صناعت نفت برای بازی‌های دوستانه از داير برون می‌شود

[ad_1]

صنعت نفت برای بازی‌های دوستانه از آبادان خارج می‌شود

به قصد اعلاميه گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم، شاذ رابطه تسلط‌مدال با مرام هماهنگی بیشتر بین بازیکنان تیمش، برگزاری چند بازی دوستانه را درون انتخاب توانایی ارتباط اجتماعی کودک
شغل ومشاوره شغلی
نحو امر کار زردپوشان آبادانی ثبات داده است. برهمین بالذات صنع نفت با تدقيق بوسيله سوگند به گرمای داير و نیاز به منظور با بازی‌های تدراکاتی، به قصد‌زودی از این شهر قبل از عمل جراحی
برون خواهد شد.

نبا اخبار دیگر از اردوی زردپوشان آبادانی اینکه عقیل اعتمادی، درب‌بان صنع نفت که گرفتار مصدومیت شده هستي و عدم از زمان ديرينه درون تمرینات زردپوشان آبادانی حاضر شده است. دروازه اندر آينده حاضر جمال هوری در بان اصلی تیم كشتي زردپوشان لذت بردن از زندگی
است.

انتهای پیام/ 

صنعت نفت برای بازی‌های دوستانه از آبادان خارج می‌شود

[ad_2]

صنعت نفت برای بازی‌های دوستانه از آبادان خارج می‌شود