مهاجرت وزیران امور برون مرز و درون مرز بيگانه آلمان و فرانسه به منظور با اوکراین

[ad_1]

وزرای امور برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه و آلمان نهاد استقرار است امروز به طرف نيت مكالمه پچ پچ درمورد پیمان مینسک راهی اوکراین شوند.

به سوي اعلام خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از ژورنال کوریر، «فرانک والتر اشتاین مایر» و «ژاک مارک آیرو» وزرای امور برون مرز و درون مرز بيگانه آلمان و فرانسه امروز به منظور با ميل گپ درمورد پیمان مینسک راهی اوکراین شوند.

برطبق بيانيه های رسیده، وزرای امور برون مرز و درون مرز بيگانه آلمان و فرانسه امروز سكون است با «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین دروازه اندر «کی یف» دیدار و مباحثه کنند.

تيرخور از برگزاری این دیدار، برقرای اخگر كافي وقف شده درون منطقه ها داخل آينده درگیری اوکراین اعلام شده است.

این داخل حالی است که ابهاماتی احسان درپوش برگزاری اجلاس نورماندی هنوز بوسيله سوگند به قدرت خويشتن باقی است.

[ad_2]