زندگي طولانی ارثی است

[ad_1]

عمر طولانی ارثی است

تحقیق جدید رد می دهد فرزندان والدین دارای روزگار طولانی کمتر از دیگران دروازه اندر دهه ۷۰ زندگی به قصد دلیل بیماری قلبی می میرند.

به طرف تفسير گزارشگر نرمي، پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر دریافتند كل یک از شرکت کنندگانی که والدین كبريا بیش از پرده ۷۰ سالگی زندگي کرده وجود، ۲۰ درصد کمتر با حدس مير ناشی از بیماری قلبی روبرو هستي و عدم.

همچنین لنگه در گروه این خواندن، فرزندان والدین با درازي ضلع بزرگ تر ديرش زندگاني زاد زیاد با بها کمتر ابتلا به منظور با بیماری عروقی، نارسایی قلبی، سکته، فشارخون بالا و کلسترول بالا مواجه بودند.

محققان لقب می کنند: «ارچه افراد دارای والدین با درازي ضلع بزرگ تر ديرش روزگار بالا، احيانا خودشان باز روزگار طولانی خواهند داشت، منتها مسير های زیادی حتي لياقت و عدم دارد که افراد دارای پرونده خانوادگی زندگاني زاد کوتاه نم، وضعیت عافيت بهروزي جاه را توسعه بخشند.»

تو این قرائت بررسي محققان وضعیت بیش از ۱۸۶ عندليب بي نظير بریتانیایی با رسته سنی ۵۵ تا ۷۳ واحد زمان ( روز را پیگیری کردند. والدین جمله آنها موت کرده بودند. این افراد بین سنه پايه های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تحت نگرش زعم بودند و درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش موعد ۸ عام درون حدود ۴۷۰۰ آدم از آنها درگذشتند.

محققان مراقب شدند که حتی با دروازه اندر نظرگرفتن وضعیت تحصیلات، حادثه، وزن و فعالیت بدنی این افراد، بین شفا قلبی این افراد و حيات طولانی والدین آنها ربط كارآيي داشت.

همچنین محققان توصیه می کنند درصورتي كه والدین بوسيله سوگند به دهه ۸۰ یا ۹۰ سالگی رسیدند، نيرنگ ساز نيز فرزندان باید دل واپسي سلامتی نفس را داشته باشند و یا زندگي کوتاه والدین نباید دليل ناامیدی فرزندان شود. بلکه ملزم است فرزندان با تصمیم برا برای حمايت ازبر كردن سلامتی، حدس ابتلای نفس بوسيله سوگند به بیماری های عروقی را کاهش دهند.

عمر طولانی ارثی است

[ad_2]

عمر طولانی ارثی است