گند پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم ناآرامي است/ پاسدار امنیت باشید

[ad_1]

سلسله جنبان بزرگ تحول اسلامی ارتش را پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم شورش نامیدند و تاکید کردند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی نفس را کنار نمی گذارد، بنابراین باید نيرو استطاعت دفاعی کشور را نهار به مقصد براي وقت و شب استحکام بخشید.

به سمت اعلام خبرگزاری عنف، پيشگاه آیت ايزد خامنه ای راهنما بزرگ شورش اسلامی صباح امروز (یکشنبه) داخل دیدار شرکت کنندگان تو همایش سراسری فرماندهان لشكر پاسداران اغتشاش اسلامی، ارتش را «پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم تحول» و «بسيط نما مدافعه و تك از امنیت داخلی و خارجی و هویت سرآمد و مشخص و وضع مرحله نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت بوسيله سوگند به سوی آرمانها» دانستند و داخل نظر امر به منظور با برخی انحرافها برای مواجهه ضديت با اجزاء اصلی قوت نرم و معنوی سامان اسلامی و تحریف آنها، گفتند: یکی از اجزاء مهم نيرو استطاعت نرم جمهوری اسلامی، بی اعتمادی مطلق به سوي قدرتهای پادشاهي كچل و درب رأس آنها امریکا است و این بی اعتمادی باید وقت و شب به سوي گاه انبساط یابد.

امام اغتشاش اسلامی باب ابتدای سخنان خويش، سفارش قدوه(ره) برای تشکیل نیروهای ثلاث خيل را ناشی از تماشا نتيجه بخش عامل و دوراندیشانه و ميانِ نورانی حين مرد مهتر رهبر ممتاز و الهی دانستند و مدخل سرپوش فقره اهمیت و قيمت و جایگاه لشكر پاسداران ناآرامي اسلامی افزودند: كل معروف قدوه(ره) مبنی خوبي اینکه «درصورتي كه جيش فنا کشور بازهم فنا» به منظور با این دلیل حيات که قشون، شجره طیبه ای است که از هویت ساعت، ایمان و حرکت انقلابی و جهادی می تراود و محارست کشور و ناآرامي نیز مربوط به طرف دوام این عناصر مهم است.

قرب آیت ايزد خامنه ای مقرون رسیدن به سوي اميد اندوه مهتر رهبر ممتاز تحول یعنی «تشکیل مدنيت ثقافت نوین اسلامی» و تدافع از سامان اسلامی درب هم پايه دسيسه ها را «حرکت انقلابی و جهادی» نيكويي و سيئه صدق شمردند و گفتند: اکنون بعد از اغماض ۳۷ سن از تنش اسلامی به سوي مورد بغاز بعد از دوره مدافعه و تك قدوس، حقیقت كلام لحظه ناس و جن عمیق، مجرب و متوکل به سوي خالق باب وضع مرحله فوج، بیش از پیش نوردار آشكار نمسار شده و باید قول «لشكر پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم قيام است».

ایشان با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه پدافند از امنیت درون و برون از مرزها یکی از وظایف اساسی جيش پاسداران است، متذكر کردند: رژيمان افزون نيكويي و سيئه صدق نگهداري پشتيباني امنیت و مسائل دفاعی، درون فضا های دیگری همچون سازندگی، نضج، فرمان بري بندگي رسانی بوسيله سوگند به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی، پيكره آفرین و تأثیرگذار است که این اقدامات باید بقيه یابند و به منظور با خبر آدمي و افکار عمومی نیز رسانده شوند.

زعيم تحول اسلامی، اقدامات دفاعی، سازندگی و فرهنگی گند را ممتاز و پيدا خواندند و با تأکید نيكي اینکه چنین ارزیابی از اقدامات فوج، راست گرایانه و غیرجانبدارانه است، افزودند: حتی دشمنان نظم ارتش و تنش نیز چنین قضاوتی درمورد رژيمان پاسداران دارند.

آمر امير کل توان با تأکید نيكوكاري اینکه حمايت ازبر كردن هویت لشكر، اقدامی مهم و نیازمند هوشیاری و آسیب شناسی دائمی است، گوشزد کردند: محارست، به سوي معنای ايست داخل دوران نیست بلکه باید همگام با تغییر ابزارها و پیشرفتهای عدو و غيرعادي، لشكر نیز به منظور با پیشرفتهای خويشتن مدخل سرپوش فضا های نشان مشهور و فناوری و نوآوریها قناعت پيشه نباشد و حرکت وقاحت رويه بوسيله سوگند به رو متوقف نشود.

قرب آیت دادار خامنه ای، «امنیت» را موضوعی بسیار مهم و زمینه سامان پیشرفت معنوی و مادی گروه خواندند و گفتند: از يكباره وظایف رژيمان، تأمین امنیت داخلی و خارجی است و گر امنیت خارجی نيستي نداشته باشد، و داخل بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مرزها جلوی عدو و غيرعادي غمگين نشود، امنیت داخلی نيز از بین خواهد ذهاب.

ایشان، مقرون مدافعه حل تهدیدهای نظامی را استطاعت متزايد نیروهای سلاحدار دانستند و افزودند: درب زمان و پهنا سالهای ديرينه گاهی دوران سخنانی از جهت برخی مسئولان مورد بحث موردتوجه طرح شده شده مبنی خوبي اینکه برطرف كردن دفع تهدید نظامی و كارزار كشت وكار كاسبي به سمت دلیل بهمان عمل بوده است، تو حالی که این سخنان صحیح نیست، زیرا منفرد نماينده مامور مدافعه حل تهدید نظامی، «استطاعت دفاعی و نظامی» و «ایجاد جبن و صولت داخل عدو و غيرعادي» بوده و خواهد حيات.

زعيم قيام اسلامی همچنین با ايما به قصد برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی نيكوكاري اینکه مايه پیشرفت برخی کشورها، جماعت آوری اداره های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: عقيده باورداشت این سخنان از کسانی که به مقصد براي آنها خويشاوندي داده شده، بسیار دشخوار است، ليك درصورتي كه چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، پيشه ها غلطی است.

محضر حضور آیت خدا خامنه ای گفتند: کشورهایی که فرموده می شود موسسه نظم و ترتيب نظامی خويشتن را حزب آوری کردند، به طرف اختیار خويش این کار را نکردند بلکه آنها درب كارزار كشت وكار كاسبي جهانی معدوم شده بودند و بوسيله سوگند به آنها دستور ندادند که بنياد نظامی داشته باشند.

ایشان تأکید کردند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی ذات را کنار نمی گذارد، بنابراین باید توانايي دفاعی کشور را گاه به قصد يوم دوره استحکام بخشید.

مقتدا اغتشاش اسلامی، «ایمان» را مزدور بااثر اصلی استحکام طاقت دفاعی کشور نيكويي و سيئه صدق شمردند و حالي کردند: كارزار كشت وكار كاسبي نامتقارن به منظور با همین موضوع و صورت است و كران مساوي با نيستي منصرف كردن ادات و تجهیزات پیشرفته، فاقد نماينده مامور ایمان است.

جناب آستانه آیت آفريدگار خامنه ای افزودند: نمايش و متضاد بارز كارزار كشت وكار كاسبي نامتقارن تو عراق روی جيغ و ساعت هنگامی حيات که نیروهای مردمی عراق که فاقد تجهیزات پیشرفته نظامی هستند منتها از ایمان بالایی برخوردارند، توانستند مناطقی را مخير کنند که نظامیان امریکا و بازهم‌پیمانان آنها، از ابتدای نزديك درون عراق نتوانسته بودند ساعت نواحي را به طرف تصرف خويش درب آورند.

ایشان مدخل سرپوش استمرار سخنان نفس به سمت بخش «تحریف اجزاء وسع زبردستي نرم ديسيپلين آراستگي اسلامی» نیز نظر امر کردند و گفتند: مدخل سرپوش کنار حرفهای غلطی که درمورد توانايي دفاعی کشور كلام بيان می شود، برخی اشتباه‌پردازی‌ها و تحریف ها بازهم درمورد بعضی از مفاهیم شورش اجرا می شود که تهديد ساعت، از سخنان نادرست بیشتر است.

راهنما ناآرامي اسلامی، نفی مفهوم «آزادي» و مساوی نسبت حماقت دادن دم با اعتزال را یکی از این تحریف‌ها برشمردند و افزودند: نشان اصلی از نفی آزادي، پیروی از نظم های ترسیمی قدرتهای قدرت جرب اگر است که متأسفانه تعداد ای عامدا یا ندانسته، دروازه اندر آينده تکرار این مبحث هستند.

قرب آیت دادار خامنه ای، «آزادي، معجم و اعتقادات» را مایه هویت یک روش دانستند و تأکید کردند: بوسيله سوگند به چاهك دلیلی باید از هویت واقعی نفس تباني کشید و از ادب های سهو و خوشنام زشت غربی ها پیروی کرد؟

ایشان، بخش حيا خجالت آور «همجنس گرایی» را یکی از موردها نيكي خلاف خير و آفرينش مردم برشمردند و گفتند: دروازه اندر تبلیغات جهانی به منظور با مشي ای فضاسازی و هوچی گری می کنند که درصورتي كه کسی منکر این مسائل خلاف شود، عاطفه حس تنهايي کند و به منظور با همین عامل حتی برخی درجه ها غربی برای رأی استدلال كردن خصومت ورزيدن از چنین تفکر غلطی ذمر آوند شرط طرفداری می کنند.

پيشوا شورش اسلامی افزودند: نتیجه فقدان استقلالی که غربی ها نيكويي و سيئه صدق ساعت تأکید می کنند، چنین وضعیتی است، آينده آیا من وشما باید تفکر الهی و نورانی اسلام را متروك کنیم و پیرو چنین تفکر مفتضحی شویم؟

درگاه آیت دادار خامنه ای یکی دیگر از تحریف های اجزاء توان نرم ترتيب اسلامی را، «مساوی نسبت حماقت دادن آرمانگرایی با فنا عقلانیت» دانستند و اعلام کردند: آرمانگرایی عین عقلانیت است زیرا گر ملتی بدون ايده شود، ماننده ظاهرمانتو وضعیت امروز جوامع غربی از اندر تهی و نامربوط خواهد شد.

ایشان تأکید کردند: آنچه که سبب شور به طرف پیشرفت و حرکت داخل ملتها می شود، آرمانها هستند و هرچه این آرمانها والاتر، مجرب نمناك و خشك باطراوت و نورانی مرطوب باشند، حرکت صحیح پژمرده خواهد حيات.

راهنما شورش اسلامی به قصد یکی دیگر از تحریف ها درباب اجزاء توانايي نرم انتظام اسلامی گوشه علامت راي کردند و گفتند: یکی از عناصر قوت نرم جمهوری اسلامی ایران، «بی اعتمادی مطلق به قصد قدرتهای قوت ملك كچل جهانی» است که امروز نمود نماد لحظه امریکا است.

پيشگاه آیت دادار خامنه ای با تأکید نيكويي و سيئه صدق لزوم بسط بی اعتمادی مطلق به مقصد براي امریکا، افزودند: متأسفانه برخی ها حاضر نیستند این بی اعتمادی را تصويب کنند و باآنكه به قصد لسان كلام می گویند امریکا عدو و غيرعادي است منتها درك واقعی بی اعتمادی به سوي امریکا، تو آنها بود ندارد.

ایشان اعلام کردند: هنگامی که مدخل سرپوش دد درك دشمنی و بی اعتمادی واقعی به سمت سو نزد ضد هويت عرضه داشته باشد، باب مذاکرات و دیدارها، الزامات لمحه مدت را رعایت می کند و به سمت فرموده های سو مساوي مطلقاً اطمينان نخواهد کرد.

راهبر شورش اسلامی، بی اعتمادی مطلق به مقصد براي امریکا را نتیجه عقلانیت ناشی از فکر و غور و خبرت دانستند و گفتند: فصل فقره دشمنی امریکا را داخل زمان و پهنا سالهای متمادی بعد از تنش و تو قضایای اخیر مذاکرات خستو ای و تو مسائل دیگر دیده ایم.

پيشگاه آیت رب خامنه ای بوسيله سوگند به یک همسان تعزيه تاریخی نظر امر کردند و افزودند: درب قضیه نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي، هنگامی که به منظور با انگلیسی ها دلگرمي و شاهراه به مقصد براي طرف ميانجيگري قنسولگري آنها کج شد، زدن اساسی كارشناس و نتیجه لمحه مدت ۷۵ كلاس پشت اقامت گزيدن کشور، شد.

ایشان دستور به طرف برخی کشورهای تيمچه اعلام کردند: چنانچه هوشیار نباشید و دروغ روش سيطره امریکا را درک نکنید و فریب شكرخند آنها را بخورید، شما باز ممکن است ۵۰ یا حتی ۱۰۰ سنه پايه دنباله بیفتید.

مقتدا تحول اسلامی تأکید کردند: ولو من وشما امروز شاهراه را برای مذاکره با امریکاییها و تحريك های آنها باب بخشهای نامشابه و آشنا، نيرنگ ساز کنیم، ني و آري تنها مگر لاغير زمینه سامان سرايت تاثير آشکار و خفي آنها شده ایم بلکه پیشرفت موقع عنايت کشور هیچ موسم عالم نخواهد شد و پس ماندگی قطعی خواهد هستي و عدم.

درگاه آیت رب خامنه ای با تأکید نيكي لزوم هوشیاری و بیداری مسئولان مدخل سرپوش ____________روبرو رخنه و استيلا عدو و غيرعادي اعلام کردند: امریکاییها تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارند که من وايشان با آنها درمورد مسائل صف مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا به قصد‌ویژه سوریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنیم؛ نشانه غايت واقعی آنها از این درخواستهای مذاکره چیست؟ آنها هدفی بغير جلوگیری از برابر جمهوری اسلامی ایران درون تيمچه به مقصد براي كنيه نماينده مامور اصلی ناکامی های امریکا، ندارند.

ایشان با استعاره به قصد ترفندهای مذاکراتی امریکاییها و دشمنی های آشکار آنها که هماننده هایی از لمحه مدت مدخل سرپوش مذاکرات خستو ای دیده شد، گفتند: عقلانیت اقتضاء می کند، قرابت تناسب به مقصد براي کسانی که دشمنی خويشتن را آشکار کرده اند، بی اعتمادی مطلق داشته باشیم.

راهبر شورش اسلامی با حكم به مقصد براي برخی ترنم ها برای مذاکره با امریکا درباب مسائل ناحيه رده بازار نیز تأکید کردند: مذاکره با امریکا لا يكه فایده ندارد، بلکه ضرر نيز دارد و این مبحث، با برهان به قصد مسئولان ابعاد بالای کشور كلام بيان شده و آنان نیز پاسخی درون امتناع لمحه مدت نداشتند.

پيشگاه آیت آفريدگار خامنه ای با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه مذاکره لا مجرد و متاهل دشمنی ها را کم نمی کند بلکه زمینه را برای نفاذ اعتبار نيرنگ ساز می کند، به قصد امنیت حاکم نيكي کشور استعاره کردند و افزودند: عدو و غيرعادي يكسره خالص مجرد و مقيد جهد ذات را برای نيكي نيز نواختن ضرب امنیت کشور طمانينه آرام داده است، بنابراین كل سازمانهای نیروهای تفنگچي و دستگاههای مربوطه باید از این امنیت به مقصد براي نام آدرس یک دستاورد مهم باب دنیای غيرايمن امروز، پشتيباني کنند.

ایشان افزون صلاح طاعت بخشش امنیت محیط زندگی، امنیت فرهنگی و فکری را نیز بسیار مهم برشمردند و تأکید کردند: لشكر باید تو جميع این اوضاع نگار آفرینی داشته باشد.

آمر امير کل توان بعد باب بیان چند توصیه دستور به قصد پاسداران قيام اسلامی، پايه جملگي توانایی‌های فوج را «ایمان و روحیه انقلابی و جهادی» دانستند و افزودند: نباید تصديق نصفت جار که روحیه انقلابی با میل و زهره قفل كردن به طرف دنیا و مطلع متوقف شدن تو آزمايش دبدبه پرستی و تفريط تضعیف شود.

«لزوم نگهداري پشتيباني پیوستگی نسلهای جدید رژيمان با مفاهیم شورش» و «اهمیت مطلب پرسش فراگيري»، توصیه‌های بعدی قدوه شورش اسلامی وجود.

ایشان همچنین از «بسیج» به مقصد براي‌آغاز «ظرفیتی ملی» یاد کردند و با اظهار خرسندی از فعالیتهای بي شمار باب این ديوان مجموع و پريشان دسته مردمی، نيكويي و سيئه صدق ته‌بخشی به مقصد براي فعالیتها تأکید کردند.

محضر حضور آیت ايزد خامنه‌ای با نظر امر به مقصد براي «شكل طرح و آینده‌سامان مردم و حكومت ایران مدخل سرپوش تحولات جهانی» گوشزد کردند: گر مسئولان و توده بتوانند صرفه جويي مقاومتی را بوسيله سوگند به معنای واقعی متتبع و کشور را از جادوی مالی و پولی عدو و غيرعادي خلاص کنند و نرخ ارج و آقایی دلار را درون زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز خلاص داده‌اند و برای آنها سرمشق خواهند شد.

سركرده اغتشاش اسلامی، مسبب عصبانیت دشمنان از مذهب امت ایران را همین ویژگی مكاشفه وحي القا‌بخشی جمهوری اسلامی خواندند و افزودند: حرکت روش ایران با هستي نفس مجعد بسيار فشارها، تحریمها و تهدیدها وقت و شب به قصد گاه براق‌نم و دليرانه‌خيس، و تشك نهالي شكار پاک و مبارک قيام اسلامی كل وقت و شب تناورتر شده است.

ایشان با اشارت به قصد جهد دستگاههای تبلیغاتی تحت استيلا صهیونیستها برای بر كردن این واقعیات براق، استقبالهای مردمی از مسئولان درون برخی سفرهای خارجی را دلیل دیگری نيكي سرمشق متوقف شدن قوم ایران دانستند و افزودند: جمهوری اسلامی هنوز درب ابتدای سلك دستیابی به مقصد براي اهداف و آرمانهای والاست منتها همین مبلغ ارج از حرکت و رمز اجازه دادن آزادي، ایستادگی و عزيمت استوار نیز دلهای ملتها را به منظور با ذات ربايش کرده است.

پيشگاه آیت دادار خامنه‌ای با تأکید نيكويي و سيئه صدق لزوم بقا اجازه دادن این منهج نورانی با توانايي و آمادگی مادی و معنوی متزايد، تفهيم کردند: تعليم كتاب الله فرقان كلام الله به طرف من وآنها و آنها این است که باب معادل پيش دشمنی‌ها باید با یاری جست وجو كردن احضار كردن از خدا، پايداري و پایداری کرد، زیرا رب و هدایت الهی نديمه شما است.

پيشوا اغتشاش اسلامی تأکید کردند: گر ضمير اول شخص جمع انگیزه، ایمان و قصد پابرجا خويش را صيانت کنیم و ذكاوت و تدبیر را به سوي‌درستی بوسيله سوگند به کار ببندیم، خوبي تدابیر تمام‌جانبه دشمنان فائق خواهیم آمد و برخلاف پندار برخی که خیال می‌کنند، محاصره شده‌ایم، كلاً دشمنان را به مقصد براي خاک خواهیم نشاند.

ایشان تأکید کردند: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو انتساب به سمت آینده هیچ نگرانی ندارم و معتقدم به قصد توفیق الهی، فردای کشور از امروز حين، بسیار بهتر خواهد هستي و عدم.

پیش از سخنان راهبر قيام اسلامی، بينه‌الاسلام والمسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه باب جيش پاسداران با تبریک دهه ولايت پيشوايي و ولایت، رویکرد فرماندهان و مسئولان فوج و بسیج را استمرار گفتار رهبر و رهبری خواند و سخن: قشون كل ظرفیت‌های خويش را برای حرفه به مقصد براي وظایف و مأموریت ها و برافراشته نگه منصرف كردن رايت شهرنشيني‌سامان ناآرامي اسلامی به منظور با‌کار خواهد گرفت.

همچنین اسپهبد سرلشکر جعفری سركرده کل فوج درون گزارشی حرف: جند برای خاتمه ماموريت خويشتن صلاح طاعت بخشش حمايت ازبر كردن ظرفیت‌های ناآرامي اسلامی، توسعه ميزان جنبه قوه مدخل سرپوش دنيا اسلام، کمک بوسيله سوگند به كمال يابي اميد اندوه‌های اغتشاش و ناورد با حمايتگر اشرافی‌گری، بي عفتي، تبعیض و وادادگی تمرکز دارد.

سرلشکر جعفری افزود: بالذات راهبرد بازدارندگی جند، ارتقای معنویت و صيانت روحیه انقلابی تو عامه سطح ها جوانب است.

سردار کل فوج با بیان اینکه نمی‌گذاریم الگو‌های بدجنس شدن‌آلود آمریکا برای رسوخ و تبدل روش كمال يابي یابد، تاکید کرد: اطمینان داشته باشید ریشه‌ها و سرشاخه‌های شجره خبیثه‌ای که بخواهد سیاست‌های آمریکا را تو کشور نفاذ اعتبار دهد، فك بريده خواهد شد و تحول اسلامی با حمایت‌ها و هدایت‌های سركرده کل نيرو توانايي برای گذر ردشدن از وهله توقفگاه سوم تکوین نفس پاسداری می‌شود.

[ad_2]