روحانی مرگ ام شهیدان کولیوند را تسلیت سخن

[ad_1]

روحانی درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت

رئیس گروه داخل پیامی فقدان ابوي اصل شهیدان کولیوند را به منظور با خانواده و بازماندگان حين مرحومه تسلیت قول.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب، بينه الاسلام زيبايي روحانی باب پیامی با تسلیت فقدان مرحوم حاجیه مادام «فاطمه ملك سلطه کاروند» مامان ارجمند شهیدان مبارز محمدصفا، محمدباقر و محمدحسن و جانبازان سرفراز محمدجواد و محمدقربان کولیوند، تصریح کرد: كنيه و یاد این الگو ایثار برای همیشه داخل تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

محتوا پیام به مقصد براي این تفسير است:

بسم پروردگار الرحمن الرحیم

انا آموزگار و انا الیه راجعون

فوت مرحوم حاجیه مادام «فاطمه شاه کاروند» ننه فخيم شهیدان غازي محمدصفا، محمدباقر و محمدحسن و جانبازان بلندمرتبه محمدجواد و محمدقربان کولیوند، علت طبق باعث تأثر و تألم ضمير شد.

عنوان و یاد این نمونه پيشوا ایثار که با باور پابرجا به سمت آموزه‌های متعالی اسلام و قصد عمیق قلبی به طرف دوده پاكي و تيمم علیهم السلام، سه شهید والا منصب و تاخت فداكار دلیر تاديب عربده و تقدیم تحول و ایران اسلامی کرد برای همیشه باب تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت را به قصد خانواده نبيل ساعت مرحوم به منظور با ویژه حضرت آقای دکتر محمد سخي کولیوند نماینده نبيل نفوس و پري شریف استان البرز درون معشر شورای اسلامی تسلیت می‌گویم و از آستانه مالك بزرگ بلند برای حين مهاجرت کرده، رحم واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای كافه آب و عسل
بازماندگان تاب و كارمزد مسألت دارم.

صباحت روحانی

روحانی درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت

[ad_2]

روحانی درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت