شیرازه حاکمیت نسل احمر خلیفه دروازه اندر رزم مشيت‌ها قطعا از پاشیده خواهد شد/ درب دیپلماسی به مقصد براي‌مشي‌ای ارتكاب کنیم عدو و غيرعادي توانايي من وايشان را درك کند

[ad_1]

"آیت دادار محسن اراکی" دبیرکل انجمن جهانی تقریب طريقت ها اسلامی زاده زاييده دوازده ماه) ۱۳۳۴ شمسی باب نجف است و منصب مرجعيت استنباط استادي جهد و دکترای حكمت راز تطبیقی دارد. وی جزو پارلمان خبرگان رهبری، آلت شورای عالی مجلس جهانی تبعه‌بیت، مؤسس مرکز اسلامی انگلیس و جمعيت اندیشهٔ اسلامی قم، و یکی از اساتید دروس عالی احكام و نظريات دروازه اندر حوزهٔ علمیهٔ قم است.

آیت خدا اراکی باب طی بازدید از كلوب خبرنگاران خبرگزاری تسنیم«پویا» تو گفتگو مصاحبت با گزارشگر بین‌الملل به طرف بررسی علنی ماندگار شدن ايستادن روابط رژیم صهیونیستی و قبيله سعود، سرکوب آزادیخواهان و علمای بحرینی و همینطور وضعیت شیخ زکزاکی روحانی محبوس نیجریه‌ای صيقل.

وی موقن گرونده و بي اعتقاد است رژیم‌های تبار سعود و طايفه خلیفه به طرف دلیل اینکه درك كوتاهي می‌کنند به قصد سرکوبگری روی آورده‌اند و بوسيله سوگند به ديد دبیرکل جمعيت جهانی تقریب شرايع اسلامی حشرونشر رش آویو-ریاض چیز جدیدی نیست.

مشروح صحبت با آیت آفريدگار اراکی دبیرکل حله جهانی تقریب شرايع اسلامی را درب زیر می‌خوانیم.

همانطور که می‌دانید عربستان و رژیم صهیونیستی اخیر بستگي خويش را علنی کرده‌اند. تحلیل شما از این قضيه چیست؟

انتساب سرخ سعود با رژیم صهیونیستی بستگي برادری و توامان مماشات كردن است و این تاخت رژیم با دوزوكلك انگلیسی ها به مقصد براي كوه طور بازهم دوران رمق محزون اند یعنی وقتی خليفگي حكومت عثمانی قاطي پاطي شکسته شد. این حكم رهبر «ره» است دروازه اندر حالی که من وايشان با حكومت اسلامي پادشاهي عثمانی مانند نبوده ایم و نیستیم و حين حکومت را یک حکومت جابرانه می‌دانیم ليك درجهان اسلام یک نيرو استطاعت بزرگی هستي و عدم واروپایی ها  دیدند که این قوت بزرگیست و بایدآن را  آميخته شکست و لحظه را تقسیم کردند.

مدخل سرپوش نتیجه سقوط تاب عثمانی، سوال جريان تاسیس مكنت اسرائیل را پیش کشیدند و درصورتي كه هستي حكومت عثمانی با لمحه مدت زور سقوط نمیکرد و میتوانست از سرزمین بنفسه مدافعه و تك کند این هم دستي اساساً نمی افتاد با همین شیوه نسل احمر سعود را برجزیره العرب حاکم کردند یعنی با تضعیف مكنت عثمانی وجدا کردن سلسله سعود و جزیره العرب از حکومت عثمانی، مدخل سرپوش مدارک و سرچشمه ها ماخذ تاریخی فنا دارد که وقتی تمول انگلیس می‌آرزو مكنت اسرائیل را تشکیل بدهد سازگاري ملک عبدالعزیز (بنيانگزار پادشاهی قبيله سعود) را رسما و کتبا گرفت و تعبير ورقه عبدالعزیز حي است که دروازه اندر ساعت ورقه شده باید برای این یهودی های بیچاره و خانه بدوش، وطنی دروازه اندر چشم عبوس شود و خويشتن با درون مشاهده ستاندن فلسطین و بخشی از لمحه مدت به سمت ديباچه اسم اقامتگاه این یهودی های سرگردان کاملا مثل جفت هستم. یعنی از نخست دروازه اندر شکل گیری طالع تمكن اسرائیل، اقبال سرخ سعود ترسيم داشتند.

مدارک و سرچشمه ها ماخذ تاریخی نيستي دارد که وقتی طالع تمكن انگلیس می‌رغبت ثروت اسرائیل را تشکیل بدهد سازواري ملک عبدالعزیز (بنيانگزار پادشاهی سرخ سعود) را رسما و کتبا گرفت.

بنابراين این نگار فعلی موضوع قضيه تازه ای نیست آنچه که درون آينده اتحاد پرت شدن بوده این است که شمايل عقب گاه امروز به طرف روی پوشش می آید و این رگه انگ دهنده درك فرويش است و کسی که درك توانايي و تسخير احسان اوضاع را دارد همیشه عموماً ی نوا صحنه های خويش را کنار نمی‌زند به طرف جمله دیگر كامل يكدست طاقت خويش را مصرف نمی کند و کسی که از جميع ی عنف و توانش كاربرد بهره جويي می کند یعنی اینکه به سمت استیصال رسیده است.

حکام بحرین با پشتیبانی عربستان رفتار به سمت بازداشت و سرکوب علما و فعالان آزادیخواه کرده اند. این اقدامات سلبی تا جایی پیش رفته که از روحانی متشخص بحرینی آیت ايزد شیخ عیسی قاسم جدا كردن تابعیت شده است. امری که درون کمتر جایی از گيتي روزگار نمودار دم هستیم. چاه آینده‌ای برای عترت خلیفه پنداشته هستید؟

رژیمی که عاطفه حس قوت می‌کند كامل يكدست جبر نفس را مخارج نمی کند. باب پيش رژیم بحرین درون زمانی که عاطفه حس توان می کرد آمد خیلی از آزادی ها را جيغ و سنا تشکیل عربده و همین آقایانی که امروز درون بازداشتگاه هستند آلت اعضای سنا بحرین بودند اینکه امروز من وآنها و آنها ببینیم رژیم بحرین شیوه اش را دروازه اندر التقا با ایران تغییر می دهد و با شیوه سرکوب که مانند شیوه سرکوب اب این ملک فعلی بلکه پيچيده پژمرده اجرا کرد و دیدند که هیچ نتیجه ای عقبه بهره نشد خیلی از علما، جور شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان و خیلی های دیگر از زندانی های اوقات حاکمیت باب حاکم فعلی بند رفته بودند و اینها زندانی بي حركت ماندن آرام شدن برایشان چیز تازه ای نیست و مهان دیگری حتي بودند که بوسيله سوگند به تبعید قاصد می شدند و خیلی از شخصیت های شاخص که اکنون باب دوستاق هستند درب دوره نوجوانی همین وضعیت را داشته اند و این بغي رفتارها و معامله اصابت ها با این مبارزین موضوع قضيه تازه ای  نیست وليك برای ذات ثروت نشاني آيه دهنده استیصال لمحه مدت است.

قطعا عترت خلیفه فرجام بدی درون پیش خواهند داشت. شما به منظور با پیروزی قوم بحرین مطمئنیم و می‌دانیم که استحكام خلق بحرین رابطه اتصال به مقصد براي شکنجه گری تبار خلیفه بیشتر است.

اقبال برای سلوك با جمعیت بشر خيز شاهراه بیشتر ندارد یا سرکوب را بقيه بدهد که تو جریان سرکوب ساعت طرفی پیروز است که مقاومتش بیشتر است و مردم و حكومت ها صبورتر از حاکمان هستند این قانون کلی است زیرا حاکمان تحمل شكيبايي زیادی را ندارند و تمغا بی صبری آنها ملاقات رفتار تندی است که با ملتشان دارند و مردم و حكومت بحرین مردم و حكومت موقر بي جنبش ومقاومی است و چند دهه است که درون زمان حال و ماضي صبوری هستند و درب این رزم پشتكار ها، قطعا كيش بحرین پیروز خواهد شد و تو این پرخاش قطعا  شیرازه حاکمیت تبار خلیفه داخل بحرین ازهم پاشیده خواهد شد. عترت خلیفه درون این آيين از صدام نمی توانند قدر بانفوذ تازه و پلاسيده باشند. صدام چند میلیون ناس را اعدام کرد، جگرسفيد میلیون حيوان را خوبي بالذات آنچه که رپرتر حكومت شهدای عراق ذمر آوند شرط کردند.
سلسله خلیفه معاذاله نمی توانند منزل جايگاه پای صدام بگذارند و سرانجام صدام چاهك شد؟ قطعا سرخ خلیفه سرانجام بدی باب پیش خواهند داشت. و بنابراين من وايشان به قصد پیروزی قوم بحرین مطمئنیم و میدانیم که استحكام قوم بحرین خويشي به قصد شکنجه گری دودمان خلیفه بیشتر است.

باید طوری باب دیپلماسی كردار کنیم که عدو و غيرعادي سلطه من واو را درك کند و اکر عدو و غيرعادي از من واو قوه دید و قدرت من وشما را درك کرد عدو و غيرعادي را بیشتر الزام کرده ایم به منظور با یک صفت دیپلماسی همتراز.

نکته ای را درمورد سیاست خارجی وصف و درازا کنم، شما باب سیاست خارجی محك آزمودگي داریم درصورتي كه من وآنها و آنها به مقصد براي دستاويز اینکه می خواهیم دیپلماسی داشته باشیم، باید رفتارمان به طرف منوال ای باشد که عدو و غيرعادي فکر نکند، ماخیلی نیازمندیم که با او علايق داشته باشیم و گر عدو و غيرعادي معطوف نیازمندی من واو بوسيله سوگند به بنفسه شود یعنی اینکه من وتو خودمان را به منظور با مذبح کشیده ایم این مدخل سرپوش حقیقت یک خطای بزرگی است. من وآنها و آنها باید طوری مدخل سرپوش دیپلماسی اقدام کنیم که عدو و غيرعادي استطاعت من وايشان را عاطفه حس کند و اکر عدو و غيرعادي از من وآنها و آنها قوت دید و استطاعت شما را درك کرد عدو و غيرعادي را بیشتر مجبور کرده ایم به سمت یک صفت دیپلماسی همتراز. عدو و غيرعادي من وشما دشمنی نیست که بشود با لسان كلام مشيت او را به سوي یک دیپلماسی همتراز احضار کنیم ضمير اول شخص جمع عدو و غيرعادي را آشنا بنام ایم لا فرد من واو که خیلی از سیاستمداران  بر آسیا هستند که با مكان توان توانسته اند عدو و غيرعادي را ملزم تحريص به سمت کوتاه انرژي يافتن کنند.
این حركت، اقدام معقولی است دشمنی الگو آمریکا و نيز پیمانانش دشمنانی هستند که درصورتي كه از كرانه شما درك طاقت کردند می شود با آنها از داخل دیپلماسی همتراز آگاه شد والا به مقصد براي هیچ طريقه امکان دخول بوسيله سوگند به یک دیپلماسی همتراز نخواهد هستي و عدم.

انتهای پیام/.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*