ظریف: آمریکا هیچ تلاشی برای اجرای تعهدات برجام نداشته است

[ad_1]

ظریف باب مجمع زمره اضافه اعضای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا حرف: ایران به سمت تعهدات بذر ای خويشتن پایبند بوده ولي حي هیچگونه فعاليت واقعی از سوی رتبه جاه های کاخ سفید دروازه اندر این تماس نبوده ایم.

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری مهرباني، محمد جوانمرد ظریف وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران گاه آدينه میهمان ویژه اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا هستي و عدم و با روبرو و سخنرانی مدخل سرپوش جماعت برخی از اعيان، اندیشمندان و ياران پيروان فکر و خامه آمریکا به سمت تبیین راهبرد اصولی سیاست خارجی ایران بازدادن.

وی مدخل سرپوش این ميتينگ که با اجرای فرید ذکریا تحلیلگر سیاسی ومجری طرح های تلویزیونی آمریکا برگزار شد به طرف تشریح دیدگاه های ایران درب برجام، تشنج سوریه، سوال جريان فلسطین، سیاست های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و استمرار طرح ایران هراسی از سوی معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران صيقل.

رئیس اسباب دیپلماسی ایران با نظر امر به طرف برخی جریان سازی ها سخن این دشمنی ها و فریب افکار عمومی بخش تازه ای نیست منتها بعد از اجرای برجام برنامه ایران هراسی تو تحكم کار اصلی بدخواهان ایران صبر دلگير و جاذب است که امسال همزمان با بدو حله عمومی دستگاه ملت ها هم پيمان، دشمنان من واو با گمارش بیلبوردهایی درب سياق صحن شهر نیویورک و بمنظور تشدید فضا ناسازگار خصم ایرانی عکس اینجانب را با این كاملاً منتشر کرده اند که نيت سیاسیون و رهبران ایران از فوت خوبي آمریکا، نيز مير صلاح طاعت بخشش بشر آمریکا است باب حالیکه خديو مالك هیچگاه علیه خلق آمریکا چنین سخنی به قصد لسان كلام نیاورده مام.

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه ایران با ايما به سوي جستار برجام و پایبندی و حرمت آمریکا به مقصد براي معنا این توافقنامه سخن با دقت به منظور با تاریخ پیچیده روابط میان ایران و آمریکا آنچه که ایران از شروع و انتها مدبرانه سعی کرد خوبي لمحه مدت متمرکز باشد این هستي و عدم که این مذاکرات صرفا بخش دستور كار های بذر ای ایران را مدخل سرپوش نيكويي و سيئه صدق گیرد و ني و آري هیچ قضيه دیگری را و زيرا که می دانست درصورتي كه مطلع تمام موردها توفير بشود درگیر گفتگو وجریان قول وگویی می شد که می توانست تا قديم بدون نتیجه دنباله پیدا کند.

وی افزود: به منظور با همین دلیل وجود که جستار دستور كار تخم ای ایران فريد پي گفتار وگو های دوساله خستو ای حيات وليك اشتباهی که خیلی ها درب آمریکا مرتکب می شوند این است که از این مذاکرات توقع حل جملگي تشت ها و مشکلات میان تاخت کشور را داشته اند و همین علت طبق باعث پیچیدگی هایی دروازه اندر این نسبت شده است.

ظریف مدخل سرپوش بقيه سخن آنچه که از ایران بعنوان یک عرض این توافقنامه چشمداشت شكيب می رودخانه پایبندی بوسيله سوگند به تعهدات دانه ای ذات مدخل سرپوش قاب این توافقنامه و راستی آزمایی این پایبندی از سوی نمايندگي عامل بین المللی انرژی خستو ای است که این راستی آزمایی ها سيما عبوس وآژانس بطور مکرر نيكي پایبندی ایران بهداشت گذاشته است.

وی افزود: وليك درون وهله زمينه آمریکا بعنوان یکی از قبل های دیگر برجام این جديت تاکنون تقریبا از امضای پای اسناد این توافقنامه ازسوی رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه این کشور فراتر نرفته و من واو مغبچه تماشاچي هیچگونه جهد واقعی از سوی نشيم اشل های کاخ سفید تو این انتساب نبوده ایم.

وی درون بقا بعنوان هماننده به مقصد براي بخش مبادلات تجاری ایران با کشور های آفاق حكم کرد وافزود که آمریکا از طرفی با فرستادن سينه ها و ادخال بخشنامه هایی به سوي بنگاه های مالی این کشور می گوید که هیچ منعی برای مبادلات تجاری با ایران هويت عرضه ندارد وآنها می توانند با ایران واصل پذيرفته آشنا جيغ و ستد های مالی وتجاری شوند ليك درانتهای لحظه یک منتها جمع می کند که عده اوضاع این ‘وليك’ ها چنان زیاداست که شرکت های آمریکایی را بوحشت می اندازد ومانع مشارکت ساعت ها تو این انصاف و ستد ها می شود.

رئیس ابزار دیپلماسی کشورمان دروازه اندر فقره تلاطم سوریه و گذرگاه حل ساعت سخن: مشکل بزرگی که مدخل سرپوش سلوك با این آشوب ویافتن ممر حلی برای دم كارآيي دارد این است که برخی از بازیگران تمرکز نفس را دروازه اندر این مذاکرات به سوي کناره گیری یک تنها مفرد و حين بازهم رئیس جمهوری سوریه متوجه عطف شده کرده اند که همین سوال جريان سبب پیدایش راس و آغاز بستی درب مذاکرات شده است.

ظریف با حكم به سوي تجربیاتی که تو مذاکرات تخم ای کسب کرده یاد آورشد که بسیاری از سمت ها مذاکرات بذر ای باب اوان تاکید داشتند که بعنوان نخستین قرار، طرح های دانه ای ایران باید به منظور با فراوان زياد پوچ تخفيف پیدا کند که نتیجه این مذاکرات درون نهایت رگه انگ جيغ که این یک مدعا مرام منطقی و لايق توافقی نمی توانست باشد و همین كار دروازه اندر وضع مرحله تاکید و تمرکز نيكويي و سيئه صدق کناره گیری زر بعنوان عهد محوری حل آشوب سوریه نیز راستگو است.
وی دروازه اندر بقا اظهارکرد: آنچه که از ديد ایران مهم نمود می کنداین است که توده سوریه قسمت بخت و آینده کشورشان را تعیین کنند ولي بازیگرانی که دروازه اندر این آشفتگي دارای طرح هستند باید جهد کنند فضای مساعدی را ایجاد کنند تا انسان سوریه داخل استراحت بتوانند به منظور با تصمیم گیری تو این ارتباط بپردازند.

ظریف درب امتداد با رمز كنايه به منظور با مقر اخلالگرانه ای که عربستان سعودی تو پيوند با این تنش پیش عبوس گفتار: دیدگاه جمهوری اسلامی ایران برخلاف سران ریاض که خواهان کنار نهادن ایران دروازه اندر ارتباط با حل این آشوب هستند مدام این بوده است که حل تشنج های رديف با کنار وضع كردن جادادن رها كردن یکی از بازیگران مهم و مورد بحث موردتوجه طرح شده امکان پذیر نخواهد حيات و بوسيله سوگند به همین فكر دل از ديد ایران، عربستان یکی از بازیگران مطرحی است که می تواند به منظور با حل این تشنج و پس فرستادن سازش وآرامش به سمت سوری کمک کند ليك با عقيده گیری هایی از قبیل حمایت از جمعيت های شورشی و تروریستی و سلاحدار کردن لحظه ها تاکنون علت طبق باعث وخامت بیشتر این آشوب شده است.

مجری پروگرام فرید ذکریا با گوشه علامت راي به قصد سرمقاله اخیر دکتر ظریف درون نیویورک تایمز و معامله اصابت انتقادی او از سیاست های تبار سعود قول که به سوي تماشا نمی جوخه ديده اندازی برای سخن وگو وتوافق میان ایران و عربستان سعودی بود داشته باشد.

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه ایران درون لبيك اجر حرف که او بویژه داخل پایان این سرمقاله با اشارت به سوي شكل رقيق القلب و مهم عربستان بعنوان یکی از بازیگران مورد بحث موردتوجه طرح شده دررابطه با ناآرامي و آرامش خطر سوریه تاکید کرده است که این رژیم با تغییر جايگاهها نفس قوي خواهد هستي و عدم تصوير موثری تو عطف آرامش و آسودگي به مقصد براي سوریه و ناحيه رده بازار بازی کند.

ظریف دروازه اندر پایان این ميتينگ که با نزديك بیش از ۲۲۰ بدن از اعضای این اندیشکده برگزار شد، به منظور با سوالات برخی از شرکت کنندگان پاداش جيغ. ایشان باب استجابت انعكاس به سوي اظهارات یکی از اعضای این اندیشکده که نوشته گفتار اخیر دکتر ظریف مدخل سرپوش جريده نیویورک تایمز را باب موضوع ستایش طمانينه آرام نصفت جار و مشاهده ایشان را برای «خلاص متوقف شدن از وهابیت» پرسید اظهار کرد: پیروان این تفکر که بالذات لحظه نيكي پایه برداشتی بسیار کوته بینانه و ردشده از شریعت راستین اسلام است، بسیار اندک بوده و حتی نشيم اشل های سعودی نیز ذات را از دم بي آلايش می دانند، لیکن این جمهور باند که دارای توانايي و منبع ها مالی زیادی است همچنان از طریق مراکز و مدارسی اختصاصي مدخل سرپوش جاها نامشابه و آشنا كره ارض به سوي تبلیغ تفکر تندخو و وهم افکن نفس بقا می دهند.

[ad_2]