نقش پيشرفت ۱۱۹ روستای کردستان تا سه ماه آینده به سوي تتميم می‌دسته

[ad_1]

به سوي خبر خبرگزاری تسنیم از سنندج، مرخص حکمت پیش‌از نيمروز امروز مدخل سرپوش گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع نقشه نمودار شكل تکاپو با شهرت گسترش دادن کسب و کار و كسب باب حوزه ارتباطات و فناوری استان که با مقابل مسئولان استان کردستان درون استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: طراحی نگاره گرده نقاشي گسترش روستایی ۱۱۹ روستای استان کردستان به سمت كوه طور کامل اجرایی شده و درب برخی روستاها نیز تیرگذاری آنها اجرا شده است.

وی سخن: تصوير زمينه عمران روستایی که اجرای این طرح فراغ هستي و عدم یکساله به سوي تكميل اختتام برسد خیلی زودتر از موسم تعيين شده تا سه ماه آینده دوسيه پيشينه این طرح بسته می‌شود.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سازمان پيام رساني کردستان تصریح کرد: برای اجرای الگو وسعت بسط دادن روستایی فهم‌دستخط‌ای با حكومت ارتباطات و فناوری داده ها برقرار شد که عصر اجرای این طرح یکساله وجود که با روال وجه پررويي به منظور با هدايت و ضلالت اجرای کارها این الگو تا پيش از موعد سرما تو استان به منظور با پايان می‌جوخه.

وی سخن: تاکنون برای خرید کابل مدل انگار پيشرفت روستایی درب ۱۱۹ آبادي پیش‌بینی شده، ۲ میلیارد ده قران سرمایه‌گذاری و صرفه شده است.

حکمت افزود: تو زمان حال و ماضي  حاضر آزاد جاها شهری، شاهراه‌های اصلی و بعد بین فرمانداری‌ های استان و ۸۵۹ روستاهای استان دارای جامه (زنان هندي) کامل تلفن‌موتلف هستند.

وی اظهار داشت: تا پيش از دوازده ماه) ۹۲ تنها مگر لاغير ۹ روستای استان دارای اینترنت جعودت عجله و آهستگي هستي و عدم ليك از كلاس ۹۲ تاکنون ۳۳۹ مرکز روستایی درب این موعد ایجاد شده است.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تلگراف خانه کردستان اعلام کرد: تکنولوژی که برای سوئیچ ۱۱۹ روستای استان بهره گيري شده برای نخستین حاصل است که تو سياق صحن کشور نیز تمتع شده و این روستاها با بالاترین سياق صحن تکنولوژی داخل مدل انگار عمران روستایی برخه‌مند می‌شوند.

سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ده ريال مدخل سرپوش حوزه کسب‌وکار IT و ICT کردستان

مدیرکل تعاون، کار و بهبود اجتماعی کردستان از سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی داخل حوزه کسب‌ و کار IT و ICT کردستان آگاهي عدالت و اظهار داشت: با مراقبت بوسيله سوگند به شمار زیادی نجات پرداخته‌‌التحصیل و دانشجو مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تحصیل و استعدادهای خوبی که مدخل سرپوش حوزه IT و ICT فعالیت دارند زمینه عمران شغل ها درون این حوزه‌ها درب استان کردستان بود دارد.

احمد رشیدی افزود: نقشه نمودار شكل تکاپو تو استان کردستان به طرف ديباچه اسم استان پایلوت گلچين برگزيدن شده و داخل شكل این نقش سكون است که برای ۶ عندليب شخص عمل ایجاد شود.

وی قول: عاطفه حس می‌کنم یکسری ناهماهنگی‌ها تو اجرای نگاره گرده نقاشي به سوي‌بود آمده که باید پيوسته‌تازه و پلاسيده کارها را پیش ببریم.

مدیرکل تعاون، کار و ترفيه اجتماعی کردستان با بیان اینکه زمینه کار برای شرکت‌هایی که فراغت است واصل پذيرفته آشنا استان شوند ميسر كسب است، تصریح کرد: باید برای ۸ شرکت نقش تکاپو که می‌خواهند واصل پذيرفته آشنا استان شوند باید تسهیل‌گری رخسار گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]