هول هيبت کشاورزی از طرف حالت دليل‌های بسط‌ای پروگرام ششم ۸ درصد است

[ad_1]

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، عبدالله حاتمیان تو حاشیه بازدید خويشتن از سفينه خبرگزاری تسنیم درب مشرق‌رضوی اظهار داشت: با وضعیتی که از سابق نيكي این داخل کشور حاکم شده اتكا دوطرفه و يك طرفه به سمت باز کم شده و باب صحيح آسیبی سیستمی و درونی به منظور با کشور كارشناس شده است. باید مدخل سرپوش عنايت داشت که کشورهایی از تحریم مماشات كردن ایران، منفعت بسیار بالایی به سوي‌يد ارتباط آورده بودند و الحال نیز سعی خوبي ایجاد بحران درون فضای بین‌المللی دارند که مبانی منفعتشان از بین نرود.

نماینده نفوس و پري درگز داخل حله با تأکید نيكوكاري اینکه وضعیت صرفه جويي کنونی تا ۴۰ دانشپايه طول عمر آینده نیز ساماندهی نمی‌شود، اعلام کرد: دروازه اندر درست نباید از مكنت شكيبايي داشت که با وضعیت کنونی بتوان رفتار ویژه‌ای اجرا داده و عموماً چیز را ساماندهی کرد زیرا این قناعت میراث پيش بوده که به قصد تیم فعلی نا مجریه رسیده است.

حاتمیان درب دلبستگي با ایراداتی که بهره کشاورزی دستور كار ششم عمران لياقت و عدم دارد، اظهار داشت: حصه حصه کشاورزی از نقدينه جانب‌های گسترش‌ای منفرد ۸ درصد بوده که این میزان قدرت تنسيق پاره کشاورزی را ندارد به منظور با همین موجب پیشنهاد داده‌ایم که حصه این حوزه به طرف ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: باز‌اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تذکرات درون معشر شورای اسلامی به قصد وزیر کشاورزی بوده که معنای لحظه این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد توقعات انسان باب این حوزه است و طبیعی است که با سمت ۸ درصدی نمی‌انرژي كامل يكدست مسائل این تكه را مدیریت کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]