سفیر ترکیه داخل روسیه برکنار شد

[ad_1]

سفیر ترکیه در روسیه برکنار شد

منبع ها خبری از برکناری سفیر کنونی ترکیه دروازه اندر روسیه به قصد دلایل نامشخص گزارش قضيه مردی مناسب ازدواج
دادند.

به قصد اعلان خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از اسپوتنیک، منبع ها دیپلماتیک درون آنکارا از تعيين سفیر جدید پژمرده کیه داخل روسیه روايت مسند و مبتدا نقل می دهند.

درجه ها مسئول تو ترکیه امروز بوسيله سوگند به خبرگزاری ریانوسیتی عهد اندازه کردند که سفیر جدید این کشور مدخل سرپوش روسیه  برگماشته شده است.

این چشمه روشن ضمير دیپلماتیک بدون حكم بوسيله سوگند به عنوان سفیر جدید ترکیه و جهت برکنارب سفیر پیشین دروازه اندر روسیه، به مقصد براي خبرگزاری ریانوسیتی ذمر آوند شرط کرده است که كس جدیدی به سوي این فرم برگماشته شده است.

حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه تا کنون درب این كرت معلومات خاصی را ذمر آوند شرط نکرده است.

ملزم به قصد ذکر است، مأموریت «امید یاردیم» دروازه اندر مسکو هنوز به سوي تتميم نرسیده؛ بنابراين به قصد مشاهده می‌دسته وی به سوي دلیل خاصی از حافرَت نفس برکنار شده باشد.

سفیر ترکیه در روسیه برکنار شد

[ad_2]

سفیر ترکیه در روسیه برکنار شد