قيادت بزرگ قيام از کاروان ورزشی ایران باب المپیک قدردانی کردند

[ad_1]

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزشی ایران در المپیک قدردانی کردند

مراد سترگ قيام اسلامی باب پیامی از قهرمانان گردن آويز‌آور و جميع ورزشکاران و مربیان ممتع جديت کاروان ورزشی جمهوری اسلامی مشاوره پیش از ازدواج
ایران درب رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند.
مردی مناسب ازدواج

به سمت شرح خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از پایگاه سررشته رسانی سفينه منصب بزرگ رهبری، قرب آیت دادار خامنه ای داخل پیامی از قهرمانان گردن آويز‌آور و جمله ورزشکاران و مربیان انباشته فعاليت کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران تو رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند.

محتوا پیام راهنما تحول اسلامی به مقصد براي این تفصيل است:

بسمه تعالی

به سمت کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با گردن آويز‌آوری قلب خاطر شريعت را خرم کردند؛ به سوي پهلوانانی که از حق خويشتن خوبي صناعت تقدير ناداوریها ناكامكار شدند؛ به مقصد براي ورزشکارانی که لاوجود موفقیت آنان از قيمت فعاليت و کوشش آنها نمی‌کاهد؛ به قصد بانوان ورزشکاری که نشان‌ی افتخارآمیز جامه (زنان هندي) متعلقه ایرانی را به طرف رخنه جميع کشیدند، به قصد بانوی شجاعی که با برقع کامل مدخل سرپوش پیشانی کاروان درخشید، و به قصد مربیان و انتخاب شغل ومشاوره شغلی
پیش‌کسوتان بازي کشور، خوشامد میگویم و از كل‌ی شما سپاسگزاری میکنم. اندازه ارزش شما را میدانیم.

سیّد علی خامنه‌ای
۲/ شهریور ماه/ ۱۳۹۵

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزشی ایران در المپیک قدردانی کردند

[ad_2]

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزشی ایران در المپیک قدردانی کردند