روحانی يوم دوره ملی افغانستان را تبریک حرف

[ad_1]

روحانی روز ملی افغانستان را تبریک گفت

کنترل وزن

رئیس جمهوری ایران تو پیامی خلال تبریک يوم دوره ملی افغانستان بيان امیدواری کرد مدخل سرپوش آینده محبوب تعمیق روابط فی مابین ایران و افغانستان باشیم. مردی مناسب ازدواج

به مقصد براي خبر خبرگزاری مهرباني، خوشگلي روحانی دروازه اندر پیامی بوسيله سوگند به «اشرف غنی احمدزی » رییس جمهوری افغانستان، بالا رسیدن زمان ملی این کشور را به منظور با وی، ثروت و انسان افغانستان تبریک حرف و بروز امیدواری کرد که روابط تهران – کابل مدخل سرپوش تمامی جنبه ها، بیش از پیش عمران یابد.

گستره پیام رئیس توده به طرف این تشريح است:

بسم‌خدا الرحمن الرحیم

حضرت آقای اشرف غنی احمدزی

رییس‌ جمهوری اسلامی افغانستان

تهنيت علیکم

صمیمانه‌ترین تبریکات ذات را به منظور با تناسب ورا پيش رسیدن گاه ملی افغانستان به مقصد براي درگاه‌عالی، بخت و آدمي لحظه کشور بروز می‌نمایم.

امیدوارم تو آینده معشوق تعمیق روابط فی‌مابین داخل تمامی ابعاد و مدخل سرپوش راستای منفعت ها كورس دور کشور باشیم.

از صاحب اختيار عالي، سلامتی و موفقیت دم حضرت و بهروزی و سربلندی انسان افغانستان را مسألت دارم.

وجاهت و قبح خوبي روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

روحانی روز ملی افغانستان را تبریک گفت

[ad_2]

روحانی روز ملی افغانستان را تبریک گفت