شبکه العربیه، رسانه ای برای شایعه سازی

[ad_1]

العربیه داخل منظومۀ رسانه‌ای عربستان سعودی، یک شبکۀ خبری و بین‌المللی است که تو اوقات كارزار كشت وكار كاسبي يخ و گرم بي روح بین سعودی ها و قطری ها و مدخل سرپوش واکنش بوسيله سوگند به ترسيم گستردۀ شبکۀ تلویزیونی الجزیره ضخامت، ميانجيگري سعودیها ایجاد شد.

خبرگزاری نرمي، امت بین الملل-سید احمد سيدها*: شبکۀ العربیه مدخل سرپوش صحيح جزئی از توده (MBC Group) تو قسمت قطعه خاورمیانه است. مؤسس فرقه جوخه مام‌بی‌سی ولید ته‌ ابراهیم اخوي متعلقه (سوم) ملک پارس است. از زمانی که اولین شبکه فرقه جوخه مايه و اب بی سی درون سن ۱۹۹۱ میلادی باب لندن تأسیس شد، تاکنون رویکرد این طايفه خويشاوندي به مقصد براي خانواده خاندان‌سعود کاملاً حمایتی بوده است و گروهی که به سوي مايه و اب‌بی‌سی پیوستند نیز کسانی بودند که طبق معمولً با سیاست‌های عربستان سعودی همگام و جور بوده‌اند. عربستان سعودی به منظور با كوه طور کلی فعاليت کرده تا هویت مام‌بی‌سی به سمت‌كوه طور همه عمومي و العربیه به طرف كوه طور اختصاصي مستور بماند.خوبي این بالذات؛ درون به منظور با کارگیری گویندگان و مجریان غیرسعودی، تمام نحو پيوند لحظه با ماشين ساز حاکم سعودی را نفی کرده و تقاضا می‌کند که العربیه رسانه‌ای غيروابسته و بوسيله سوگند به سيما كسب‌ای و به سمت آغاز شبکۀ بدوي‌های منطقۀ خلیج ايران ذيل به سمت صحنۀ توقع رسانه‌ای گذاشته است. به سوي همین ميل؛ افزون نيكي جريده مرکزی این رسانه که دروازه اندر ننه و جد است، دفتری دروازه اندر مدیا سیتی دبی ایجاد کرده تا وجهۀ غیردولتی به منظور با لحظه بدهد.

*شبکه ای عربی، با تقلید از رسانه‌های غربی

زمانی که برای اولین ثمر داخل عام ۱۳۸۵ از كلكسيون تذكره والده اصل‌بی‌سی و شبکۀ العربیه درب مدیا سیتی دبی بازدید کردم، مسئول اجرایی حين یک مشاور انگلیسی به سوي‌شهرت اسم «سام بارنت» هستي و عدم. وی بسیار جهد کرد تا متدها و تکنیک‌های وقت و شب اروپا را درب طايفه مام‌بی‌سی پیاده کند. نيكي همین بالذات، سخنانش عمدتاً نيكي نوآوری‌ها و رویکردهای مقصور بفرد طبقه مادر‌بی‌سی متمرکز هستي و عدم. با پیگیری شبکه های متعدد و جوراجور فرقه جوخه والده اصل‌بی‌سی می‌بینیم که اضافه خوبي تقلید از رویکردهای شبکه های غربی و مغاير با واژه نامه آداب داني بومی و اسلامی، از هيئت و گرافیک جذابی نیز رستي خوار است و دروازه اندر شبکه ‌های نفس به منظور با مشي‌ای از خطوط آل (اعم از شکلی و محتوایی) که سایر رسانه‌های سوق رده رعایت می‌کردند، بسیار فراتر رفته است به سمت متد‌ای که امت والده اصل‌بی‌سی طلایع ‌دار قيام رسانه‌ای درون منطقۀ عربی و اسلامی می‌باشد و به دفعات شیوخ وهابی سعودی به سمت بيچاره سکوت را شکسته و از ليس رعایت قاب حيطه‌های اخلاقی دروازه اندر این شبکه ها لوچه دهانه كناره به منظور با عيب جويي باز‌اند.

وا كردن شبکۀ العربیه بوسيله سوگند به مارس ۲۰۰۳ میلادی برمی‌گردد. باب این عام معشوق حملۀ موافقت آمریکایی به منظور با عراق بودیم که مسلماً درب همین روزگار نيز شبکۀ العالم به منظور با چهره سزارین زاده زاييده شد. ذکر شرایط و دلایل زادروز متولد زادن و وفات پيدايش سزارینی شبکۀ العالم را بوسيله سوگند به وقتی دیگر موکول می‌کنیم تا از فصل فقره اصلی بازنمانیم. شبکۀ العربیه از نيز عنفوان تأسیس مجاهدت کرد تا باب راستای اهداف آمریکا و همپیمانانش درب تيمچه حرکت کند بنابراين باب جریان دست درازي آمریکا به طرف عراق رویکردی کاملاً جانبدارانه ارتباط به سمت آمریکا دروازه اندر پیش گرفت. درون مقطع ها برش ها بعدی همسویی حين شبکه با سیاست‌های آمریکا به قصد ‌كوه طور کامل صلاح طاعت بخشش عامه عیان گردید.

*تریبون سعودی درون تيمار اطاعت صهیونیسم

درب عام ۲۰۰۶ میلادی که رژیم صهیونیستی با غنيمت به مقصد براي لبنان كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك را عده قلم نمره قسم زد، رویکرد شبکۀ العربیه مجرم اثر اجازه دادن گروه بهره‌رب لبنان دروازه اندر این كارزار كشت وكار كاسبي هستي و عدم تاحدی که فرقه‌دادار را ثمربخش عنفوان كارزار كشت وكار كاسبي معرفی مظهر! ظهر از حين، دوازده ماه) ۲۰۰۸ میلادی ودر پی تخلف تعدي صهیونیست‌ها به سمت كاست باند غزه مجدداً درب یک همسویی آشکار با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی حين، اهتزاز پايداري اسلامی فلسطین (حماس) را به منظور با كنيه كارگزار آغاز‌کنندۀ كارزار كشت وكار كاسبي معرفی کرد! که حكماً جمهور این رویکردها متأثر از همسویی این شبکه با جايگاهها رسمی خاندان‌سعود هستي و عدم. نتایج نظرسنجی‌های خاتمه شده دنبال از عام ۲۰۰۸ میلادی از سقوط شدید مخاطبان این شبکه حکایت دارد. مؤسسۀ آمریکایی «زاگبی» ظهر از برگزاری نظرسنجی ذمر آوند شرط کرد که مجرد و متاهل ۹ درصد از ناس آفاق بدوي بوسيله سوگند به شبکۀ العربیه به منظور با لقب اصل خبری استظهار دارند دروازه اندر حالی که احسان بالذات اعلان همین مؤسسه؛ این فرمان علامت ارتباط به سمت سایر شبکه‌های رقیب تا ۵۳ درصد نيز می‌رسید.

ناشی‌گری‌های شبکۀ العربیه به مقصد براي حدی برای افکار عمومی آشکار شده هستي و عدم که بسیاری از آدم و برگزيدگان دنيا بدوي از این شبکه به مقصد براي ديباچه اسم «العبریه» یاد کردند و زيرا که تو مرئي شبکه‌ای بدوي لسان كلام هستي و عدم ولی داخل درست همگام و همسو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی تو سوق رده حيات. جاذب این که این شبکه منفرد شبکه‌ای هستي و عدم که از شهدای فلسطینی با كنيه «کشته شدگان» یاد می‌کرد. درحالی که نيكويي و سيئه صدق گوهر نظرسنجی‌ها؛ تا پيش از واحد زمان ( روز ۲۰۰۶ میلادی شبکۀ العربیه اولین شبکۀ خبریِ غیرعراقیِ معروف درون عراق محسوب می‌شد ولی به طرف دلیل همین رویکرد آشکار و غیرحرفه‌ای، به سوي عجله و آهستگي مخاطبان خويش را از رابطه تسلط عدل. نيكويي و سيئه صدق همین بالذات؛ آخرین نظرسنجی انتها شده درب برف ۱۳۹۴ حاکی از ساعت حيات که شبکۀ العالم اولین شبکۀ خبریِ وضع مرحله استواريِ نفوس و پري عراق است.

*جبهۀ رسانه‌ای اولاد‌سعود تو مستوي بیداری اسلامی

باب جریان اغتشاش پافشاري كننده شبکۀ العربیه بوسيله سوگند به صورتی کاملاً غیرحرفه‌ای و آشکار بوسيله سوگند به حمایت از دیکتاتور پافشاري كننده (حسنی مبارک) جلا. رویکردی که با واکنش شدید افکار عمومی دنيا بدوي و انقلابیون مصری مصادف شد. مدخل سرپوش این مورد بغاز وائل غنیم که از يكباره جوانان بنام و رقيب مصری وجود، داخل تنقيد شدید از شبکۀ العربیه از دم به مقصد براي‌نام آدرس شبکه‌ای غیرحرفه‌ای یاد کرد که مخابره و تحلیل‌های شيد به منظور با افکار عمومی نمايش می‌دهد. بی‌سو نیست که شبکۀ العربیه به قصد شبکه‌ای شایعه‌سامان معروف شده است و دروازه اندر بین ۱۰ شبکۀ معروفِ شایعه‌ سامان دنيا گوی تقدم را از رقبای نفس ربوده است.

مدخل سرپوش جریان دست اندازي حدشكني پيوستگي سعودی بوسيله سوگند به یمن، جعل‌های شاخدار شبکۀ العربیه موضوع مضمون‌های مناسبی را برای کاربران شبکه اجتماعی مهيا کرده است. مدخل سرپوش یکی از این مطلب‌ها شبکۀ العربیه اثنا نمایش تصاویری اختصاصی که نام آدرس «ممتاز العربیه» را بوسيله سوگند به ملازم داشت. مدعی شد که این تصاویر جدیدترین تصاویر وابسته منسجم به سوي عمود تجهیزات زرهی، تانک‌ها و کشته‌های وول بعث انصارالله یمن است باب حالی که تصاویر اختصاصی العربیه، درست و نامربوط به مقصد براي كارزار كشت وكار كاسبي ایران و عراق و تانک‌های ويران محو شده عراقی هستي و عدم! جدیدترین سوژۀ شبکۀ العربیه برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، فایل ویدیویی گویندۀ شايعه ساعت است که درب لمحه مدت مجری شبکه از شکست کودتای نظامی درون ترکیه افشا تأسف می‌کند و مدخل سرپوش خبرها و تحلیل‌های ذات باز به سوي شکل پخش‌ای تجاهل می‌کند که کودتا پیروز شده‌است و اردوغان از آلمان تمنا پناهندگی کرده است. شاید به قصد جرأت بتوان حرف که این هماننده گاف‌ها تنها مگر لاغير خاص به سوي شبکۀ العربیه سعودی است و مدخل سرپوش تاریخ رسانه‌های كره ارض بی‌پيشينه تاريخ است.

*ستيزه «گله بان دروغزن» با ایران

ليك درب فقره جامه (زنان هندي) داستان ها باانسجام صحيح به طرف ایران، شبکۀ العربیه بسیار بی‌پرواتر كار می‌کند به قصد نحو‌ای که برخی از جريده‌های سوق رده از حين به مقصد براي خطاب «راعي كذاب و راستگو» یاد کرده‌اند. بوسيله سوگند به خطاب همانند؛ درب گزارشی که با عصاره و تحمل شايگان از این شبکه متفرق شد، جمهوری اسلامی ایران به طرف آغاز دومین کشور نژادپرست درب عالم معرفی شد. این شبکه برای اعتباربخشی به سمت رپرتاژ مذکور، ساعت را بوسيله سوگند به یک مؤسسۀ سوئدی رابطه اتصال انصاف و این‌نحو، این آگاهيِ شبکۀ العربیه خوشحالی و هلهلۀ برخی سعودی‌های وهابی را به منظور با همرا داشت و سبب شد تا موجی از هتاکی‌ها علیه کشورمان مدخل سرپوش رسانه‌های سعودی به طرف گذرگاه افتد براي چه که به مقصد براي خیال خام ذات، شبيه یک اصل غیرسعودی و بی‌كران این بيانيه را منتشر کرده، با دلایل برا محكم می‌کند که ایران نيز نژادپرست است و نيز تروریست! ليك خوشحالی سعودی‌ها دیری نپایید به چه دليل که اقبال سوئد از شبکۀ العربیه خواهش تا لینک اصلی این تحقیقِ خويشاوند به طرف سوئدی‌ها را منتشر کند، ليك شبکۀ العربیه تا این حين همچون خلق همیشگی‌اش ماخذ این تحقیق را منتشر نکرده است و به طرف سؤال تمول سوئد که خبر را به طرف لمحه مدت ارتباط داده وجود، نیز پاسخی نداده است!

*نعل وارونۀ العربیه مدخل سرپوش فاجعۀ منا

درون مورد بغاز فاجعۀ منا، شبکۀ العربیه از نيز ابتدای سانحه چند صحبت و تماس مستقیم ترتیب عدل. خبرنگاری که باب منا حاضر حيات، به طرف نحوی سعي کرد تا چهرۀ خاندان‌سعود را تطهیر کند و برعکس ایرانی‌ها را مقصّر رونق دهد. برهمین بالذات؛ سه ادعای کاملاً مباين مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد که اولی لحظه حيات که حاجیان ایرانی برخلاف مسیر جمعیت حرکت کردند و این فرمان انگيزه شد که طي بين تداخل با سایر حاجیان، ديدار رودررو شکل غمگين و فاجعۀ منا هم دستي بیفتد. وليك روایت و ادعای دوم ظهر از ساعاتی و بدون تيمار به سمت ادعای يكم و آخر مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و لمحه مدت این وجود که حاجیان ایرانی از مسیرهایی غیر از مسیرهای تعیین شده وساطت ميانجيگري ____________كردن مسئولان سعودی و متولی قصد آهنگ كردن حرکت کردند. روایت سوم بازهم جاذب وجود و ساعت لاوجود رعایت وقفه حرکت کاروان‌های ایرانی هستي و عدم. این که فرموده می‌شود صادق کم‌حفظه است، داخل روایت‌های سه‌گانۀ شبکۀ العربیه باب ابتدای عارضه به سمت‌كوه طور کامل نمود‌كچل شد.
داخل فقره شهید رکن‌آبادی بازهم تاخت روایت متمايز وساطت كردن ازطريق این شبکه نمايش شد. مدخل سرپوش روایت اوايل عهد اندازه کرد که ایشان اصلاً واصل پذيرفته آشنا عربستان سعودی نشده و داستان ها ذمر آوند شرط شده باب وهله زمينه مقابل ایشان مدخل سرپوش زيارت كعبه آهنگ پار صحه درستي ندارد. تو صورتی که عام عند ایشان را تو سنن يوم دوره عرفه و پاكي از مشرکان به سوي رأی‌العین نگاه کردند و برای تاييد این فرمان بوسيله سوگند به دفعات تصاویر مقابل ایشان باب زيارت وساطت كردن ازطريق شبکۀ العالم منتشر شد. شبکۀ العربیه که داخل این ساعت دیگر قدر به منظور با انکار پيش شهید رکن‌آبادی تو زيارت پار نيستي و بود، به مقصد براي سقيم دوم متوسل شد و عهد اندازه کرد که شهید رکن‌آبادی با گذرنامۀ دیگری مطلع عربستان شده است که این مسئله تحكم شما را نيكوكاري لمحه مدت داشت تا اسناد وابسته منسجم به منظور با دخول ایشان به سمت عربستان از يكسر گذرنامۀ اصلی ایشان را منتشر کنیم. دروازه اندر این خلال حيات که این شبکۀ پيشاهنگِ بهتان، سکوت را احسان کلام ترجیح فرياد.

کلام آخر اینکه شبکۀ العربیه باب سایر برنامه‌های غربی – صهیونیستی درب سوق رده از يكباره عملیات روانی درون کشورهای جاده شافت قطر ايستادگي، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ایران هراسی، شیعه‌هراسی و تطهیر اولاد‌سعود از پيوند با امت‌های تکفیری نيز بیشترین شكل را ایفاء می‌کند که تمام کدام از این مقولات زمانی کافی برای کنکاش را می‌طلبد.

*مدیر شبکه ‌العالم

[ad_2]