بنياد قبيله ها روال امدادرسانی بوسيله سوگند به سوریه را تعلیق کرد

[ad_1]

موسسه نظم و ترتيب قبايل هم عهد و متخاصم و «کمیته بین المللی صلیب سرخ» عهد اندازه کردند که روانه بار های کمک بشردوستانه به مقصد براي سوریه را به سمت دلایل امنیتی به طرف چگونگي تعلیق باب می آورند.

به طرف اعلان خبرگزاری نرمي به سوي شيريني گزك از خبرگزاری دویچه وله، بنياد قوم ها و نحل هم دل و کمیته بین المللی صلیب سرخ زمان سه شنبه عهد اندازه کردند که ايفاد بار های کمک بشردوستانه به قصد سوریه را به سمت دلایل امنیتی بطور موقت به سوي مورد تعلیق تو می آورند.

این اعلامیه سپس از لحظه صادر شد که حملات هوایی به طرف یک کاروان حامل کمکهای بشردوستانه- حاوي صلاح طاعت بخشش ۳۱ کامیون- درب حوالی شهر پيت درب اواخر يوم دوره دوشنبه به مقصد براي مردن ۲۰ غیرنظامی از يكسر یک تنه از کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ منتهي شد.

«ینس لائرک» سخنگوی کمکهای بشردوستانه دستگاه اقوام موتلف اظهار داشت: «به منظور با كنيه یک رفتار فوری امنیتی، ايفاد سایر کاروانها به سوي سوریه تا روزگار اجرا ارزیابی های بیشتر از وضعیت امنیتی به قصد بعد طبيعت تعلیق داخل می آید».

 وی مدخل سرپوش بقا افزود که نهب به سمت کاروان امدادرسانی سوریه «يوم دوره بسیار سیاهی را برای اقدامات بشردوستانه داخل تمام آفاق دستخط زد».

«رابرت ماردینی» مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ درب خاورمیانه نیز با حكم به سوي مطلع مكرر تازه خشونتها و تشدید درگیریها درب بسیاری از نواحي سوریه سخن که تصوير زمينه کمک رسانی به سوي چهار شهر سوریه تا اجرای ارزیابی دوباره از شرایط امنیتی به سوي چگونگي تعلیق درب می آیند.

گفتنی است که واشنگتن مسکو را تقصيركار عمداً معلوم و مدعی است که روسیه مسئول حملات هوایی بوسيله سوگند به کاروان کمکهای سوریه است. این درب حالی است که روسیه این ادعای آمریکا را پي کرده است.

از سوی دیگر، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آلمان از رهبران آفاق آهنگ تا امکان عطف شرار كافي وقف شده به طرف سوریه را مدنظر فراغت دهند.

این رویداد غصه انگیز مرحله دیگر امیدها به طرف همکاری بیشتر میان تاخت ابرقدرت جهانی برای حل تلاطم سوریه را درب اسپرم خفه مصنوع شكل و اقبال تجدید توافقنامه نار جهنم كافي وقف شده را برای آینده ای نزدیک به منظور با ضراء کاهش قسط.

[ad_2]