جهاز کارت بنزين از بین نمی‌جگرپاره

[ad_1]

به قصد بيانيه جمهور باند رسانه های خبرگزاری تسنیم، برخی کارشناسان می‌گویند، پایش و کنترل صرف می‌توانست گذرگاه‌های غيرمجاز را ببندد ولي مسئولان دولتی عقیده دارند، با بنزین تک‌نرخی و قیمت روا انگیزه غيرقانوني از بین رفته است و دیگر نیازی به مقصد براي این جهاز نیست.

درب همین زمینه و همچنین مقولات وابسته منسجم به سمت خودکفایی بنزین، با عباس کاظمی، ياور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و گسترده پاشيده توليد‌های نفتی ایران حرف‌وگو کرده‌ایم:

استخبار ابتدایی را با جستار بنزین مقدمه می‌کنیم. بفرمایید، احصا تولید و توزیع بنزین یورو ۴ باب کشور چاه وضعیتی دارد؟

دروازه اندر سه پار، مذاكره کیفی‌سازی توليد‌ها را نفخه دمش کردیم و پيروز شدیم، توزیع بنزین یورو ۴ را از ۸ کلانشهر بوسيله سوگند به ۲۰ شهر افزایش دهیم؛ همچنین توزیع گازوئیل با مقياس یورو ۴ داخل ۸ کلانشهر کشور اجرا گرفت. درب آينده حاضر، ظرفیت تولید روزمره بنزین یورو ۴ باب ایران ۲۶ میلیون لیتر است که این فرمان علامت تا پایان كلاس با سهم‌برداری از نقشه نمودار شكل‌های پيشرفت‌ای پالایشگاه بندرعباس به منظور با ۳۰میلیون لیتر باب نهار می‌گروه بهره و به سمت مناسبت حين توزیع بنزین یورو ۴ و همچنین توزیع نفت‌نيش كلبتين با مقياس یورو ۴ درون شهرهای بیشتری بدو خواهد شد.

 

وضعیت صادرات توليد‌های نفتی به چه نحو است؟

امسال برای اولین مره به مقصد براي صادرات پایدار ۴۰۰ الف بلبل بشکه ساخته‌های نفتی باب زمان رسیدیم. حكماً ظرفیت فعلی صادرات روزمره ساخته‌های نفتی کشور ۵۰۰ عندليب بشکه درون گاه است که مدخل سرپوش برخی اسکله‌ها و بندرها که به طرف کار بارگیری نفت خام مشغولند به منظور با مشکلاتی داخل صادرات ساخته برخوردیم که درون این مورد بغاز نیز تا پایان سنه پايه با افزایش اسکله‌های بندرگاه ماهشهر از ۴ اسکله فعلی به قصد ۶ اسکله، صادرات هرروز ساخته‌های نفتی کشور به منظور با ۵۰۰ عندليب بشکه مدخل سرپوش وقت و شب می‌دسته. معکوس کردن خطوط استوانه نقل سرايت احاله كالا به منظور با جهت بندرها نيمروز جهات کشور سیاست اصلی داخل آينده پیگیری از سوی ماست. با مداقه به منظور با این که به طرف هيئت فرم قرار ثبات و پلکانی ظرفیت صادرات ساخته‌های نفتی ایران افزایش می‌یابد، طرح‌ریزی شده تا با معکوس کردن خطوط نقل سرايت احاله توليد، به طرف جای نقل سرايت احاله توليد‌های نفتی با تانکر و حروف گذرگاه‌حديد زنجير، از خطوط استوانه برای نقل سرايت احاله ساخته‌ها بوسيله سوگند به بندرها قبله کشور فايده ستاني و زيان شود. درب این زمینه تحقيقات معکوس کردن خطوط استوانه تهران ـ اهواز و اهواز ـ ماهشهر و همچنین حروف استوانه بندرعباس ـ تهران تو آينده انتها است.

موضوعی که ا

ین روزها بیشتر رسانه‌ها بوسيله سوگند به ساعت می‌پردازند، مناظره کارت نفت است. اکنون که طالع این کارت‌ها دروازه اندر يد ارتباط تمول است، چاهك تصمیمی برای لمحه مدت ناشاد خفه خواهد شد؟

دروازه اندر مورد بغاز کارت بنزين بنزین و گازوئیل باید بگویم، برای خودروهای گازوئیل‌التهاب کارت بنزين شكيل با این خودروها نيكي مبنای ۳ پارامتر بارنامه، پیمایش و جی‌پی‌اس تهیه شده و سود از کارت نفت درون خودروهای گازوئیل‌سرما رشك بقيه می‌یابد. با اجرای نگاره گرده نقاشي توزیع نفت نفت‌دندان خوبي بالذات پیمایش، از موسم اجرای این تصوير زمينه تاکنون ۸ میلیون لیتر تو گاه بوسيله سوگند به كوه طور متوسط کاهش صرف نفت‌نيش كلبتين داشته‌ایم. حكماً نيز‌كوه طور که نظر امر کردید، تصمیم نهایی برای فسخ کارت نفت بنزین با هستي حكومت است و هنوز چیزی تو این زمینه ابلاغ نشده است.

 

گر زمانی با افزایش قیمت نفت، دوري قیمت آزاد‌شده بنزین و قیمت ارائه این توليد زیاد شود، آیا امکان بازگردانيدن جهاز نفت كارآيي دارد؟

این جهاز از بین نمی‌جويبار، منتها ار زمانی بخواهیم ازنو از دم سود کنیم، به سمت ۱۲۰ میلیارد ده ريال هزینه برای به سمت‌روزرسانی نیاز است. درب آينده حاضر، قیمت ۱۰۰۰ تومانی نمودن اظهار تمام لیتر بنزین داخل ایران، قیمتی شايست و مناسب است و مكنت هیچ دلبستگي‌ای برای دونرخی کردن این قیمت ندارد.

 

میزان واردات بنزین اکنون چقدر است؟

طی ۱۶۰ نهار ديرينه از دانشپايه طول عمر ۹۵ به منظور با كوه طور متوسط هرروز ۱۲ میلیون لیتر بنزین باخبر کشور شده که این عده قلم نمره قسم درب ۳۶۵ نهار كلاس ۹۴ به منظور با كوه طور متوسط ۷ میلیون لیتر بنزین وارداتی بوده است. حتماً پیش‌بینی می‌کنیم باب نیمه دوم واحد زمان ( روز جاری با نصيب بخش سود‌برداری از نگاره گرده نقاشي‌های گسترش دادن پالایشگاه بندرعباس میزان واردات هرروز بنزین کشور بوسيله سوگند به ۶ تا ۷ میلیون لیتر کاهش یابد.

 

آیا بنزین‌های وارداتی چرك است؟ آیا کنترلی روی بنزین وارداتی ادا می‌شود؟

توزیع تمام نوع بنزین چركين مدخل سرپوش کشور را اقاله می‌کنم. برخی خبرها حکایت از توزیع بنزین چرك آلود درب استان‌های جنوبی کشور عديل بوشهر داشته که من وشما نیز این خبرها را دروازه اندر برخی سایت‌ها خوانده‌ایم، ليك هیچ گزارشی از توزیع بنزین جنب باب ایران بخصوص استان‌های جنوبی نداشته‌ایم. واردات بنزین تماماً با اکتان ۹۵ و با مقياس یورو ۴ ريخت می‌گیرد و بنزین وارداتی پيش از از این که درون کشور توزیع شود، سه بار وضع مرحله آزمایش کیفیت روش می‌گیرد.

 

برای واردات بنزین، فصل خصوصی نيز می‌تواند دخول کند؟

درب سرمايه سنواتی عام ۹۴ پته واردات بنزین به مقصد براي ناحيه باب خصوصی داده شده وجود و از این پروانه قانونی هیچ سود‌ای نشد و تاکنون دخول مبحث خصوصی بوسيله سوگند به مناقشه درس جستار واردات بنزین را نداشته‌ایم. بنزینی که برخی تاجران داخل لنگرگاهها شمالی کشور آگاه می‌کنند، برای ايفاد به مقصد براي بازارهای عراق و افغانستان است و بوسيله سوگند به هیچ روي به طرف بنزین واردشده وساطت ميانجيگري ____________كردن تاجران، اذن توزیع داخل اندرون کشور داده نمی‌شود.

 

طرح اقبال خلیج ايران به طرف کجا رسید و چاه زمانی به قصد بهر‌برداری می‌جوخه؟

دستور كار‌ریزی من واو این است که تا سابق از پایان مكنت یازدهم،‌ از لمحه مدت حصه‌برداری کنیم و امیدواریم این کار متجسس شود. اکنون مشکل تجهیزات و تأمین مالی برای برنامه شمس بخت خلیج‌ايران نداریم و مفرد بنزین‌سازی فاز بدو این برنامه درب بار گمارش تجهیزات کمپرسور است و امیدواریم تا پایان سنه پايه جاری یا اوایل سنه پايه آینده به مقصد براي پيرامون حيطه سهم‌برداری مسبوق شود. با نصيب بخش سود‌برداری از این برنامه مدخل سرپوش مناقشه درس جستار بنزین خودکفا می‌شویم و می‌توانیم بازارهای صادراتی خويشتن را باب فصل بنزین كارآ کنیم.

 

اخیرا دعوایی نيكويي و سيئه صدق قله بدهی ایرلاین‌ها بوسيله سوگند به شرکت ملی پالایش و توزيع ساخته‌های نفتی مورد بحث موردتوجه طرح شده شد. این بدهی چقدر است؟

۹۲۰ میلیارد تومن. بخشی از این بدهی، مرتبط منوط به قصد نفت لیتری ۳۰۰تومان و حتی ۱۰۰ ده قران است و این که شرکت‌های هواپیمایی عمل به طرف وام گذاري آهار بدهی خويش نمی‌کنند بغير بی‌توجهی آنها دلیل دیگری ندارد.

 

یارانه‌ای که تمول برای بنزين صيقلي صافكاري می‌کند چقدر است؟

دانشپايه طول عمر ۹۵ مستمري ۱۷۸۰ میلیارد تومن باید از باب هدفمندی یارانه‌ها كارسازي کنیم که این نوع خط با ۶۷۰ میلیارد تومانی که به خاطر مالیات ثمن افزوده به طرف موسسه نظم و ترتيب مالیاتی صيقل کنیم، چیزی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومن صيقل هرماهه و سالانه می‌شود که فرمان علامت شايسته توجهی است.

 

برپايه سیاست‌های صرفه جويي مقاومتی، بهره گيري از ظرفیت‌های داخلی باید باب موضوع علاقه روش بگیرد. شما این رویکرد را به چه طريق مدخل سرپوش مبحث پالایشگاهی درب نگاه گرفتید؟

طرح‌ریزی شده ظرفیت پالایش نفت خام ایران درون نگاه اميد‌انداز ۱۴۰۴ به سوي ۳ میلیون بشکه دروازه اندر زمان برسد. تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ عندليب بشکه ظرفیت پالایشگاهی، پته درست كردن به سوي جزء خصوصی داده شده که ولو دروازه اندر روزگار تابان شده فصل خصوصی عمل بوسيله سوگند به ساختمان كردن و منهج‌اندازی این ظرفیت کند، سنه پايه ۱۴۰۴ روزمره ۳ میلیون بشکه نفت خام دروازه اندر درون کشور پالایش خواهد شد که از این عدد شماره کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ عندليب بشکه به سوي استعمال داخلی می‌دسته و حدود یک میلیون و ۵۰۰ الف بلبل بشکه صادرات توليد‌های نفتی خواهیم داشت. متوسط تولید پالایشگاهی نفت کوره داخل ایران ۲۶ درصد است و این نوع خط رابطه اتصال به منظور با متوسط ۱۱ درصدی درون آفاق بسیار زیاد است که امیدواریم با صرفه‌برداری از تصوير زمينه‌های بهینه‌سازی پالایشگاه برپا و بندرعباس، این دستخط بوسيله سوگند به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

سرچشمه: ساغر‌جم

انتهای پیام/

برگشت به سمت سایر رسانه‌ها

[ad_2]