«جاده تيره» مهمترین مشي افسار برای پيوند افغانستان و ترکمنستان به قصد اروپاست

[ad_1]

به طرف اعلاميه بياض ناحيه رده بازار‌ای خبرگزاری تسنیم، بزرگترین فرودگاه بین‌المللی ترکمنستان باب «علاقه‌مترقي تندرست» پایتخت این کشور بازگشايي شد.

«محمداوف» رئیس‌گروه ترکمنستان سخن: فرودگاه بین‌اللملی دوستي‌توسعه يافته سمت نمايش خدمت ها بین‌المللی به طرف ميل تعريض سوداگري ساخته شده و غرض برجسته ضمير اول شخص جمع تبدیل کردن شهر مودت مترقي تندرست به سوي مرکز ترانزیت و بازرگاني دروازه اندر ناحيه رده بازار و آفاق می‌باشد.

رئیس توده ترکمنستان عهد اندازه کرد: کشورش آمادگی‌های فرض سمت برگزاری جلسه بین‌المللی ترانزیت و سوداگري باب ماه آینده‌ مدخل سرپوش این شهر را دارد.

وی افزود: برنامه «صراط تيره» یکی از مهم‌ترین دهنه‌ها جانب نشو اقتصادی کشورهای رديف است و با گشایش این مسیر، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان به قصد اروپا و کشورهای نيمروز جهات آسیا مسلسل خواهند شد.

«میرویس خالص» سفیر افغانستان درون مودت توسعه يافته نیز اجرایی ماندگار شدن ايستادن طرح‌های مشترک اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای میانه به سوي ویژه ترکمنستان را مهم خواند.

وی بقيه فرياد: گشایش فرودگاه بین‌المللی مودت داير به سمت گسترده بسيار سوداگري افغانستان است و میلیون‌ها دلار منفعت از این ناحیه‌ عاید افغانستان خواهد شد.

ترکمنستان سعي‌های جدی را سبب تبدیل ماندگار شدن ايستادن به سوي مرکز ترانزیت و سودا درب ناحيه رده بازار و گيتي روزگار را مبدا کرده است.

انتهای پیام/.

[ad_2]