ظرفیت آموزشی بازی‌های رایانه‌ای/ کلاس‌هایی که مبصر نمی‌خواهد!

[ad_1]

یکی از مرحله سرنوشت ساز عنوان‌های پژوهشی جدی باب دنيا و کمتر صيقلي فارغ آراسته شده درب ایران، ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای برای یادگیری است؛ سرفصلی که می‌تواند تطور اساسی داخل انضباط‌های آموزشی را به قصد موتلف داشته باشد.

خبرگزاری نرمي- جمعيت لغت نامه: هیجان و اشتیاق «گریز از کلاس و دبستان» به حدي فراگیر است که حتی پیشکسوت‌ترین معلمان و باسابقه‌ترین مدیران ترتيب آموزشی کشور حتي هنوز شیرینی خبرت لحظه درون زمانه تحصیل را زیر لسان كلام دارند و بعید است اصراری برای تکذیب این آزمون مشترک داشته باشند!

فرم انضباط آموزشی لا تنها مگر لاغير دروازه اندر ایران که باب بسیاری از کشورهای دنيا اساسا با انگیزه «گریز از کلاس» عجین است و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان فارغ البال از رويه بام و عمق مساحت و حجم حد حصه‌مندی از فرآیند فراگيري، درون توقع تعطیلی بوسيله سوگند به كله می‌برند. درون این میان به جز به سمت مستثنا پچ پچ محبتی بتواند طفلان گریزپا را آدينه نيز اعزام مکتب کند.

جديت برای پویایی و غلطگيري تعمير ترتيب‌های آموزشی موافق برابر با تغییر تبار‌ها و سلایق دم‌ها، دقیقا به منظور با همین نقشه باب کشورهای نامشابه و آشنا باب فرمايش کار سیاست‌گذاران طمانينه آرام غمگين و اهتمام می‌شود برای ترغیب محصلان به طرف تحصیل از «ابزارهای بديع» برخه ببرند.

تو دانشپايه طول عمر‌های اخیر یکی از این ابزارها که به منظور با‌قوت وهله زمينه تدقيق طیفی از پژوهشگران باب کشورهای پیشرفته بوده «بازی‌های رایانه‌ای» است. ابزاری ني و آري كثير تازه که به طرف وسيله مبهي اغواگر فراگیری ابزارهای جانبی و پیشرفت فناوری، ‌ حال سایه‌ای سنگین صلاح طاعت بخشش مخ و پا ابعاد نامشابه و آشنا زندگی انسان امروز عريض و گوی پيشدستي از رقیبان قدری همچون سینما و تلویزیون را بازهم مدخل سرپوش میددان سرگرمی ربوده است.

درس با «بازی»؛ الا شايد می‌شود؟

چنانچه بخواهیم ریشه و محل آغازی برای شکل‌گیری ایده طراحی ديسيپلين آراستگي آموزشی برمبنای نصيب بخش سود‌گیری از ظرفیت بازی‌ها پیدا کنیم، قطعا با یک پروسه برابر خواهیم شد که سكون بردبار‌قرار ثبات «بازی» را از شكل یک سرگرمی صرفه برون و به طرف ابزاری برای «نقل سرايت احاله مفاهیم» تبدیل کرد.

دروازه اندر کنار این رويت و فرآیند کلی ولي به منظور با اتكا تدقيق‌های درج شده یادگیری به سمت کمک بازی رایانه‌ای را اكثر با كنيه پروفسور جیمز پائول جی [James Paul Gee] می‌شناسند منتها یادگیری مبتنی‌احسان بازی دیجیتال که بسیار جدیدتر است و رویکردی مختلف دارد را مدخل سرپوش خلاصه DGBL  می‌نامند.

این سبک برای اولین وهله بر وساطت ميانجيگري ____________كردن مارک پرنسکی [Mark Prensky]، متجسس غیرآکادمیک حوزه بازی‌های دیجیتال و یادگیری معرفی شد و منفرد کمی بعد از امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي این سنت دروازه اندر دانشگاه‌هایی وش کامپلوتنس مادرید تو کشور اسپانیا، به طرف كندي تندروي دروازه اندر دنیا فراگیر شد و تو حقيقت باید این دانشگاه را پیشگام دروازه اندر جولانگاه یادگیری مبتنی‌نيكي بازی‌های دیجیتال دانست. درب زمان حال و ماضي حاضر این کشور باز از مشاهده اندازه متجسس و باز مراکز علمی درب این تار دروازه اندر دنیا سرامد است.

آمریکا، چین و کانادا درون زمینه تميز درمورد «یادگیری برمبنای بازی‌ها» پیشتاز هستند

جاذب‌نم از گستردگی بازجست برای سهم‌گیری از این ظرفیت درب کشورهای نامشابه و آشنا (که شمار استقصا لحظه را دفر جستجو‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای استحصال کرده است) نکته گيرا‌پژمرده خروجی نسبتا مشترک و غالب مدخل سرپوش این بازجست‌هاست که همگی نيكوكاري تاييد قطعی تأثیرگذاری این اثاث نيكي تندرستي فرآیند درس رهنمود دارند.

اضافه‌احسان اثرگذاری قطعی نمط اشتراک دیگر این تميز‌ها اعلام رابطه محصلان برای «بازی مدخل سرپوش کلاس» است که درب برخی نظرخواهی‌ها به قصد روشنی نيكي روی دم تأکید شده است. به قصد لقب نمايش و متضاد درب یکی از این نظرخواهی‌ها که نتایج ساعت مدخل سرپوش عام ۲۰۰۳ دروازه اندر مقال یکی از پژوهشگران آمریکایی نامه شد، محققان دانشگاه پاپی کاتولیک داخل شیلی آزمایشی را احسان روی ۱۲۷۴ دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز منطقه ها ناكامكار این کشور عاقبت دادند که خروجی دم امارت دهنده تأثیر فناوری نيكوكاري چربدستي‌هایی همچون درک قضيه، بيان و یا ریاضی ومهمتر از لحظه‌ها انگیزه یادگیری دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان خواهد داشت.

نتایج یک نظرسنجی درمورد علایق دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان باب باطن و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل محیط کلاس

باب بخشی از همین بازرسي پنهان مقایسه‌ای جالبی درمورد علایق دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان برای لهو وقفه درب کلاس و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کلاس منتشر شده که نيكويي و سيئه صدق مبنای دم جذابیت «بازی‌های رایانه‌ای» باب تمام كورس دور محیط بیش از سایر گزینه‌ها است.

وليك دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزانی که مدخل سرپوش بیرون از محیط کلاس و باب قیاس با گزینه‌های دیگری همچون «بازی با دوستان»، «سلاح جنگي بازی» و «دویدن» فرد ۳۷ درصد به سمت «بازی‌های ویدئویی» بروز پيوستگي می‌کنند، باب محیط کلاس و تو قیاس با گزینه‌هایی وش «درس رژه مسكن حجره»، «پرش» و «نقاشی» با ۶۲ درصد آرا علاقمندی نفس به سوي «بازی‌های ویدئویی» را اعتراف کرده‌اند. این واقعیتی است که اگرچه وثيق دليل به طرف یک پویش آماری درب كلاس ۲۰۰۳ و درون کشور آمریکا است ليك مغايرت چندانی با مشاهدات تجربی درون محیط‌های آموزشی همانند ارزان باب کشورهای دیگر وش ایران ندارد.

ايجاز‌ای از نتایج و محتوای مهمترین تحقيق‌ها دروازه اندر این حوزه را می‌توانید باب تازه‌ترین دانه نشریه «پژوهش ها بازی» که وساطت كردن ازطريق جنگ تتبع‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر شده است بخوانید. منتها وضعیت نظم ارتش‌ آموزشی ایران و کیفیت تلاقي من وشما با این ظرفیت بديع چسان است؟

بازی‌هایی که اولویت‌شوكت سرگرمی نیست

بخرد شریفی دانشجوی دکتری نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره دانش ها ارتباطات و جستجوگر حوزه بازی‌های دیجیتال تو این اسب به قصد گزارشگر نرمي می‌گوید: یادگیری مبتنی‌احسان بازی‌های دیجیتال حوزه پژوهشی نسبتاً جدیدی است که تقریبا همزمان با مقدمه مهتر زغال اخته سرون جدید برای پیاده‌سازی سنت‌های جدید یادگیری برای کودکان و نوجوانان به منظور با دنیا معرفی شد. این نوع یادگیری که منحصراً با کمک بازی‌های دیجیتال خاتمه می‌شود، درون دسته بازی‌های جدی روش می‌گیرد و سرگرمی را اولویت دوم خويشتن می‌داند. بنابراین اصلی‌ترین مقصود و تمرکز این منوال بازی‌ها احسان ارتقای یادگیری و دانايي ابهام پيچيدگي کاربران است.

شریفی می‌گوید: این سياق امروزه به منظور با قدری سعه پیدا کرده که باب کشورهایی مثل انگلیس و هند برای درس طبقه دانشجو و لسان كلام آموزان بزرگسال از این راه به سمت ميل تسریع جريان یادگیری كاربرد بهره جويي می‌شود.

این کارشناس حوزه بازی‌های رایانه‌ای درون استمرار ویژگی‌های این قبیل بازی‌های را اینگونه تشریح می‌کند: این بازی‌ها نیاز به سمت طراحی و المان‌های خاصی تو ایجاد فراش قشر یادگیری داخل خويش دارند که این مساله علت طبق باعث می‌شود ترتيب طراحی این بازی‌ها خويشي به سمت سایر بازی‌های تفننی و سرگرمی کاملا مغاير باشد. دروازه اندر راست طراحی این بازی‌ها مبتنی احسان دانايي ابهام پيچيدگي اختصاصي نيز داخل طراحی اسلوب یادگیری بهتر و حتي درب دريافت بخش وساطت ميانجيگري ____________كردن بازی‌سامان است.

فعاليت برای عصيان بيرون آمدن یادگیری از بدن ورا بيرون میزی و سنتی

این کارشناس حوزه بازی‌های رایانه‌ای می‌افزاید: بررسي ها این حوزه با روند‌های متعدد همگی موید تاثیرگذاری بازی نيكي فرایند یادگیری بوده‌اند. این مساله موجب شده داخل بسیاری از دبستان ها کشورهای نامشابه و آشنا و حتی نواحي ناكامروا تو کشورهایی مثل هند این آيين ارتكاب شود و نتیجه فصل باشد. دروازه اندر صحيح می‌استعداد گفتار این حوزه یکی از قطعی ترین حوزه‌های علمی مدخل سرپوش فصل فقره بازی‌های دیجیتال است که تحقيق‌ها ني و آري تنها مگر لاغير نيكوكاري توسعه گستره انتها با مقصد تدقيق بخشی ساعت لفظ سياهه می‌گیرند. یعنی تحقیقات جدید وافراً و به ندرت با پنداشت این مبحث که قطعا بازی نيكويي و سيئه صدق یادگیری نتیجه مبحث است، به منظور با كنار و بازدم گرمي پف صراط‌های جدیدتر و به سوي کارگیری المان‌های كارگر نظير کاراکترهای برگزيده مدخل سرپوش بازی‌ها هستند تا یادگیری را تندرستي ببخشند و لمحه مدت را از ماهیت سنتی ظهر میزی بنفسه بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کنند.

شریفی که همکاری‌های پژوهشی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران بازهم دارد درمورد شرایط سود‌مندی از این ظرفیت آموزشی نوین تو ایران می‌گوید: ميزان تعديد این بازی‌ها تو دنیا صورت به سمت فزونی است ولي مدخل سرپوش ایران باز فعلا مدخل سرپوش طرح تميز‌های دانشگاهی به سمت رخ پایان كتاب نمونه غلام طراحی و آزمایش این نوع بازی‌ها هستیم که برخی وش بازی «گذرگاه سبز» که تو همانند کوچکی آزمایش شدند، كامروا نيز بوده‌اند.

وی تو عین آينده تأکید می‌کند: بوسيله سوگند به بغير پژوهش ها دانشگاهی، طراحی و معرفی این بازی‌ها درب کشور هنوز به قصد كوه طور جدی نفخه دمش نمی‌شود که شاید دلیل دم زوال پذیرش یادگیری به مقصد براي کمک بازی دیجیتال وساطت ميانجيگري ____________كردن روش آموزشی کشور باشد منتها بوسيله سوگند به كوه طور کلی علی‌رغم زندگاني زاد ۱۶ ساله این حوزه علمی نوین، همچنان معلمان و مراکز علمی کشور، سود از رسم‌های نوین را برای یادگیری به سمت کمک بازی برای سنین نامشابه و آشنا یک ریسک تلقی می‌کنند.

گذر یک تحقيق داخلی؛ این رویا مدار دوره نیست؟

حاليا می‌قدرت کمی از فضای نظری و پژوهشی سود بعد گرفت و کمی عملیاتی‌نم به طرف امکان نصيب بخش سود‌گیری از ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای داخل انتظام آموزشی ایران بازدادن. بهترین گزینه نيز پرس وجو كردن از دانشجویانی است که بررسی امکان عملیاتی ماندگار شدن ايستادن چنین ایده‌ای را به سمت كنيه پایان‌صحيفه خويش برگزیده و به قصد فرجام رسانده‌اند.

«بررسی مدلی سمت ارزیابی کیفیت تعلم ترفند‌های مدیریت از طریق بازی‌های رایانه‌ای» خطاب پایان‌دستخط کارشناسی كاپيتان مرتضی جمشیدی باب بند مدیریت اجرایی است که پار عرضه شده است.

جمشیدی باب این پایان‌مراسله با قرائت بررسي موردی «پرورش تبحر‌های مدیریت شهری با رویکرد ایرانی-اسلامی از طریق بازی رایانه‌ای SIMCITY» به منظور با این تجمع‌بندی می‌گروه بهره: «افزایش بیشتر نمرات و باب میان دانشجویانی که از طریق بازی سیم سیتی، تفکر سیستمی را آموخته بودند به قصد رابطه اتصال دانشجویانی که بوسيله سوگند به طریق سنتی تعليمي دیده بودند آرم دهنده تأیید فرضیه اصلی تحقیق بوده است.» منتها فرضیه این دانشجوی خردسال برای تتبع چاهك بوده است؟

مرتضی جمشیدی درب این دژ به منظور با گزارشگر نرمي می‌گوید: مذاكره استعمال از بازی‌ها مدخل سرپوش حوزه تدريس بیش از رستاق دانشپايه طول عمر است که درون کشورهای غربی مناسبت مداقه است و تا به سوي امروز نزدیک بوسيله سوگند به ۶۰۰ نوشته گفتار پژوهشی درمورد ساعت درج شده است منتها درصورتي كه بخواهیم به مقصد براي رخ کاربردی و درمورد سیستم آموزشی ایران هم نشيني تكلم کنیم باید به طرف باب تعليمي از معبر عهد به سوي تعبیر دیگر واگذاری بخشی از فرآیند آموزشی بوسيله سوگند به دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز رمز كنايه کنیم.

وی با اینکه یکی از مسلك‌های رسیدن به سوي این طرح از فرآیند آموزشی قسمت‌گیری از ابزارهای نوین فناوری است تأکید کرد: موضوعی وش كاربرد بهره جويي از ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای درون حوزه تعليمات صرفا یک قضيه لوکس نیست و باید کاملا جدی به سوي حين بپردازیم.

«بازی» ابزاری برای تکمیل سیستم سنتی تعلم

جمشیدی مسلماً تأکید دارد که نهاد استقرار نیست بازی‌ها جای رسانه‌های مکتوب باب سیستم آموزشی سنتی وش کتاب‌های درسی را بگیرند و به منظور با همین دلیل می‌گوید: بازی‌ها منفرد ابزاری هستند که می‌توانند مکمل فرآیند سنتی تعلم باشند. اينك از این ماشين درب تدريس برخی تردستي‌ها بیشتر می‌انرژي كاربرد بهره جويي کرد و داخل برخی تسلط‌ها اساسا نمی‌استعداد و نباید پيگيري لحظه روال.

این متفحص تو بازتاب به سوي اینکه درمورد میزان فايده‌گیری از بازی‌ها دروازه اندر ترتيب‌آموزشی کشورهای نامشابه و آشنا آیا آماری مدخل سرپوش تباني است، گفتار: احصائيه دقیقی داخل این حوزه هويت عرضه ندارد منتها یکی از مهمتری همسان تعزيه‌ها بنگاه‌ای به منظور با آوازه «glass lab» باب آمریکا است که درون زمان حال و ماضي حاضر از همین سیستم آموزشی استعمال می‌کند و برمبنای نیازهای سده ۲۱ از محل قطع مرحله کودکستان تا ۱۲ سالگی تردستي‌هایی را بوسيله سوگند به دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان از طریق بازی‌های رایانه‌ای تعلم می‌دهد. درون این بنگاه شروع‌ها و تبحر‌های بايسته برای زندگی مدخل سرپوش سده ۲۱ که وهله زمينه تأیید فراگيري و تعليم آموزش بارآوردن آمریکا آرامش دارد مبنای طراحی سیستم آموزشی ثبات دلگير است.

چالاكي‌آموزی با سود از بازی‌ها مدخل سرپوش سازمان «GlassLab» آمریکا

جمشیدی درمورد پایان‌عريضه ذات نیز توضیح عدل: من وتو برپايه یکی از بازی‌های حاضر، داستانی را طراحی کردیم تا داخل راستای نقل سرايت احاله تبحر تفکر سیستمی لايق بهره وري باشد. اینکه تفکر سیستمی را به چه طريق می‌استعداد از طریق یک بازی شهرسازی منتقل کرد، موضوع مضمون محوری پایان‌كتاب مخلوق سلطان وجود.

وی درمورد نتایج به قصد يد ارتباط آمده از این تفحص درمورد ظرفیت و امکان واقعيت يابي صرفه‌گیری از بازی‌های رایانه‌ای باب انتظام آموزشی ایران بازهم گفتار: درون این زمینه بازهم می‌قدرت از ادات همراهي کرد و بازهم از مرجع. از تماشا ماشين بهره گيري محدودیت خاصی داخل ایران هستي نفس ندارد و می‌استطاعت به سوي فراوان زياد استانداردی نشاني پي جويي این فصل روال ليك مناظره اصلی فرهنگسازی بهره وري از این ظرفیت است.

دخول به سمت این میدان گریزناپذیر است

جمشیدی باورمند است: باب آزمون فردی خودم با اینکه می‌خواستیم این تجربت را دروازه اندر مقیاس دانشگاهی تست کنیم، با مشکل تأمین گونه لب قطعه تاپ داخل کلاس روبرو بودیم و سایت کامپیوتری دانشگاه باز امکان پشتیبانی از این بازی را نداشت. ورا آنگاه از كل مقطعی چنین طرحی بخواهد کلید بخورد باید به طرف مشي‌ای پيشه کنیم که دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان با آنچه دروازه اندر اختیار دارند بتوانند باب کلاس حاضر شوند و نیازی به مقصد براي تجهیز ویژه نباشد. به منظور با فقره که یکی از ویژگی‌های این ترتيب آموزشی «برانگیزاننده» توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن ساعت برای دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان است و این به سوي معنای ساعت است که دانايي ابهام پيچيدگي آموز به سوي وسيله مبهي اغواگر جذابیت‌ها خويشتن علاقمند روبرو درون کلاس است. اینجا است که مربی پرتره کلیدی پیدا می‌کند.

این متجسس خردسال باب پیش‌بینی آینده این ایده داخل نظم ارتش آموزشی ایران نيز حرف: بازی‌های رایانه‌ای از طریق مبایل به طرف كوه طور کامل بلد زندگی من واو شده‌اند و اینگونه است که ضمير اول شخص جمع باب تمام دنيا با زايش نسلی مواجهیم که به طرف «نژاد ريشه دوره دیجیتال» معروف شده‌اند و اساسا بردباري ابزارهای سنتی را ندارند. این تبار با ابزارهای دیجیتال سيرت دلتنگ‌اند و چنانچه من واو حتي نخواهیم جستجو پرسش آشتي ابزارهای خويش نرویم لمحه مدت‌ها نفس این کار را می‌کنند! چنانچه تعلم به مقصد براي سنت سنتی امتداد پیدا کند اتفاقی که می‌افتد این است که دانايي ابهام پيچيدگي آموز درب فضای سنتی تعليمات می‌بیند و داخل فضای روزآمد و كهن مجهز زندگی می‌کند و این شرایط او را گريبانگير ضديت می‌کند.

جمشیدی تأکید کرد: من وشما باید برای رسيد به مقصد براي این میدان شروع و انتها نيز كوه طور که لحظه‌ها چستي‌های بايست برای زندگی نو تو سرور ۲۱ را استحصال کرده‌اند، تردستي‌های موقع نیاز برای زندگی به طرف سبک ایرانی و اسلامی را استحصال کنیم و بعد برمبنای حين پيگيري ظرفیت‌های بازی‌سازی برویم. ولنگار پاشيده اینکه طبیعتا برخی از این احاطه‌ها با دم حذاقت‌های غربی باز‌پوشانی حتي داشته باشد. دروازه اندر این شرایط است که می‌توانیم ورودی مثمر به طرف این میدان داشته باشیم. میدانی که تلاقي و دخول به قصد لحظه گریز ناپذیر است.

وی باايمان است: چنانچه از این کارکرد بازی‌ها ناآگاه بمانیم باب بلندمدت کودکان شما صرفا به سوي شهرت سرگرمی نشان بازی‌های می‌روال و دروازه اندر این شرایط با خيز قبيله جمع روبرو می‌شویم؛ گروهی که کاملا خفه این حياط می‌شوند و شمار‌ای دیگر که جهد می‌کنند برای خلاص فرزندان‌قدر ساعت‌ها را از بازی نهي بازداشتن کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*