سه نظامی قطری داخل یمن کشته شدند

[ad_1]

جند پهنا طی بیانیه ای از کشته متوقف شدن سه نظامی ذات که داخل عملیات تحت سرکردگی عربستان درون دست درازي به مقصد براي یمن شرکت داشتند، روايت مسند و مبتدا نقل نصفت جار.

به سوي تفسير خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از خبرگزاری سرزمين (قنا)، فوج این کشور وقت و شب دوشنبه از کشته متوقف شدن سه نظامی قطری که داخل چهارچوبه موافقت تحت سرکردگی عربستان سعودی درب دست اندازي حدشكني به سمت یمن شرکت داشتند نبا اخبار انصاف.

قشون پهنا طی بیانیه ای ذمر آوند شرط کرد که این سه نظامی که تو عملیات تحت سرکردگی عربستان نام نهاده شده به طرف «پس فرستادن امید» مشارکت داشتند، کشته شدند.

بايست به سوي ذکر است که عملیات نام نهاده شده به مقصد براي «بازگردانيدن امید» عملیات نظامی است که سعودی ها دم را درنتيجه از پایان عملیات اسم گذاري شده به قصد «هياهو قاطعیت» مدخل سرپوش تخطي به مقصد براي یمن عهد اندازه کردند.

عربستان سعودی بیش از یک كلاس است با همبستگي و اختلاف چند کشور عربی تخطي به سمت یمن را مبدا کرده است که مدخل سرپوش پی این حملات تاکنون هزاران شخص از آدمي این کشور شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز بوسيله سوگند به زیرساخت های یمن كارشناس شده است.

[ad_2]