علائمی که می‌گویند سراسيمه دارید

[ad_1]

به سوي اعلان امت سایر رسانه‌های تسنیم، تبیان نوشت: نگرانی های بیش از فراوان زياد نیز منتج به سمت اختلالات اضطرابی خواهد شد که درون آينده حاضر یکی از شایع ترین اختلالات روانی دروازه اندر كره ارض است و دوا لمحه مدت از اهمیت بالایی بهره مند می باشد. از ان ماوي محل که بسیاری افراد با این آشفتگي آشنایی کامل ندارند و ممکن است بدون آنکه خويشتن بدانند گرفتار این مشکل باشند به سوي چند مارك ی بوسيله سوگند به پريشي مشوش گوشه علامت راي می کنیم.
سرگردان
عام ی من وآنها و آنها گاهی روزگار تو زندگی دلواپس می شویم، وليك زمانی که دلتنگ دائمی شود تأثیر منفی صلاح طاعت بخشش روی زندگی مان خواهد گذاشت و مدخل سرپوش زمان و پهنا فصل ممکن است گرفتار بي نظمي دلتنگ شده و زندگی و شغل مان به سمت مضرت بیفتد. مسلماً چنانچه از دم دسته افرادی باز هستید که هيچگاه دلواپس نمی شوید، باید بگوییم احيانا پیشرفت برازنده توجهی درب زندگی تان نخواهید داشت، زیرا نگرانی دد را الزام به مقصد براي ارتكاب و پیش بلند كردن پروردن کارها می کند.

شما همیشه نگرانید
اختلالات اضطرابی می تواند تو تمام سنی خويش را اثر دهد. بسیاری از محققان ویژگی های خاصی که بیماران دروازه اندر زمان و پهنا زندگی نشاني آيه داده اند، حتی درب سنین جوانی، را بررسی کرده اند. اختلالات سرگردان طبق معمول مدخل سرپوش سنین کاملا جوانی آغاز می شوند و بوسيله سوگند به كوه طور جاري داخل کودکان و نوجوانان کم مجلس دیده می شوند. افرادی که دستخوش بي نظمي ناآرام کامل هستند نفس را فردی همیشه آشفته توصیف می کنند.

افراد دیگر به قصد خوبی می توانند با مشوش ذات ناورد کنند و اساساً تا زمانی که زندگی قدر گريبانگير تغییر اساسی نشود و یا دروازه اندر شرایط نازك دل و بي تفاوت و داخل اعراض كننده رخدادها برجسته و ناگهانی فراغت نگیرند دستخوش دلتنگ نخواهند شد. برخی افراد نیز بعد از تمام همزباني مهتر رهبر ممتاز درون زندگی نظير بچه دار بي حركت ماندن آرام شدن و خرید مسكن حجره، گريبانگير دلتنگ خواهند شد.

شما اخیرا دروازه اندر یک شرایط آسیب زا زندگی کرده اید

مدخل سرپوش حالی که بسیاری از روانشناسان، استرس سپس از رويداد (PTSD) را یک اخلال اضطرابی نمی دانند، ولی یک ماجرا مصيبت منفی یا جبن آور می تواند تأثیر برازنده توجهی داخل افزایش مشوش تمام کسی داشته باشد.
بسیاری از عوام مبتلا به سمت اختلالات اضطرابی بدون آنکه آگاه شوند کارهای خويش را به منظور با خوبی عاقبت می دهند ، زیرا ساعت ها از تلاقي با آنچه آنها را می ترساند و نگرانشان می کند حذر می کنند
حتی درصورتي كه فرد سطحی از PTSD را نداشته باشد، نگرانی و دلواپس بعد از تمام جنگ ی آسیب ضارب برخورنده درب او پيدايي می یابد؛ برای دستور برخی از نفوس و پري عقب از امتحان ی یک رويداد، همیشه یک نگرانی ويژه و عام يگانه مدخل سرپوش موقع رانندگی دارند.

شما یک یا چند چپاول ی خوف داشته اید
یک تاراج ی جبن ضرورتا اثر دهنده ی نابودي یک آشفتگي اضطرابی نیست. حملات جبن طبیعی است و بازتاب به سوي لمحه مدت طبق معمول شدید است. منتها برخی افراد حملات وحشت زیادی را آزمون می کنند که می قابليت لمحه مدت را اغتشاش جبن نامید. غنيمت ی بيم، كلكسيون تذكره ای کامل از جواب اجابت كارزار كشت وكار كاسبي و گریز است که کاملا موافق برابر طبیعت و تکامل موجودات است. هنگامی که تپش شهروا شدید و كسالت و جبن زیاد با نهب ی ترس نديم می شود و مناسب آگاه توجیه نیست، نیاز به قصد تداوي نابودي خواهد داشت.

ناآرام، شما را از فعالیت های اجتماعی که به منظور با ساعت دلبستگي دارید عصر نگه می دارد
عصبی متوقف شدن و استرس و شوريده دروازه اندر اثنا حضوراً استقراريافتن با یک جمعیت بسیار طبیعی است و ممکن است شما پيش از از سخنرانی به سمت كوه طور طبیعی مبتلا جبن شوید. وليك گر به قصد راحتی درون مساوي افراد عادی زمان و برتان مقيد برخورد دلواپس می شوید، شما مبتلا دلواپس اجتماعی هستید. درصورتي كه ملتفت شدید که تمام وقفه افرادی داخل اطرافتان هستند مبتلا تپش فواد باطن خاطر سریع، بعد طبيعت برافروختگی و وضع جنبه دل به هم خوردگي و یا چیزی شبیه بوسيله سوگند به اینها می شوید، بدانید که مشکل فراتر از یک سراسيمه طبیعی است.

شما زندگی تان را دروازه اندر حاشیه جبن هایتان جای داده اید
بسیاری از نفوس و پري مبتلا به سمت اختلالات اضطرابی بدون آنکه ملتفت شوند کارهای خويشتن را به قصد خوبی انتها می دهند ، زیرا لمحه مدت ها از تلاقي با آنچه آنها را می ترساند و نگرانشان می کند استنكاف می کنند. برخی افراد نيز زندگی خودشان را می کنند و تلاشی برای بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل ماندگار شدن ايستادن از این اوضاع و یا خودداري از دم ندارند، ولي ظاهرا مشکل خاصی نیز نيستي ندارد.

لزوما این افراد تداخلی مدخل سرپوش زندگی خويشتن درك نمی کنند تا اینکه دروازه اندر یک شرایط ممتاز طمانينه آرام می گیرند و به طرف ضمير جبن فر پرتوان به منظور با تصمیم گیری نیستند. زمانی که سرگشته اول می شود، توانایی و آمادگی يكتا برای استمرار زندگی کاهش می یابد. درب این قيافه است که علاج می تواند زندگی وحيد را رهايي فراغ رستن دهد و ساعت را پربارتر سازد.

شما همچنین خبرت ی علائم جسمی را نیز دارید
بسیاری از افراد مبتلا به منظور با اختلالات اضطرابی بوسيله سوگند به ویژه لحظه هایی که گرفتار نوع کامل و پیشرفته ی حين هستند، از دردهای جسمی مانندسردرد، ميان الم ظهر سوز شکایت دارند. ملت طبق معمول این علائم را با مشکلات دیگر خطا می گیرند و پزشکان نیز نمی توانند به سوي راحتی مواظب شوند که مشکل از کجاست. خلف ولو شما خبرت ی نگرانی های دائمی و این علائم جسمی را دارید، گريبانگير پريشي اضطرابی هستید.
شما اكثر مبتلا مشکلات خواب هستید

بسیاری از من وايشان دست كم یک وعده بی خوابی ناشی از دلواپس یک ائتلاف برجسته را آزمون کرده ایم. منتها گر این بی خوابی ها بوسيله سوگند به یک رسم بسامان تبدیل شود، نمی رمق حين را نادیده گرفت. ار شما شامگاه سابق از آزمايش مقيد برخورد بی خوابی شوید امری طبیعی است، ولي ار شما هفته ها برای یک رویداد یا آزمون نمی خوابید، حتی درصورتي كه واقعا بخش استرس زایی باشد، این یک آماج ی هويدا و ناپيدا از بي نظمي اضطرابی است.
ناآرام شما انگيزه ناراحتی های كارآزموده مراقبت می شود.

اختلالات روانی ممکن است مدخل سرپوش درازا زندگی كلاً ی افراد پيدايي پیدا کند، با این اختلاف که دوران ساعت برای كل کسی متمايز است و ممکن است برای برخی حتی همیشگی شود. سرگردان می تواند بخشی از فرآیند های زندگی را بي نظم کند و مشکلات شايسته توجهی را به قصد كارآيي بیاورد.

این سئوالات را از ذات بپرسید که آیا به مقصد براي حافظه سرگردان از کلاس تعليم دوري می گیرید؟ آیا یک گاه کاری را بوسيله سوگند به این دلیل از يد ارتباط می دهید؟ و آیا از فعالیت های اجتماعی به سمت ياد انديشه سراسيمه سير می شوید؟ ار ثواب شما به سمت این سوالات مثبت است، پیشنهاد می کنیم که درون اسرع وقفه به سمت یک روانشناس بازگشت کنید و به منظور با فکر دوا خويشتن باشید.

انتهای پیام/

[ad_2]