حبس‌های بنیادی ۱۷روز بعد از موت هست و مرده می‌وش

[ad_1]

سلول‌های بنیادی ۱۷روز بعد از مرگ زنده می‌مانند

زندان های بنیادی می توانند برای بیش از تاخت هفته داخل یک وحيد مرده به طرف وجه آرميده باقی بمانند و داخل لفظ سياهه جداسازی هست و مرده مانده، تقسیم شوند و دارای عملکرد باشند.

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری عنف، پژوهش ای درون انستیتو پاستور و بوسيله سوگند به سرپرستی دکتر فاریس چرتین رخ عبوس و باب فصلنامه Nature Communication به سمت افست رسیده است که اطلاعاتی را درون وهله زمينه تطبیق پذیری این زندان های بنیادی نشان دادن کرده و دم ها را به مقصد براي شهرت منبعی برای منسوج سلول های آسیب دیده مدخل سرپوش آینده معرفی کرده است.

این تتبع رد داده است که ياخته بند های بنیادی عضلانی می توانند بعد از رحلت برای ۱۷ نهار مدخل سرپوش بشر و ۱۶ نهار دروازه اندر موش هست و مرده بمانند. دم ها توانایی تمایزی ذات برای تبدیل متوقف شدن بوسيله سوگند به حبس های عضلانی دارای عملکرد را حمايت ازبر كردن می کنند.

این ریکاوری می تواند پایه عبور منبعی جدید از حبس ها و زمینه تحقیقات باشد تا بتوان از این حبس های بنیادی برای علاج بسیاری از پاتولوژی ها یا منشاءیابی بیماری ها بهره گيري کرد.

از یافته های دیگر این خواندن می تحمل به سوي این مراد استعاره کرد که حبس های بنیادی مشتق از دماغ كله استه می توانند بعد از درگذشت موش های آزمایشگاهی تا ۴ وقت و شب هست و مرده بمانند و توانایی مقام باب بازسازی بافتی را بعد از پیوند دماغ كله استه محافظت کنند.

محققان براین باورند که با شبر استدلال كردن خصومت ورزيدن حبس های بنیادی از اصل پايه نژاد افراد مرده، می توانايي مشکل کمبود زندان و بافتن ليف را تا فراوان زياد زیادی حل کرد.

سلول‌های بنیادی ۱۷روز بعد از مرگ زنده می‌مانند

[ad_2]

سلول‌های بنیادی ۱۷روز بعد از مرگ زنده می‌مانند