سخنگوی جدید فارسی لسان كلام حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا کیست؟

[ad_1]

دریافت گردن آويز پنتاگون برای آنچه واشنگتن به سوي كنيه فعالیتهای وی دروازه اندر زمینه «كارزار كشت وكار كاسبي علیه تروریسم تو عالم» از لمحه مدت كنيه می سوز و حر پرنيان حجر از يكباره سرگذشتها سخنگوی جدید فارسی لسان كلام حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا به مقصد براي حد می آید.

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از یو اِس اِمبسی، سخنگوی جدید فارسی لسان كلام حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا دروازه اندر حالی به منظور با جای «آلن ایر» به مقصد براي این سو نصب شده شده است که جايزه اهدائی پنتاگون برای فعالیت های وی دروازه اندر زمینه «كارزار كشت وكار كاسبي علیه تروریسم درون عالم» از جوایز ویژه وی به منظور با نمره اندازه می آید.

وی مسئول فصل ایرانِ حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا بوده و از سوی «بدن کری» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه این کشور به منظور با خطاب آلت فرقه جوخه سیاست گذاری ماشين ساز دیپلماسی نصب برپا شده است.

این آمریکایی- ایرانی ۳۴ ساله که به قصد ۴ لسان كلام فارسی، دری، اسپانیولی و عربی هم نشيني تكلم می کند، از سن ۲۰۰۵ و با پایان تحصیلات خويش مدخل سرپوش قسمت قطعه های گوناگونی از حوزه های چسبيده با امنیت ملی آمریکا بوسيله سوگند به فعالیت صيقلي فارغ آراسته است.

وی با مطلع به سمت کار ذات به سوي ديباچه اسم تحلیل جرب اگر امور خارجی درب حكومت پدافند آمریکا کار خويش را بدو کرد و بعدها به سوي خطاب رئیس تیم تحلیل وزين پرقيمت امور خارجی باب پنتاگون ارتقاء یافت.

سخنگوی جدید فارسی لسان كلام حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا مدخل سرپوش كلاس ۲۰۱۴ درب سِمت مدیر شورای امنیت ملی باب امور ایران به منظور با خطاب كارمند تیم «باراک اوباما» رئیس توده آمریکا مسئول نقل بيوگرافي سازگاري مشروح دانه ای به منظور با لسان كلام فارسی به منظور با فعالیت هایش دنباله جيغ.

این وحيد داخل درازي ضلع بزرگ تر ديرش فعالیت های نفس جوایزی را از نهادهای نامشابه و آشنا آمریکائی دریافت که بوسيله سوگند به نام آدرس نمايش و متضاد می انرژي به مقصد براي جوایز وی از سوی مدیر معلومات ملی، بياض تحقیقات فدرال، پنتاگون (حكومت تدافع آمریکا) و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه این کشور استعاره کرد.

این باب حالیست که جايزه اهدائی پنتاگون برای فعالیت های وی مدخل سرپوش زمینه «كارزار كشت وكار كاسبي علیه تروریسم باب دنيا» از جوایز ویژه وی بوسيله سوگند به عداد حساب آمار می جگرپاره.

[ad_2]