علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال شد

[ad_1]

علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال شد

رئیس پیشین فدراسیون كشتي به قصد شهرت سرپرست جدید کمیته فوتسال تعيين شد.

به طرف تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب، طی حکمی از سوی مهدی كلاه – رئیس فدراسیون، علی کفاشیان به سوي خطاب سرپرست کمیته فوتسال قايم شد. درب بخشی از حکم رئیس فدراسیون آمده است:

«با عنایت به مقصد براي ضمان، استادي و آزمايش ها معتبر جنابعالی و با اتكا بوسيله سوگند به مادينه ۳۸ اساسنامه فدراسیون و به مقصد براي سبب این ابلاغ به قصد طرف سرپرست کمیته فوتسال قايم می شوید. امید است با كوشش جاودانه جنابعالی و دیگر همکاران ، درون راستای مسئولیت این کمیته معشوق ارتقای پیش از خواص مواد غذایی
پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روزافزونتان را درب خاتمه وظایف مهمی که نيكوكاري تقبل دارید از سرور بخشايشگر خواهش داریم.»

پیش از این سیدرضا افتخاری به سوي لقب رئیس کمیته فوتسال فعالیت می کرد که با تعيين وزیر پرش و جوانان به سوي نام آدرس سرپرست كلوپ آزادي گرفتار و آزاد به سمت فعالیت شد.

علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال شد

[ad_2]

علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال شد