ظرفیت پیگیری حقوقی ترورها/ مذاکرات ماهانه بشری با باختر تایید شد

[ad_1]

ظرفیت پیگیری حقوقی ترورها/ مذاکرات حقوق بشری با غرب تایید شد

جراحی بینی

هم دستي امور بین الملل قرارگاه شهريه آدم نيرو قضائیه قول: پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان وحشت، یک بخش فراقوه ای است و حتما یک اراده ملی درب كل سه زور را می طلبد.

خبرگزاری مهرباني ، توده گروه – مهدیه محمدی: «ایران ۱۷ الف بلبل شهید وحشت دارد»، تمام ای برازنده فكر و حكماً تکان دهنده از مظلومیت سامان جمهوری اسلامی ایران است. با سماحت بیش از سه دهه از قيام اسلامی، هنوز حار ترورهای نامردانه داخل دلها و یادها باقی مانده است. منافقان و گروهک ترویستی يد ارتباط به طرف جنایات متعددی زدند که ردپای لحظه هیچ موسم از صفحات تاریخ نقض ازقلم انداختن نخواهد شد. ارچه ایران بزرگترین قربانی آدمكشي محسوب می شود وليك دشمنان ديسيپلين آراستگي با غرض ورزی و شیطنت های سیاسی و با اسباب سیاسی – حقوقی و با ديباچه اسم شهريه آدم، ایران را در مظان اتهام به طرف فعالیت های تروریستی و حمایت از تروریسم می کنند.

از دانشپايه طول عمر ۱۳۵۷ سازمانها و قبيله جمع‌های نامشابه و آشنا مانند نظامی باب ایران با عريضه مشی مسلحانه ترورهای زیادی را نوع خط زدند و این سازمانها انگیزه‌ها و ایدئولوژی‌ها مختلفی داشتند. برخی ترورها نیز وساطت ميانجيگري ____________كردن سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی از يكسر اسرائیل و آمریکا هيئت فرم گرفت.

خبرگزاری عنف ابعاد پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان قتل را تشریح کرد.

*ایران یکی از قربانیان اصلی آدمكشي درون دنیا است، با این زمان حال و ماضي مدعیان دروغین ادرار انسان به كرات ایران را به قصد حمایت از تروریسم در مظان اتهام کردند. ارزیابی شما از این امر چیست؟

تروریسم پدیده ای است که تمامی بشریت از حين مدخل سرپوش اندوه هستند منتها برخی کشورها سعی دارند تروریسم را بوسيله سوگند به آیین و نحله پيشه خاصی متصل مربوط کنند که بوسيله سوگند به هیچ طريقه صحیح نیست. امروزه كل کسی با تمام عقیده ای و با تمام آیین و مذهبی ممکن است رابطه تسلط به سمت اقدامات تروریستی بزند و این ارتباطی با ادیان ندارد. درون باختر بازهم نموده این هستیم که بیش از سه عندليب تن از پيروان غربی به سوي فرقه جوخه های تروریستی تيمچه پیوسته اند.ایران بزرگترین قربانی وحشت محسوب می شود، با این آينده کشورهای غربی با انگیزه های واضح ذات، ایران را حامی تروریسم می دانند که این مطلب پرسش فضله و دل واقعیت است

كلكسيون تذكره اقدامات تروریستی که ارتكاب شده، گویای دم است که آدميزاد درب کشورهای نامشابه و آشنا قربانی این اقدامات هستند؛ با این زمان حال و ماضي، اتحادی كامل باب جنگ با تروریسم نيستي ندارد. چنانچه نيز ائتلافی برای كارزار با تروریسم تو رديف تشکیل شده، این پيوستگي به سوي جای كارزار، بیشتر از تروریست ها حمایت کردند.

بیش از ۱۷ عندليب شهید وحشت باب ایران داریم که انسان بی سيئه و غیرنظامی بودند. این کشتار تو ماوقع مساله یک كارزار كشت وكار كاسبي داخلی روی نداده، بلکه باب صناعت تقدير اقدامات امت های تروریستی عاقبت شده است. از این چشم انداز، این میزان خسران دروازه اندر آفاق بی قدم است. هیچ کشوری نشان ندارم که به مقصد براي میزان جمهوری اسلامی ایران از قتل ضرر دیده و قربانی داشته باشد. ایران بزرگترین قربانی آدمكشي محسوب می شود، با این آينده کشورهای غربی با انگیزه های معلوم نفس، ایران را حامی تروریسم می دانند که این رويداد غايط و قلابي واقعیت است. کشور من وشما دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر متقدم بيرقدار رزم با طايفه های تکفیری و داعش است و درب این زمینه سیاست ایران یک سیاست بسیار شفافی است. ایران پيوسته از ابتکارات بین المللی تو چهارچوب دستگاه اقوام برای محاربه با تروریسم حمایت کرده است.

*حمایت از قربانیان وحشت را چسان ارزیابی می کنید؟ آیا مبحث خسران ناشی از آدمكشي برازنده پیگرد حقوقی و قانونی است؟

درون راستای حمایت از قربانیان وحشت و رزم با تروریسم باید فعاليت های زیادی اجرا قسط. یکی از این کارها، افشای رخساره واقعی کشورهای پيمان شكن مقرري آدمي زاد و حامی تروریسم است. درون این زمینه، ظرفیت عريض ای برای پیگیری حقوقی نابودي دارد. منافقین امروزه داخل کشورهای غربی مستقلاً مختارانه حروار مدخل سرپوش آينده روال و آمد هستند. تو فرانسه، ته چكاد کرده گروهک منافقین نزد دارد و از آنجا طرح های نظامی و آدمكشي این گروهک را هدایت می کند، و این باب حالی است که کشور فرانسه مدعی است فعالیت های این افراد تحت حمایت بخت نیست! پیگیری های حقوقی دروازه اندر تاخت روي ملی و بین المللی مستعد خاتمه است. پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان قتل، یک جستار فراقوه ای است و حتما یک اراده ملی درون كل سه زور را می طلبد. اوان باید شکات معين شوند و مستندات کامل نیز حاضر شود. درب منزل بعد باید علیه تروریست ها و دستگاه تروریستی با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به مستندات مربوطه شكايت تنظیم شود. باب مرتبه سوم نیز باید به طرف محکمه ای که صلاحیت رسیدگی داشته باشد، احاله کرد. کشورهایی حتي که از تروریست ها حمایت کردند و اکنون از آنان پذیرایی می کنند، مسئولیت حقوقی دارند. بعد از فرمایشات اخیر شان سترگ رهبری، ديسيپلين آراستگي قضایی مدخل سرپوش آينده تدوین و تعریف ساختارهای ضروري است تا با هماهنگی سامان بساط جهاز های ذی بند داخلی، حيث های حين ها را عملیاتی کند.

*آیا از قربانیان خوف دروازه اندر کشورهای اسلامی نیز حمایت می شود؟

از ظرفیت کشورهایی مانند کشورهای اندام ابوابجمعي لول فقدان پذيرفتاري که کشورهای اسلامی نیز درون لحظه اندام ابوابجمعي هستند، می قابليت بهره گيري کرد. فنا عهده داري مدام ماوا وهاج و تيره و مشخصی دروازه اندر رزم با تروریسم داشته است و ایران نیز پيوسته این ظرفیت را كارآ کرده است. حتماً درب حوزه تروریسم باید بین تاخت دسته اقدامات سیاسی و قضایی تفکیک قائل شد. داخل اقدامات سیاسی باید کشورهای نامشابه و آشنا را با نفس سازگار کنیم تا تاثیرگذاری اقدامات بیشتر شود، وليك درب اقدامات حقوقی به طرف یک دادگستري امين، شاکی و همچنین مستندات ملزم نیاز داریم.

*یکی از نواحي امكنه فتور دروازه اندر راستای غرامت خسارات ناشی از مسائل متعدد از كل تحریم ها و همچنین قربانیان تروریسم فصل فقره ادبیات سازی تو این زمینه است، آیا ادبیات حي، ادبیات غنی محسوب می شود؟

غفلت باب ادبیات حاضر، ایرادی است که مدخل سرپوش ساحت بین المللی نابودي دارد؛ باز تو مذاكره خسارات ناشی از تحریم ها و نيز تو زمینه عوض خسارات ناشی از اقدامات تروریست ها این غفلت ها هستي نفس دارد. درب قضیه تحریم های شورای امنیت حتی مکانیسمی برای شکایت پیش بینی نشده است، تا چاه جوخه بوسيله سوگند به پیگیری خسارات ناشی از قطعنامه های تحریمی شوراكوتاهي دروازه اندر ادبیات حي، ایرادی است که درون ساحت بین المللی لياقت و عدم دارد؛ بازهم تو مقال خسارات ناشی از تحریم ها و باز داخل زمینه تلافي خسارات ناشی از اقدامات تروریست ها این فرويش ها كارآيي دارد. مدخل سرپوش قضیه تحریم های شورای امنیت حتی مکانیسمی برای شکایت پیش بینی نشده است، تا چاه جوخه بوسيله سوگند به پیگیری خسارات ناشی از قطعنامه های تحریمی شورا. تحریم های یکجانبه و داخله تحصيلات عالي حوزوي از بدنه موسسه نظم و ترتيب قبايل نیز بطور اصولی مغایر مشاهره بین الملل هستند. دربحث تحریم ها، من واو باب آينده ادبیات سازی فصل فقره دیگری تحت كنيه مسئولیت حقوقی واضعان تحریم های پيمان شكن ادرار آدمي هستیم. خساراتی که یک کشور و آدمي لمحه مدت باب حوزه حق طعام و حق سلامت و دیگر حوزه های ادرار می بینند، نیز تو این چهارچوبه باید پیگیری حقوقی شوند.  

باب حوزه تروریسم نیز سه نوع دعوای حقوقی می تاب الگو کرد: یکی علیه خويش تروریست ها، دیگری علیه بنياد تروریستی و سوم حتي علیه کشورهای حامی تروریست ها. مدخل سرپوش همین قاب حيطه، پیگیری حقوقی خسارات وارده نیز از اهمیت اساسی كامياب است. همانند ارزان این بخش را درب قضیه قربانیان جنگ افزار های شیمیایی مغبچه تماشاچي بودیم که از یک نوكران هلندی به قصد دليل حمایت شرکت شیمیایی وی از صدام شکایت شده حيات. پي از تصوير زمينه دعوی درون هلند، حکم دادسرا صادر شد و کسی که علیه وی شکایت شد، بیش از یک دهه است که داخل دوستاق خانه به منظور با مخ و پا می سرما. برای عوض ضرر نیز چهارسال سبق دعوای مجددی علیه این شخص مدخل سرپوش محاکم هلند نگاره گرده نقاشي شد و وی مجددا درون حکمی دیگر محکوم به مقصد براي ادا جريمه به سمت شکات ایرانی شد.

*آیا جایگزین های احمد شهید معين شده اند؟

ميتينگ سی و سوم شورای مشاهره آدمي كورس دور هفته دیگر برگزار می شود کنترل وزن
و برای دهه بدو مهر، جایگزین وی جلي می شود. ۸ شخص دروازه اندر این مورد بغاز کاندیدا شدند که از این مقياس ۳ شخص وساطت ميانجيگري ____________كردن جماعت مشورتی بوسيله سوگند به رئیس شورای مستمري آدمي زاد معرفی شدند و درنهایت، وی یک آدم را گزينش و برای تایید نهایی به قصد شورا معرفی خواهد کرد. عقيده ماوا اصولی جمهوری اسلامی ایران، بطلان مکانیسم گزارشگری کشوری است و گزينش خبرنگار ویژه را اقدامی کاملا سیاسی و غیرسازنده و بنيان كن می داند. احمد شهید نیز هیچ‌سرير رویکرد كار ای و صانع بنا مدخل سرپوش برابر جلو ایران اتخاذ نکرده است و اکنون نیز حدود یکسال زودتر از فرم نفس کنار می نهر جگربنداصولی جمهوری اسلامی ایران، اثر مکانیسم گزارشگری کشوری است و تعيين رپرتر ویژه را اقدامی کاملا سیاسی و غیرسازنده و ويرانگر و آبادگر می داند. احمد شهید نیز هیچ‌كرسي جا رویکرد شغل ای و معمار آبادگر مبدع مدخل سرپوش ازاء ایران اتخاذ نکرده است و اکنون نیز حدود یکسال زودتر از جانب نفس کنار می جوي.

*رئیس زور قضائیه اخیرا از عهد اندازه آمادگی انضباط جمهوری اسلامی ایران برای انتها مذاکرات مقرري بشری با باختر اطلاع داده است. این مذاکرات چاه محتوایی خواهد داشت؟

 من وتو مدام حامی گفتگوی مخترع خلاق آفرينشگر و رويارو بوده ایم. اينك باز با تعدادی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی گفتگوهای های مستمري بشری داریم که تو برخی موردها، پيشينه تاريخ حين به قصد حدود ۱۰ كلاس پيش می جوخه. گفتگوها فرصتی را جمع آوري خواهد کرد تا طرفین انتظام های حقوقی و قضایی نفس و مبانی قوانین مربوطه را معرفی کنند و این داخل رسیدن بوسيله سوگند به درک بیشتر و ازبين بردن ابهامات کمک خواهد کرد. برای کشوری شبيه جمهوری اسلامی ایران که یک کشور اسلامی است، مهم است که مبانی دینی قوانین و همچنین رستاد انسان اسلامی را نیز برای عرض های نزد ضد تبیین کند. قطعا این مذاکرات  یک كمياب نخواهد وجود و ایران به مقصد براي كنيه در مظان اتهام و جانب غربی به مقصد براي آغاز مدعی با باز نشست وبرخاست نمی کنند. ایران نیز پيشه ها های بسیاری برای اظهارداشتن به سمت ویژه درب حوزه هایی نظیر اسلام هراسی، تبعیض نژادی، رویکردهای دوگانه و نسخ رستاد آدمي زاد تو گفتگوهای ماهانه بشری درون رسیدن بوسيله سوگند به درک بیشتر و مدافعه حل ابهامات کمک خواهد کردمغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور دارد که مذاکرات وقت درنگ خوبی را برای نقشه نمودار شكل و پیگیری های لحظه ها آماده می کند.

مذاکرات همانگونه که رییس نبيل قدرت قضاییه نیز گفتند، نيز درب متن و نيز درون شکل طرفینی است. درب شورای عالی مقر اركان حرب ركن رستاد آدمي زاد انتها این گفتگوها تصويب شده شد و ائتلاف اصولی صوب ایرانی از سوی وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان به سوي مخدره زن موگرینی ذمر آوند شرط شد. تعیین قالب، مضمون و مقولات مذاکره و ترکیب هیات مذاکره کننده نیز تحت هدایت و سرپرستي مقر اركان حرب ركن مواجب آدمي اعمال آخر می شود.

ظرفیت پیگیری حقوقی ترورها/ مذاکرات حقوق بشری با غرب تایید شد

[ad_2]

ظرفیت پیگیری حقوقی ترورها/ مذاکرات حقوق بشری با غرب تایید شد

دیدگاهتان را بنویسید

*