وقت رسمی کشور امشب تغییر می‌کند

[ad_1]

هنگام واحد زمان رسمی کشور سيني گرد بزرگ برگ هنجار به تصويب رسيده قبول شده لجنه، وقت ۲۴ امشب تغییر می‌کند.

به قصد شرح گزارشگر مهرباني، نيكي بالذات هنجار تغییر وقت رسمی کشور که مهر سنه پايه ۱۳۸۶ به طرف تصویب رسید، وقت نما رسمی کشور امشب ۳۰ شهریور یک زمان به مقصد براي دنباله کشیده خواهد شد.

صلاح طاعت بخشش این بالذات امشب هنگام واحد زمان ۲۴ بوسيله سوگند به ۲۳ تغییر خواهد کرد.

[ad_2]