ظریف مدخل سرپوش رأس هیاتی راهی ونزوئلا شد

[ad_1]

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان به مقصد براي ميل شرکت تو مجلس وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه اجلاسيه وول بعث فنا عهده داري عازم ونزوئلا شد.

به قصد خبر خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از تمشيت دیپلماسی رسانه ای، محمدجواد ظریف وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان پگاه امروز (سه‌شنبه) تو رأس هیأتی به مقصد براي ميل شرکت دروازه اندر انجمن وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه تشنج فنا پذيرفتاري عازم ونزوئلا شد.

سید عباس عراقچی ياري امور حقوقی و بین‌المللی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه و مجید مسند اندازه‌روانچی همراهي اروپا و آمریکای حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه دروازه اندر این رحيل ظریف را همراهی می‌کنند.

هفدهمین گردهم آيي سران لرزش لاوجود ضمانت صبر است از ۲۳ تا ۲۸ شهریور دروازه اندر جزیره مارگاریتا درب کشور ونزوئلا برگزار شود.

سه‌شنبه و چهارشنبه ٢٣ و ٢٤ شهریور ماه جلسه کارشناسان كاپيتان درون ونزوئلا برگزار می‌شود و وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه ١٢٠ کشور اندام ابوابجمعي روزهای پنج‌شنبه و آدينه ٢٥ و ٢٦ شهریور گردهم می‌آیند و شنبه و یکشنبه ٢٧ و ٢٨ شهریور نیز هفدهمین انجمن سران فقدان ضمانت مدخل سرپوش مارگاریتای ونزوئلا برگزار خواهد شد.  

صلاح طاعت بخشش این بالذات دليل سند الاسلام خوشي روحانی رئیس همگي کشورمان به سمت نام آدرس رئیس امت کشورهای غیر متعهد، يوم دوره آدينه دروازه اندر اجلاسيه سران این توده که مدخل سرپوش جزیره مارگاریتا ونزوئلا برگزار می شود شرکت کرده و خلال اولین سخنرانی مدخل سرپوش گردهم آيي، ریاست دوران جدید را به سمت رئیس همگي ونزوئلا تحویل خواهد غريو.

[ad_2]