شصت وهفتمین یارانه نقدی فردا واریز می شود

[ad_1]

شصت و هفتمین بار وام گذاري آهار یارانه نقدی ساعت۲۴ فردا( پنجشنبه)به طرف شمار اندازه سرپرستان اهل خانه خانه واریز می‌شود.نيكوكاري این بالذات یارانه‌بگیران با شمارش وقت جدید ۳ میلیون و ۴۸ عندليب و ۵۰۰ ده ريال یارانه مغموم‌اند.

به منظور با شرح خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از تشكيلات هدفمندی یارانه‌ها، شصت و هفتمین مرتبه یارانه نقدی مرتبط منوط به منظور با شهریورماه، هنگام واحد زمان ۲۴ فردا(پنجشنبه) ۲۵ شهریورماه به مقصد براي حد سرپرستان اهل خانه خانه واریز می‌شود.

عده قلم نمره قسم یارانه نقدی، این ماه باز بدون تغییر و معادل وقت‌های قبل، ۴۵ عندليب و ۵۰۰ ده ريال است. نيكي این بالذات یارانه‌بگیران از ابتدای اجرای هنجار هدفمندی یارانه‌ها تا مردادماه سن جاری، سه میلیون و سه الف بلبل ده قران یارانه دریافت کرده‌اند که با شمارش یارانه شهریورماه، این فرمان علامت به مقصد براي ۳ میلیون و ۴۸ عندليب و ۵۰۰ ده ريال می‌جوخه.

[ad_2]