عربستان كين خواهي شکست‌های خويش را از شیعیان کشورهای تحت چيرگي می‌گیرد

[ad_1]

عربستان انتقام شکست‌های خود را از شیعیان کشورهای تحت سلطه می‌گیرد

ياري انجمن يگانگي توحيد المسلمین پاکستان باورمند است: اقبال عربستان كين خواهي شکست‌های نفس درون عراق، سوریه و یمن را از روحانیون مبارز شیعی باب کشورهای تحت سیطره خويشتن می گیرد.

خبرگزاری مهرباني، فرقه جوخه بین المللعلی کاوسی عرق: گردهمايي مسائل مثل بر و گيتي روزگار اسلام با برابر  موجب حكم السلام و المسلمین دکتر «سید مرحمت حسین شیرازی» همراهي بین الملل دبیر کل حله اتفاق المسلمین پاکستان دروازه اندر حله خبرگزاری نيكي و عتاب برگزار شد.

درون مبحث دوم این مجلس طرح نسل احمر سعود مدخل سرپوش گواهي شهيدشدن «شیخ نمر باقر النمر» و نیز دستگیری و زندانی بي حركت ماندن آرام شدن «شیخ زکزاکی» داخل نیجریه و «شیخ عیسی قاسم» مدخل سرپوش بحرین همچنین مبحث صعب انگاری تمول عترت سعود مدخل سرپوش برگزاری آيين قصد آهنگ كردن و ارتحال حاجيان کشورهای مسلمان تو این کشور مناسبت مباحثه و بررسی نهاد استقرار افسرده است که مدخل سرپوش امتداد می آید.

*عربستان سعودی چاه نقشی باب چپاول نیروهای امنیتی نیجریه به قصد  «شیخ زکزاکی» باب نیجریه ایفا کرده است؟

عربستان سعودی شبيه موقعیت نفس را مدخل سرپوش لبنان، عراق، سوریه و یمن از تباني داده درب فعاليت است با اجازه دادن مسكوك بوسيله سوگند به کشورهای فقیر سیاست ها و مطلوب های نفس را مدخل سرپوش آنجا پیش ببرد. سعودیها با فايده ستاني و زيان از توانايي ذات تو نیجریه استعمال کردند و یک خيزش مردمی که یک روحانی مبارز شیعی آنرا رهبری می کرد را به سمت حدت سرکوب کردند.

دلیل سرکوبی حركت آزادی باب نیجریه این هستي و عدم که سلسله جنبان این خيزش مردمی یک روحانی مبارز شیعی هستي و عدم و درجه ها سعودی داخل سعي بودند که مجوز ندهند یک حركت آزادی چه بوسيله سوگند به رهبری یک روحانی شیعی تو نیجریه شکل بگیرد.

مدخل سرپوش درست سعودیها با سرايت تاثير خويشتن دروازه اندر نیجریه و رفتار علیه «شیخ زکزاکی» درب سعي بودند كينه توزي شکست های نفس مدخل سرپوش عراق، سوریه، بحرین و یمن را از رهبران متمايز شیعه درب کشورهای گيتي روزگار بگیرند و می استطاعت حرف، سرکوب اغتشاش «شیخ زکزاکی» و پیروان وی دروازه اندر نیجریه تلافي شکست های تبار سعود درون کشورهای عربی است.

*زندانی کردن «شیخ عیسی قاسم» تو بحرین و تاييد مظلومانه «شیخ نمر» داخل عربستان سعودی با چاهك انگیزه هایی هيئت فرم عبوس است؟

«شیخ عیسی قاسم» از يكسر کسانی است که موقع تشکیل کشور بحرین نقشه نمودار شكل هنجار اساسی این کشور را جايزشماري کرده است. اسلاف و سران شیخ عیسی طی قرنهای متمادی باب این سوق رده ساکن بوده اند و تاریخ گواه این مبحث است که حاکمان وقفه بحرین از عربستان ترك وطن کرده و درب  بحرین استوار شده اند. با كاربرد بهره جويي از نفاذ اعتبار عربستان سعودی و توان نظامی و دریایی انگلیس و آمریکا فاميل سلاله خلیفه مدخل سرپوش این تيمچه به قصد تاب زیادی يد ارتباط یافته اند.

از سویی دیگر،  نیروهای تکفیری و افراطی از کشورهای دیگر برای سرکوب توده بحرین به سوي حزب نیروهای امنیتی و پلیس این کشور ملحق شده اند و نفوس و پري را موقع ظلم و جفا خويشتن طمانينه آرام می دهند. نفوس و پري بحرین از رستاد اولیه خويشتن ناكام مانده اند و ۸۵ درصد ناس نمی توانند از فراغت های شغلی دولتی فايده ستاني و زيان کنند. همچنین نمی توانند از بورسیه تحصیلی نیز فايده مند شوند. بوسيله سوگند به وابستگان تابعين کشورهای دیگر حق شهروندی اعطا می شود و تو مخالف از شهروندان بحرینی جدا كردن تابعیت می شود.

اضافه احسان شیخ عیسی قاسم صدها عندليب آدم نیز از ماهانه اولیه خويش معرا مانده اند و این اقدامات برای مضمحل کردن خيزش آزادی درون این کشور است. وليك علمای بحرینی تجويز نخواهند انصاف شورش بیداری تو بحرین وجه پررويي به سمت خاموشی نهد و داخل این زمینه اقدامات مناسبی عاقبت خواهند عربده. آیت خدا عیسی قاسم  مرجعیت شیعی تو بحرین محسوب می شود و ظلم احسان علیه وی موقعیت عربستان سعودی را تو دنيا اسلام به سوي تهديد خواهد انداخت.

*شمار زیادی از حاجيان مسكن حجره دادار پار تو مرگ اتفاق سقوط جرثقیل درب مکه و عارضه منا کشته و زخمی شدند ليك عربستان سعودی بنابرين از این اتفاقات از مسلمانان عذرخواهی نکرد آیا عربستان سعودی صلاحیت برگزاری آداب حركت را دارد؟

عربستان سعودی داخل برگزاری سنن حركت سیاست مناسبی ندارد. مكنت تبار سعود از حاجيان و زائران مسكن حجره ايزد دريافت مالیات می کند وليك دروازه اندر مساوي وسایل و امکانات تو خورشيد شانی داخل اختیار حاجيان مسكن حجره الله فراغت نمی دهد. آنها از فریضه حركت روا استفاد می کنند و زيارت ماخذ درآمدی برای تمول سعودی شده است.

افزون صلاح طاعت بخشش ستاندن مالیات طالع تمكن سعودی و کسب دروازه اندر آمد از موقعيت فرستادن سينه ها و ادخال روادید برای حاجيان مسكن حجره كردگار، هتلها و بازارهای عربستان سعودی از زائرین مسكن حجره خالق کسب رزق می کنند. سعودیها عايدي سالیانه زیادی از سبيل برگزاری سنن حركت دروازه اندر مسافت تاخت ماه شبر می آورند.

این حدثان و رویدادها مقصور به سمت پار نیست بلکه دروازه اندر سالهای پیش از این نیز معشوق چنین حوادثی بوده ایم. نسل احمر سعود اهلیت و صلاحیت برگزاری رسوم قصد آهنگ كردن را ندارد و داخل برگزاری این رسوم ناکام مانده است. آنها لیاقت آنرا ندارند که برگزار کننده و بانی چنین رسوم بزرگی دروازه اندر دنیای اسلام باشند.

زمانی مكنت قبيله سعود با خطری مصادف می شود از يكسره خالص مجرد و مقيد کشورهای مسلمان مدخل سرپوش خواهش تشکیل پيوستگي عكس تروریسم می کند ولي برای برگزاری بزرگترین فریضه مسلمانان از هیچ کشوری تقاضای کمک نمی کند و آنرا باب تخصيص خويش می گیرد. عربستان می تواند از موسسه نظم و ترتيب همکاری اسلامی و اتحادیه بدوي حكم کند مدخل سرپوش برگزاری تشريفات زيارت بوسيله سوگند به لذت بردن از زندگی
این کشور کمک کنند و تشريفات به منظور با نحوه بهتری برگزار شود.

افزون نيكوكاري این دروازه اندر آزاد كارزار كشت وكار كاسبي های تيمچه عربستان سعودی ميانجيگري دارد و میلیاردها دلار تسلیحلات نظامی از آمریکا و رژیم اسرائیل خریداری می کند، حتی مواجب ماهیانه تروریست ها مدخل سرپوش تيمچه را عربستان سعودی جلا می کند. عربستان درون آزاد درگیری ها و بحرانهای حاضر درب رديف خاورمیانه نگار اساسی دارد.

میگرن

عربستان انتقام شکست‌های خود را از شیعیان کشورهای تحت سلطه می‌گیرد

[ad_2]

عربستان انتقام شکست‌های خود را از شیعیان کشورهای تحت سلطه می‌گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

*