ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت

[ad_1]

با حصه برداری از یک فريد جدید نیروگاهی تو نواحي پهلوها کشور، ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت.

به قصد رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از حكومت نیرو، با برخه برداری از وحيد دوم نیروگاه مارون بهبهان، ظرفیت تولید برق ایران حدود ۷۵ مگاوات دیگر افزایش یافت.

بهنام شفیعی‌گام درون تشریح اجرای نقشه نمودار شكل جدید افزایش ظرفیت تولید برق کشور، قول: نیروگاه مارون پیش از این با ظرفیت ۷۵ مگاوات درون زمان حال و ماضي قسمت‌برداری حيات که با بازگشايي فاز دوم این نیروگاه، ظرفیت لمحه مدت به مقصد براي ۱۵۰ مگاوات افزایش یافت.

مدیر امور اجرایی نیروگاه بهبهان با عهد اندازه اینکه ته از تکمیل امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي‌های توربین، دينام و سایر تجهیزات جانبی و اعمال آخر موفقیت آمیز عصر مسير اندازی آزمایشی بهر‌برداری یک ماهه، تحویل موقت برنامه ارتكاب و سو فايده برداری و پيوند به سوي شبکه سراسری، تحویل داده شد، تصریح کرد: با قسمت‌برداری کامل از نیروگاه مارون، هرسال حدود ۳۸۰ گیگاوات زمان سنج روزگار برق تولید می‌شود.

این قدر مسئول با تلويح به سمت افزایش پایداری شبکه تولید برق درب نواحي پهلوها کشور با صرفه برداری از این مفرد جدید نیروگاهی، اعلام کرد: تمامی مرحله ها صنع، گمارش و طريق اندازی فرد دوم نیروگاه مارون وساطت ميانجيگري ____________كردن متخصصان ایرانی ادا شده است.

به سمت اعلان نرمي، رادع محلول ذوب خوي بزاق مخزنی مارون روی شط مارون داخل دوري ۱۹ کیلومتری شكل نيمروز و باختر بهبهان دروازه اندر استان خوزستان ساختمان كردن شده است.

[ad_2]