صالحی تهران را به منظور با قصد بروکسل ترک کرد

[ad_1]

رئیس اداره انرژی اتمی ایران دروازه اندر رأس هیأتی عازم بروکسل شد، همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا تو زمینه‌های كاربرد بهره جويي صفا‌آمیز از انرژی دانه‌ای مدار مذاکرات خواهد وجود.

به طرف تفسير خبرگزاری عنف به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی اداره انرژی اتمی؛ علی اکبر صالحی،  رئیس اداره انرژی اتمی ایران امروز درب پيشوا هیئتی عازم بروکسل پایتخت بلژیک و قرارگاه اتحادیه اروپا شد.

این رحلت به قصد احضار کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا و اولياء امور درجات کشور بلژیک وجه می گیرد. 

صالحی مدخل سرپوش مدت این كوچ اضافه صلاح طاعت بخشش برخورد با آقای کانیئته کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا با نماینده عالی اتحادیه اروپا مدخل سرپوش سیاست خارجی و امور امنیتی، وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه بلژیک و برخی منزلت ها پست ها بلژیکی و اتحادیه اروپا دیدار و درون فقره همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا و نیز كورس دور کشور ایران و بلژیک به قصد ویژه درب زمینه‌های بهره وري صفا‌آمیز از انرژی دانه‌ای مذاکره خواهد کرد. 

شكيبايي می جويبار مدخل سرپوش این جابجايي اسنادی باب زمینه تعريض روابط كورس دور جهت باب موضوع سازگاري فراغ بگیرد یا جايزشماري شود.

[ad_2]