روش هفته جهانی حياط ذمر آوند شرط شد

[ad_1]

امسال هفته جهانی حياط با روش «سنجش از موسم و متنفذ سازی آینده» نامگذاری شد.

به قصد شرح خبرگزاری عنف، محمد همایون پيشوا ياري گسترش دادن کاربرد و فعاليت ها فضایی تشكيلات فضایی ایران و دبیر هفته جهانی سپهر داخل این اسب ذمر آوند شرط کرد: با علاقه بوسيله سوگند به اینکه نشانه هفته جهانی آسمان مدخل سرپوش سنه پايه جاری «سنجش از سيكل و زورمند سازی آینده» ذمر آوند شرط شده است، اسامی ایام هفته موزون با نشان نامگذاری شد.

وی گفتار: هفته جهانی حجم عموم ساله از تاریخ ۴ الی ۱۰ اکتبر مساوي با ۱۳ الی ۱۹ مهر برگزار می شود. تو همین راستي امتداد بنگاه فضایی ایران متولی برگزاری این بستگي مدخل سرپوش کشور، برحسب شعار تمام ساله با مشارکت نهادها و دستگاه ها اقدام پيشي به سوي تشکیل قرارگاه راهبردی هفته جهانی عرصه و کمیته های چسبيده با این ارتباط کرده است.

ياري بنياد فضایی ایران گوشزد کرد: باب این جهت دستور كار های جوراجور برای گروههای سنی نامشابه و آشنا بوسيله سوگند به رخ تخصصی و عمومی تدارک دیده شده است که جزئیات حين به سمت علم تمام خواهد رسید.

وی گفتار: اسامی ایام هفته جهانی ساحت موزون با راه مذکور و با هماهنگی دستگاههای ذیربط به مقصد براي تشريح زیر تهیه و تدوین شده است:

۱۳ نيكي و عتاب؛ حياط، ارتباطات و خدمت ها مکان پایه

۱۴ مهرباني؛ سنجش از زمان، مدیریت و دستور كار ریزی سرچشمه ها ماخذ زمینی

۱۵ عنف؛ اخترشناسي، اکتشافات و سفرهای فضایی

۱۶ نيكي و عتاب؛ فناوری فضایی، تندرستي زندگی انسان

۱۷ عنف؛ خدمت ها فضایی، آدم و محیط زیست

۱۸ نيكي و عتاب؛ ماهانه و دیپلماسی فضایی

۱۹ نيكي و عتاب؛ فناوری فضایی ، تدريس و تندرستي بهبود

[ad_2]