طريقه صنع بستن کمندان ازنا تسریع شود

[ad_1]

مجید کیان پسر مدخل سرپوش قول‌وگو با گزارشگر تسنیم تو شاداب آبرومند‌داير درب راستای تأخیر درروند ساختن مانع آب بند کمندان ازنا اظهار داشت: با علاقه به مقصد براي اینکه مسدود كردن حايل کمندان یکی از مصوبات ریاست‌توده درون خردادماه دوازده ماه) ۹۳ به منظور با استان لرستان بوده است می‌بایست با تا پایان سن ۹۴ این بستن به سوي منزل آبگیری برسد.

وی افزود: با دل سوزي به سمت پیشرفت بالایی که مانع آب بند کمندان دارد و داخل آينده حاضر خيز شیفته کار انتها می‌شود توقع  داریم مسئولان مربوطه تصميم ویژه‌ای داشته باشند تا نهایتاً تا پایان خردادماه واحد زمان ( روز ۹۶ این مانع آب بند بوسيله سوگند به بار آبگیری برسد.

نماینده ناس دورود وازنا تو معشر شورای اسلامی آغاز کرد: بستن کمندان که از تقاضا عمومی عوام است چنانچه به قصد بار گشادن و سهم‌برداری برسد و دست كم هفت الف بلبل و ۷۰۰ هکتار از اراضی  پایین‌تباني کشاورزی را سیراب و عرق شرب مدينه ازنا را تأمین کند به سوي بسط، نضج و آبادانی رديف کمک می‌شود.

وی با حكم به سوي اینکه بند مسدود کمندان حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد بیان کرد: باب سن قناعت مقاومتی، رفتار و اقدام باید جهد شود تا طريقه ساختن این بند مسدود تسریع یابد و ۲۰ درصد باقی‌مانده کار تا پایان خردادماه ۹۶ خاتمه و رادع کمندان به سمت بار آبگیری برسد.

به قصد اعلان تسنیم مسدود كردن حايل مخزمی کمندان که یکی از مصوبات رحيل ریاست جمهوری بوسيله سوگند به استان لرستان بوده تو ۱۷ کیلومتری قبله كوره ازنا تو تباني ساختمان كردن است، عملیات اجرایی این بست صد حد از سن ۸۴ مبدا شده و تو زمان حال و ماضي حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آبگیری و سهم برداری از رادع کمندان یکی از مطالبات جدی خلق است که تاکنون چندین ثمر قرار آبگیری و صرفه‌برداری این بست صد حد به سوي ملت داده شده ولی تمام وهله بر به طرف دلیل فقدان تامین شان قدر، نويد بشارت‌ها عملی نشده و چشمداشت شكيب ملت برای آبگیری این مسدود كردن حايل همچنان بقا دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]