سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان کشته شد

[ad_1]

سخنگوی سابق طبقه تحریک طالبان پاکستان تو افغانستان به طرف هلاکت رسید.

به طرف اعلام خبرگزاری مهرباني بوسيله سوگند به شيريني گزك از «جیو نیوز»، «اعظم شب رو» سخنگوی سابق امت تروریستی تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به منظور با موتلف پسرش دروازه اندر حملات هوایی مشترک ناسازگار و نیروهای امنیتی افغانستان درون ولایت «پکتیا» این کشور به طرف هلاکت رسیدند.

تفسير ها حاکی از ساعت است که داخل این حملات هوایی ديه تن از اعضای امت تحریک طالبان پاکستان از همه سه اندام ابوابجمعي كاپيتان این امت به سمت هلاکت رسیده اند.

 فرض به سوي ذکر است که اعظم شب رو بوسيله سوگند به موتلف تعدادی دیگر از اعضای طالبان پاکستان تو سنه پايه ۲۰۱۴ از جمهور باند طالبان پاکستان منفرد شد و متحد یکی دیگر از اعضای كاپيتان سابق طالبان به مقصد براي كنيه «سرا سعید سجنا» معروف به طرف «جاودان محسود» جمهور باند وار نظامی جداجدا تشکیل داده وجود.

[ad_2]