روحانی باخبر هاوانا شد

[ad_1]

سبب الاسلام خوشگلي روحانی رئیس گروه دقایقی پیش باخبر هاوانا پایتخت کوبا شد.

به طرف اعلام خبرگزاری عنف، دليل سند الاسلام وجاهت و قبح خوبي روحانی رئیس گروه کشورمان که به مقصد براي فراخواني خواندن رائول کاسترو رییس جمهوری کوبا به سوي این کشور كوچ کرده است، دقایقی پيش متبحر فرودگاه خوزه مارتی هاوانا پایتخت کوبا شد.

این سياحت به قصد احضار رسمی رییس جمهوری کوبا عاقبت می‌شود و تقویت روابط دوجانبه تهران-هاوانا از اهداف اصلی دم است.

[ad_2]