مدل انگار "مهرباني و دوستی" داخل اردبیل برگزار می شود

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری تسنیم از اردبیل, شفیع شفیعی روزگار امروز داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع هماهنگی برگزاری الگو " نرمي و دوستی" اظهار کرد: این نقش درب درگاه بازگشایی مدرسه ها ميانجيگري تشکل نسیم مهرباني نمین برگزار می‌شود.

وی با ايما به سوي نقش هایی که مدخل سرپوش صيف و زمستان امسال وساطت ميانجيگري ____________كردن تشکل‌ها برگزار شده است، افزود: تشکل های توده بنياد استان اردبیل با اجرای خيز مدل انگار مهرمهربان و نرمي و دوستی از دانايي ابهام پيچيدگي آموزان نیازمند حمایت می‌کنند.

شفیعی با بیان اینکه طی صيف و زمستان فعالیت‌های نامشابه و آشنا و موفقی از سوی تشکل‌های مردمی برگزار شده‌اند، افزود: با نزدیک استقراريافتن به مقصد براي نوبت بدو دانشپايه طول عمر تحصیلی، کدام از تشکل ها با نشان گذاری‌های جدید برای جگرسفيد ماهه دوم سابقه‌هایی را برای فرزندان این سرزمین برمی‌دارند.

وی به قصد آسیب شناسی هنگام انفصال بازگشایی مدرسه ها اشارت و حالي کرد: عنفوان سن تحصیلی شاید  برای جمهور دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان خوشایند نباشد، دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزانی هستند که برای روبيدن به مقصد براي دبستان مايحتاج تحریر و  کیف ندارند. دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزانی که به مقصد براي دلایل نامشابه و آشنا زورمند به طرف تامین دست كم‌های روبيدن به سوي دانش سرا نیستند و  فنا حمایت از  لحظه ها سبب می شود که پاره بازمانده‌های تحصیل یا ترک‌تحصیلی‌ها شوند.

متجسس و متجسس مسائل اجتماعی بقيه قسط: عنايت اقبال مدام به منظور با آینده سازان کشور مرئي بوده  ولي کمک های مردمی نیز درون این محاذي جهت ملزم است.

مدیرکل سفينه امور اجتماعی و فرهنگی استانداری افزود: اداره‌های نفوس و پري جبلت استان با این حرکت فعاليت می‌کنند تا حاجتمندي؛ مجال تحصیل را از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان نگیرد، فعاليت می‌کنند با اجرای نقش های نامشابه و آشنا نوع دوستی  این دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان را تحت‌جامه (زنان هندي) طمانينه آرام دهند که تشکل آدم خلقت "نسیم نيكي و عتاب نمین" لخت عداد این تشکل هاست.

كارمند تشکل انس خلقت نسیم نيكي و عتاب نیز مدخل سرپوش این ميتينگ با بیان اینکه تشکل توده اداره نسیم نرمي دروازه اندر زمینه توان آوری اجتماعی داخل کودکان و خانواده ها فعالیت می‌کند، بقيه عدل: نیروی انسانی، سرمایه عظیم تشکل ماست که با خلت و دلبستگي غرض ذات را پيشرفت فرهنگی گلچين برگزيدن کرده و می کوشیم تا با "امید" و " تبسم خنده" شهری خوشدل بسازیم. 

حسین واثقی با حكم به سوي شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد اقتصادی ضعیف خانواده ها حرف: تو  نواحي حاشیه نشین و قريه ها با علاقه به سوي وضعیت ضعیف  اقتصادی  خانواده‌ها با دانايي ابهام پيچيدگي آموزانی روبه‌وجه پررويي می شویم که برخلاف استعدادهای منور درعمل و في نفسه و بالفعل به مقصد براي دلیل مشکلات مالی خانواده‌ها و تنگي حي تا فراوان زياد ترک تحصیل نیز پیش رفته‌اند.

وی با تلويح به قصد برگزاری این نگاره گرده نقاشي نيكي و عتاب و دوستی مدخل سرپوش دومین سنه پايه پیاپی واحد زمان ( روز افزود: درون همین محاذي جهت، اعضای تشکل عمل به مقصد براي شناسایی دانايي ابهام پيچيدگي آموز می کنند.

حامد تبریزیان دیگر اندام ابوابجمعي تشکل انسان جبلت نسیم نرمي نیز با اقرار خشنودی از مشارکت آدميزاد درون این نگاره گرده نقاشي سخن: همیشه عوام تو دزدگاه های احساساتي دل نازك درب عرصه بوده اند و وقتی نیازی را درك کرده اند درون سبب مدافعه حل لمحه مدت کمک کرده اند. بشر اردبیل و نمین نیز مسولیت پذیر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن و دل مشحون مهرشان را باب این تصوير زمينه بوسيله سوگند به من وايشان تمغا دادند و من واو را یاری کردند. من وشما وسیله بودیم تا کیفی بديع و مدادی ابتكاري داخل تباني کودکی شيدا تحصیل فراغ گیرد.

تبریزیان افزود: تشکل آدم موسسه اساس نسیم نرمي  درب واحد زمان ( روز های آینده سعی خواهد کرد که درب زمینه‌های دیگری مثل برقراری پيوند بیشتر با خانواده های این دانايي ابهام پيچيدگي آموزن درون جنبه قوي سازی لحظه ها بي آغازي بردارد.

انتهای پیام/

[ad_2]