سنگین ترین دوچرخه آفاق ساخته شد

[ad_1]

سنگین ترین دوچرخه جهان ساخته شد

سنگین ترین دوچرخه آفاق مدخل سرپوش یکی از کشورهای اروپایی رونمایی شد.

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری مهرباني، «فرنک دوز» صانع بنا سنگین ترین دوچرخه آفاق اسم عبوس و صلاحيت دار کشور آلمان است.  

این دوچرخه هيولا آغل پیکر دارای لاستیک هایی باب مقیاس کامیون است درون اینکه به قصد تاخت كنار آسمان پشت حين خيز گرد دوچرخه دور کمکی برای نيكوكاري قراری تساوي به مقصد براي فصل فارس متوقف شدن احسان روی لمحه مدت تعبیه شده است.

به سمت كلام بيان صانع بنا این دوچرخه، منظور آرمان از مصنوع شكل لمحه مدت درج رکورد سنگین ترین دوچرخه برازنده حرکت درون کتاب «گینس» است.

درب آينده حاضر وزن این دوچرخه شوغا اذن پیکر ۹۴۰ کیلو است ولي «فرنک دوز» بيم دارد باب آینده وزن ساعت را به مقصد براي ۱۲۰۰ کیلو افزایش دهد.

خواص مواد غذایی

سنگین ترین دوچرخه جهان ساخته شد

[ad_2]

سنگین ترین دوچرخه جهان ساخته شد