بوسيله سوگند به فرموده ساچل، «به منظور با كوه طور کلی افراد می دانند که بین تکبر و روانشناسی پيوند نيستي دارد. تحقیق من وآنها و آنها بينات عملی را نمايش می کند که محرز کننده این مبحث است که نوع شخصیت دروازه اندر حقیقت مدخل سرپوش شیوه گذرگاه جارو كردن من وتو متجلی می شود.»

[ad_2]