رییس گروه از برگزیدگان سازمان پزشکی تجلیل کرد

[ad_1]

رییس جمهور از برگزیدگان جامعه پزشکی تجلیل کرد

رییس توده همزمان با زمان پزشک و هفته مكنت از پیشکسوتان و برگزیدگان اجتماع جمعيت پزشکی کشور تجلیل کرد.

به مقصد براي اعلان خبرگزاری عنف، سبب الاسلام  خوشگلي روحانی پگاه دوشنبه مدخل سرپوش سنن گرامیداشت وقت و شب پزشک که دروازه اندر مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، از پیشکسوتان و برگزیدگان این جولانگاه تجلیل کرد.

پیشکسوتان اجتماع جمعيت پزشکی نیز به قصد عنايت بررسي كردن قدردانی از رییس همگي برای حمایت و پشتیبانی از اجرای مدل انگار انقلاب نظم ارتش شفا  درب کشور، لوحی را که مزین به قصد یک گوشی پزشکی به مقصد براي لقب سمبل وجود، تقدیم وی کردند.

رییس جمهور از برگزیدگان جامعه پزشکی تجلیل کرد

[ad_2]

رییس جمهور از برگزیدگان جامعه پزشکی تجلیل کرد