غدیر هویت پيغامبري کبری است/ سیره ائمه معصومین تو گاه غدیر

[ad_1]

استدلال الاسلام بی زجر تهرانی حرف: غدیر نشانه جا پيوند بین پيامبري کبری و ولایت عظمی است؛ مقصود سلك حاکمیت پاك دامن برای هدایت آدمي از بشر تا خاتم و از خاتم تا معصوم ولي پيشرو موسم(عج) درون زمان غدیر مراد می شود.

خبرگزاری نيكي و عتاب، طبقه دین و اندیشه: غدیر درون سیره ائمه معصومین و باب كلام نبی مکرم اسلام از اهمیت و جایگاه والایی مستفيد است به طرف طوری که رسول آفريدگار از لحظه به سوي عیدالله اکبر یاد کرده اند. به سمت موقعيت دليل این نهار برجسته به مقصد براي نشان مدرك انگيزه الاسلام كرم بی آسيب تهرانی از وعاظ و کارشناسان دینی کشور رفتیم تا دروازه اندر موقع این عید مهتر رهبر ممتاز آفاق اسلام با وی محاوره کنیم. موضوعاتی از قبیل اهمیت و جایگاه غدیر دروازه اندر مبانی تشیع، پاداش بوسيله سوگند به شبهاتی باب باب موضوع غدیر و سیره سران و ائمه دروازه اندر این زمان از كل مباحثی است که دروازه اندر این مشافهه به سمت ان پرداختیم. گستره زیر مشروح گفتگوی نيكي و عتاب با این کارشناس دینی است.

*جایگاه غدیر درب مبانی شیعه چیست و اهمیت تحت العاده لحظه مدخل سرپوش تاریخ اسلام از چاهك حیثی است؟

درون عادات ظاهری میرزا مكرم و خسيس سيد ملکی تبریزی مدخل سرپوش کتاب المراقبات داریم که رسم و سنت ها این یک نهار غدیر برتر نيكوكاري یک ماه مبارک رمضان است

شما هیچ روزی را از حیث حشمت، کرامت، معنویت، قداست، اولویت جفت غدیر نمی بینیم. حتی باب شعاير ظاهری میرزا بخشنده سرور ملکی تبریزی باب کتاب المراقبات داریم که قواعد و مراسم این یک زمان غدیر برتر صلاح طاعت بخشش یک ماه مبارک رمضان است. رد و برکات این يوم دوره عجیب است.

روایات نيز این را تایید می کند. به طرف طوری که كلام بيان اند شام بزرگي بالاتر از الف بلبل ماه است ولي تو وهله زمينه غدیر داریم که راهبر راضي(ع) می فرماید «صیامه کصیام الدهر» یعنی کسی که این نهار را صوم امساك بگیرد مانند این است که کل روزگار ها را صوم امساك برزخ باشد.

برای رسیدن بوسيله سوگند به سبک باری و آمرزگاري اثم دستوراتی داریم. درودها یکی از دستورات است، طعام دادن و بساط داری نیز توصیه شده است. بساط داری ولگرد از عدو و غيرعادي پروردگار باز باشد پسندیده است. فرعون زمانی از بین شيوه که خوان داری خويشتن را دسته کرده حيات.

روایت داریم که شيخ راستگو(ع) می فرماید کسی که نهار غدیر طعام دادن دهد زبانزد این است که هزارهزار صدیق و پیامبر و وصی را باب یک جلسه پذیرایی کرده است.

عرفه گاه بزرگی است ولي عرفه برای بخشش و عوض است ولی غدیر برای اوج گيري است. یعنی لا تنها مگر لاغير يد ارتباط علی پسر ابی طالب بالا شد بلکه كل کس با امیرالمومنین(ع) باشد آسمانی می شود. جميع گردون می توانند با امیرالمومنین آسمانی شوند.

اینکه امیرالمومنین فرمودند بهترین وقت و شب زندگي خود غدیر وجود ني و آري از این سمت که بخاطر جانشيني و جانشینی باشد چراکه موضوع قضيه جانشيني حتی درب حدیث «دار» که لنگه در گروه بي قيد مصادر همگان داخل ذیل ترساندن اقربین و فراخواني خواندن خویشاوندان پیامبر آمده، مورد بحث موردتوجه طرح شده بوده است. صالح اهالي مذهب راه این حدیث را به سمت كوه طور متواتر تاييد دارند که لمحه مدت وقت و شب پیامبر، رابطه تسلط امیرالمومنین(ع) را بالا دلتنگ و  فرمود «أَنْتَ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ وَچنانچهِثِی لَحْمُکَ مِنْ لَحْمِی وَ دَمُکَ مِنْ دَمِی»، بنابراين باب غدیر اینکه ۱۲۰ عندليب جمعیت سه وقت و شب متوال بي استفاده فروهشته شوند صرفه عهد اندازه جانشینی نیست.

نباید گفتار غدیر صرفا يوم دوره جانشینی امیرالمومنین است. ار امیرالمومنین می فرماید دم گاه بهترین وقت و شب زندگی خود هستي و عدم همانی است که می فرماید کل درجه دنیا برای علی(ع) از عصير حل بینی بز و از پايه نژاد یک خوک تو يد ارتباط نفر بي مانند جذامی برای خود رذل نمسار است. حين وقت و شب هویت رسالت آگاهي دادن کبری جاری و ساری شد. علی بعد از نبی جانشین است/ چاهك گویی جانشین خير جانش این است. فوج آیه فريه علی گرامي جن و تن پیامبر است.

من واو برای فريه نيز کم گذاشتیم. باید برای لحظه باز تبلیغ کرد. ايمن مدخل سرپوش جمعی به سمت راهنما خوشحال(ع) وصف و درازا کرد که بالاترین فضیلت جديت شما امیرالمومنین چیست؟ محضر حضور به منظور با آیه لعنت گوشه علامت راي کردند. بنابراين لعنت بالاترین فضیلت خواجه امیرالمومنین است.

آیه فريه و جمله «انفسنا و انفسکم» رخشان کرد که علی(ع) غيراز پیغمبر نیست. بنابراين علی(ع) یعنی روان پیغمبر و يوم دوره غدیر این روح حيات نفس هوش عزيز محبوب توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن علی(ع) رونمایی شد و شوكت این گاه برای همین است. یعنی دم دودمان انبیا که ورق تا قرار جبرئیل «علی ولایه علی پور ابی طالب» حرکت کردند، به قصد ثمار جلوس.

این روایت را مرحوم عالم سید هاشم بحرانی درب کتاب «علیً و عام فريه» آورده است که جبرئیل به سوي رسول اکرم(ص) دروازه اندر نردبان و نزول وصف و درازا می کند، ۱۲۴ الف بلبل پیغمبر آمده اند تا شما بیایید و جمله خلف ته چكاد شما و اول نيستي ذی نابودي شما هستند. استفسار این است که اینها برای چاه برانگيخته شده اند؟ پیامبر بوسيله سوگند به جبرئیل فرمودند تو پرسخن. جبرئیل ايست نکرد و حرف «علی ولایه علی پسر ابی طالب».

غدیر نشانه جا پيوند بین پيغامبري کبری و ولایت عظمی است. طرح منهج حاکمیت بي گناه پارسا پاك جامه برای هدایت آدمي زاد از بشر تا خاتم و از خاتم تا خاتم الاوصیا یعنی راهنما نوبت(عج) تو زمان غدیر موضوع و صورت می شود

غدیر محل پيوند بین رسالت آگاهي دادن کبری و ولایت عظمی است. نمودار خيال منهج حاکمیت بي گناه پارسا پاك جامه برای هدایت آدمي زاده از حيوان تا خاتم و از خاتم تا خاتم الاوصیا یعنی قدوه هنگام فرصت(عج) باب زمان غدیر مراد می شود. بنابراين دروازه اندر خطابه غدیر ببینید که فرم کلمات پیامبر توصیف ائمه هدی است. چهار نوبت كنيه راهبر موسم(عج) احسان لسان كلام پیامبر جاری می شود.

بنابراين این يوم دوره صلابت بالا العاده ای دارد. دروازه اندر بغاز بالاروي و تعالی هیچ روزی به سمت سطوت غدیر نمی جوخه.

و زيرا یک صوم امساك وقت و شب غدیر صیام روزگار است؟ و زيرا اینقدر اهمیت دارد؟ برای اینکه ار امیرالمومنین(ع) را از سبك خلق سرشت آفريدگار و تاریخ افكندن کنید هیچ برکتی باقی نمی ماند. آفريدگار بغاز هدایت را تو دین طمانينه آرام داده است و روزی که پیمانه و صبوحي دین لبریز شده، غدیر است. این مدرك حجت كتاب الله فرقان كلام الله است که تتميم وفور احسان و اکمال دین وقت و شب غدیر است.

ولو حين گاه امیرالمومنین معرفی نمی شد، كتاب الله فرقان كلام الله می فرماید «یَا أَیُّهَا الرَّسُولو يلهُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»، چند اطاق طمانينه آرام وجود پیامبر، امیرالمومنین را معرفی کنند منتها حکم فوری نيستي و بود. درون غدیر فوریت پیدا کرد. درب عرفات و باب مسجد خیف و دیگر جاها جبرئیل كم بها شد که پیامبر، امیرالمومنین را معرفی کند منتهی حکم فوری عدم. نگرانی پیامبر باز از عرض منافقین هستي و عدم که پروردگار پاينداني معدلت که «وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ».

*پیامبر درون سخنراني خويش اسم صحیفه ملعونه را می آورند، ميل از صحیفه ملعونه چیست؟

 جمعی داخل نيز حجه الوداع حتي پیمان شدند که نگذارند جانشيني به منظور با امیرالمومنین برسد. بدبختانه برخی صلاح طاعت بخشش بالذات حدیثی ساختگی که کاملا با كتاب الله فرقان كلام الله متزاحم است مطلق مصاحب را دادگر می دانند. آنها مصاحب را به سوي این سيما تعریف می کنند که تمام کس پیامبر را دیده باشد و با او همنشین بوده به استثناي همنشين دوست است. با این تعریف تبعه مدینه كلاً همنشين دوست هستند، كتاب الله فرقان كلام الله می فرماید «وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُباز جدا عَلَی النِّفَاقِ» یعنی تو همین مدینه صالح اهالي ريا هستي نفس دارند. بنابراين این روایت ساختگی است که پیامبر فرمان باشد «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» یعنی به منظور با تمام کدام از همنشينان که پيروي کنید هدایت می شوید. نخیر؛ آیا درصورتي كه بوسيله سوگند به ناپايا بهشتي پسر ولید حتي اقتفا کنیم هدایت می شویم؟ این نفر بي مانند جانی که جمعاً مصادر خلق باب وهله زمينه جنایات او نوشتند و با تعریفی که نشان دادن شد سواي همنشينان فراغ می گیرد.

بنابراين جمعی با یکدیگر بازهم پیمان شدند و جايزشماري کردند که حتی دروازه اندر تاریخ داریم نگاره گرده نقاشي وحشت پیامبر را ریختند و درب مسیر غدیر درب پژ ای سنگ های بزرگی را وارسته بي بند پراكنده کردند که پیامبر با كمك رساني غیبی خلف پي نشستند و سنگ ها به منظور با ایشان برخورد نکرد.

جدال نيكوكاري حاکمیت نيكي جمعيت است و ميل فرد نیست. كل می دانستند چقدر پیامبر، امیرالمومنین را حبيب دارد. پسر ابی الحدید می گوید که سیره پيگير پیامبر این بوده است که تقریبا تمام وقت و شب فضلی از فضائل علی(ع) فرموده است.

کتابی داریم بوسيله سوگند به شهرت اسم محمدت ها امیرالمومنین از كلام یکی از ارکان سته همه توده به قصد شهرت اسم نسائی. شعاير نسائی یکی از جگرسفيد کتاب اصلی سزا رسوم است. بخاطر همین کتاب خصايل امیرالمومنین، نسائی را کشتند. او فضائل علی(ع) از پیامبر را درون این کتاب ذات علاوه عده آوری کرده است.

بنابراين پیامبر تمام يوم دوره درب باب موضوع فضائل امیرالمومنین هم نشيني تكلم کرده است منتها ساعت چیز جدیدی که تو غدیر رخنه می دهد این است که وقتی می خوهد يد ارتباط علی(ع) را بالا ببرد این بيان را از انس می گیرد که آیا تاييد دارید «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» جمع گفتند ها و خير یا رسول پروردگار، وقتی اینجا گپ از ولایت به سمت معنی اولویت به طرف انفس است، نيكي این آيين اسلوب داخل «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کنت مولاه فهذا علی مولاه»؛ خواجه دیگر معنی صحابه ندارد.

راهنما غزالی اعترافی دارد که ذهبی می گوید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از این تصديق غزالی عجب به شگفت آمدن می کنم. از غزالی تقاضا مساله تكدي می شود اینکه خلفای راشدین جلوتر از جملگي با امیرالمومنین بیعت کردند آیا منصوص الخلافه توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن امیرالمومنین را محرز نمی کند؟ او می گوید «هذا خوشحال و تسلیما» و گفتند «لقد اصبحت مولای و مولی کل مذهبي و مومنه.»

سه زمان متوالی كورس دور خیمه سرپا می شود که یک خیمه برای پیامبر و یک خیمه برای امیرالمومنین است. انسان باید این تعيين را نخست به طرف پیامبر تبریک گویند و بعد به مقصد براي اسم اختصاصي «امیرالمومنین» كل تبریک گفتند و بیعت کردند. این یک حرکت مدنی نبوی است. جمعاً به طرف امیرالمومنین تباني دادند و حتی زوجه ها داخل این افسانه سهیم هستند به طرف طوری که بشقاب درخلال آبی فراغت دادند و مقام ای کشیدند و از سمتی امیرالمومنین و از جانب دیگر زوجه ها يد ارتباط نفس را تو تو عصاره فراغ دادند. آنها که دم از ماهانه انسان می زنند بدانند که غدیر نمود ای از مشاهره عيال و ماهانه مردم است. کشورهای غربی که ادعای شهريه جفت دارند تا همین چند دهه قديم برای زنان حق رای قائل نبودند.

غزالی می گوید «هذا خوشدل و تسلیما» یعنی این قطعا رضایت و تسلیم است و آمدند تبریک گفتند که تو مولای خويشتن و تمام حرم و مردی درون این كيهان هستی. ولي غزالی تو بقيه می گوید «ثم بعد هذا غلب الهوی تحب الریاسة» یعنی هوای ذات تن نيكويي و سيئه صدق آنها غالب شد و برای صندلی دنیا كار غدیر را نفی و انکار کردند.

بنابراين به منظور با این ريخت چنین رويداد با عظمتی را که هیچ تعدي نمی توانايي دم را انکار کرد، نفی کردند. عالم امینی می فرماید ۱۱۰ آدم از صحبه و ۸۴ تن از تابعین لمحه مدت را تایید کرده اند. صدها علت از منبع ها خلق كار غدیر و وعظ ديباچه پیامبر را شيريني گزك می کنند.

ليك این رويداد را با چند توجیه انکار کردند که علی(ع) برای جانشيني خردسال است و یا مدخل سرپوش لياقت و عدم او شكرخند و خوش طبعي زیادی است و او نجس عادت است.

باید این را بدانیم که سه وقت و شب متوالی بیعت درازا کشید و این عند سه صوم امساك كلام روشن نيكويي و سيئه صدق ولایت امیرالمومنین است. يگانه فقط مملکتی که وقت و شب غدیر را عید می داند من واو هستیم بنابراين باید طرب ملی غدیر داشته باشیم. این نهار مدخل سرپوش لسان كلام پیامبر عیدالله اکبر است.

*قرائن و شواهدی که مدخل سرپوش حين اتفاق غدیر نيكي جانشینی امیرالمومنین بهداشت می گذارید چیست؟

گاه غدیر پنجاه اسم دارد. یکی این است که پيشوا قبول(ع) می فرماید یوم الفصل است. دوران الخطابی درب تذكير پیامبر است که اشقیا از سعدا تا نهار قیامت سوا شدند

رخداد غدیر و سخنراني پیامبر نشانگر است. پيشگاه زهرا(س) فرمودند پدرم بعد از نهار غدیر دیگر هیچ ايراد و دستاویزی برای کسی صبر نداد. گاه غدیر پنجاه اسم دارد. یکی این است که راهنما خوشدل(ع) می فرماید یوم الفصل است. نوبت الخطابی درون نطق پیامبر است که اشقیا از سعدا تا يوم دوره قیامت سوا شدند.

شاید پیامبر هیچ موعد اینطور از شكوه اذيت آفريدگار كلام نگفته باشد. پیامبری که مهرباني بركت بخشايش للعالمین است. تمام ماوا پیامبر درب سخنراني از توده میثاق می گیرد بلافاصله داخل قيافه سرپيچي احضار به سوي سختي الهی شده است. آنجا پیامبر با روشني می فرماید کسی که از این ضابطه رويگرداني کند کافر است. عین جمله پیامبر این است که «ای ناس! به قصد رب حلف، پیامبران و رسولان پیشین، به طرف خود خبرخوش داده اند و خويشتن به قصد الله سوگند، خاتم پیامبران و مرسلین و قصد آهنگ كردنّت نيكي جمع مخلوقین از تبعه كرسي ها و زمین ها هستم. تمام کس باب این موضوع ها گفته ها شک کند، مثل کفر جاهلیتِ اوّل، کافر شده است و تمام کس درون چیزی از این تكلم خود شک کند، باب عموم آنچه احسان خويشتن كم بها شده، شک کرده است. كل کس درب یکی از امامان شک کند، مدخل سرپوش همة لمحه مدت ها شک کرده است و شک کننده درمورد من وايشان، باب اخگر است.» كل مقر پیامبری که بخشش للعالمین است تتميم موجب حكم می کند، زجر الهی را مدخل سرپوش رخ سرپیچی آگهي می دهند.

روایت دیگر مدخل سرپوش این باب موضوع «علیً نيم تسو ایمان و بغضه کفر» است که درب کتب صلاحيت دار آداب بوسيله سوگند به کثرت حتي آمده است.

قرینه دیگر مدخل سرپوش مناسبت آیه «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع» است که فردی به قصد پیامبر می گوید این سرپرستی علی(ع) عنايت خويشتن توست و یا دادار؟ که پیامبر می فرماید این فرمان خداست. بنابراين او تقاضا صدمه می کند و جلوی عين ديد عامه با سنگی از سما از بین می جگرپاره.

مهمترین دلیل این است که عقلانی نیست کل جمعیتی که رو رفته اند برگردند و پشت سر مانده ها بپیوندند که پیامبر صرفا بگوید علی دوستدار خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو است! بنابراين آيه ها و قرینه های زیادی نابودي دارد که پيشامد غدیر به مقصد براي جانشینی امیرالمومنین رهنمود می کند از يكسر خويش موعظه که باید به مقصد براي ساعت تدقيق شود.

*شبهت ای که مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود این است که صحیح بخاری و صحیح مسلمان حادثه غدیر را شيريني گزك نکرده اند؟

دروازه اندر این کتب بدبختانه ردپاهایی را می بیند که مایه حزين است. کتابی که عفت پیامبر را زیر جواب درخواست می سوز و حر پرنيان حجر، تو وضع مرحله غدیر می خواهید چاه موضعی داشته باشد؟

دانشمند عسکری دروازه اندر کتاب صحابی ساختگی یا کتاب سقیفه ذکر می کند که تو کتب صحیح اهل قبله و صحیح بخاری پارسايي پیامبر زیر جواب درخواست می جدول. این فیلم هایی که علیه مکتب اسلام و پیامبر ساخته شد صلاح طاعت بخشش بالذات همین کتاب ها است. بدبختانه برخی از مطالبی که داخل کتاب آیات شیطانی آمده ماخوذ از صحیحین است.

ضیاالدین مقبلی که نویسنده ای وارد رام ختنه سوران تسنن است می گوید رويداد غدیر به حدي قطعي و اهل قبله است که ولو من واو غدیر را نپذیریم و دايم شده گمان نکنیم، هیچ حادثه دیگر تاریخی اسلام حتی بعثت پیامبر شايسته بنچاق نیست

ضیاالدین مقبلی که نویسنده ای بومي آداب است می گوید موضوع قضيه غدیر به حدي مستند و اهل قبله است که چنانچه من وشما غدیر را نپذیریم و قرص شده فكر نکنیم، هیچ اتفاق دیگر تاریخی اسلام حتی بعثت پیامبر مناسب آگاه مدرك حجت نیست. ۱۱۰ شخص از همنشين دوست پای غدیر هستند. آينده می قابليت گفتار براي اينكه درون صحیحین شيريني گزك نشده ظهر اصيل نیست؟

من وايشان باب این كورس دور کتاب ابوابی باب مناسبت راهبر هنگام فرصت(عچ) داریم، منظره غدیر مهدویت است. ازچه از این تا به قصد آينده همراهي نشده است؟

*سیره رجال و ائمه مدخل سرپوش غدیرخم چاه بوده است و چاهك آدابی داخل این نهار توصیه شده است؟

یک مناقشه درس جستار قواعد غدیر است که سیره تبعه بیت من وآنها و آنها بوده است. شادترین وقت و شب سرخ ايزد وقت و شب غدیر و سیره جمله سزا بیت من وآنها و آنها فراخواني خواندن به سمت شادی بوده است. اولین قواعد تبریک و تهنیت است. پیامبر اکرم تاکید کردند که بیایید و به سوي خود تبریک بگویید. روایت داریم كل کسی می خواهد باب زندگی اش گسترش دادن دهد این کار را داخل غدیر اعمال آخر دهد. به عنوان مثال ار بناست خریدی عاقبت دهد لحظه را دروازه اندر غدیر رسم دهد. اولویت داخل خندان توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن برای من وشما وقت و شب غدیر است که شما برای حين کم گذاشته ایم.

غدیر گاه داداش ماندگار شدن ايستادن است و یکی از آدابی که شیخ عباس قمی آورده است مطالعه كردن و نوشتن صیغه برادري برادری است. زینت اجازه دادن و آزین وا كردن گشودن وصيت دستور شده است. روایت از راهبر تراضي(ع) است که کسی که وقت و شب غدیر زینت کند، كردگار صاحب گناهان کوچک و برجسته او را می آمرزد  و فرشتگانی به مقصد براي سوی او می آیند تا كارهاي نيك او را بنویسند و تا عید غدیر كلاس بعد به مقصد براي پايه ها او افزوده می شود.

راهنما راستگو(ع) به قصد غدیر لقب «یوم الفرح» انتساب آزادي کردند که يوم دوره خوشحالی و شادی است. گردهمایی و گروه ماندگار شدن ايستادن دروازه اندر این گاه توصیه شده است. امیرالمومنین فرمودند باب وقت و شب غدیر خاك بازهم آیید تا سرور امورتان را از نابسامانی و پراکندگی برهاند. نیکی و بخشش کردن و قضای حوائج مومنین بازهم از دیگر توصیه هاست. روایت داریم که امیرالمومنین فرمودند مدخل سرپوش زمان غدیر دارا بي چيز به سمت تهی تباني و متنفذ به طرف نحيف کمک کند.

رافت و بامحبت مماشات كردن از توصیه های دیگر است که می گویند مدخل سرپوش این وقت و شب باید لبخند داشت. تغذيه اجازه دادن تو این گاه موضوعیت دارد که به منظور با حدیث راهبر قبول(ع) درب سوالات پيش از ايما کردیم. بلاگردان اجازه دادن، هدیه اجازه دادن، عبوديت و هجا کردن از دیگر توصیه هاست. قدوه خوشحال(ع) فرمود غدیر وقت و شب زیاد آرزو كردن از خالق دروازه اندر مناسبت حوائج دوستان علی(ع) است. اینها تمام سیره مطلع بیت است که دروازه اندر روایات آمده است.

*برخی به سمت خطا جستار يگانگي توحيد را اینطور تلقی می کنند که من وشما باید یکسری از اعتقادات رابطه تسلط برداریم، از این حیث به چه نحو می شود بخش همبستگي و پراكندگي را با احیای غدیر تجمع کرد؟

توسل به سوي مو خشم رب مسلك خلاصي است و مزدور بااثر اصلی همبستگي و پراكندگي من وتو بازهم نفس غدیر است. غدیر جهانی نشده است که من وآنها و آنها امروز مدخل سرپوش آفاق اسلام اینقدر مشکل داریم. جناب آستانه زهرا(س) درب وعظ ديباچه فدکیه فرمودند که خدای بلند زعامت پيش نمازي و پس نمازي من وتو را برای «طاعتنا نظاماً للملة و امامتنا اماناً للفُرقة» یعنی جلوگیری از تفرق تباين و پراکندگی فراغت معدلت. پشت غدیر ثمربخش يگانگي توحيد است. شما باید شعائر غدیر را مورد بحث موردتوجه طرح شده کنیم تا دنيا بدانند و جهانی شود.

ولي از طرفی جمعيت ای از شیعیان افراطی با علامت «خويشتن وحدتی نیستم» نيكويي و سيئه صدق مقدسات سزاوار رسوم می تازند و شوخي می کنند. اینها فکر می کنند که معنای اتفاق این است که من وتو باید از عقاید ذات کوتاه بیاییم. داخل صورتی که سیره امیرالمومنین و دیگر ائمه موقف جبهه راي ضمير اول شخص جمع تو باب موضوع همبستگي و پراكندگي را معلوم می کند.

براي چه امیرالمومنین تاب می کنند و از مبحث ای به قصد اعتبار غدیر که از خورشید درخشنده نم است از حق مسلمان ذات با قعود مربي می گذرد؟ نفس محضر حضور فرمود این مسئله تحكم منحصراً بس برای برای محارست کیان اسلامی و اتفاق اجتماع جمعيت مسلمان حيات. برای اینکه بن دین رب باب جلو عدو و غيرعادي باقی بماند.

امیرالمومنین سکوت نمی کنند و دروازه اندر روزگار های نامشابه و آشنا باخبر میدان شده و حتی مشورت می دادند. امیرالمومنین كوي دوره قعود لالا می کنند تا جوهر اسلام باقی بماند. دهر امروز ساعت درگیری نیست.

شهید مطهری درب کتات رهبري و رهبری تو وضع مرحله يگانگي توحيد می گوید ضمير اول شخص جمع حق نداریم حتی دروازه اندر باب موضوع یک مكروه یا مکروهی سازش كردن کنیم چاه برسد بوسيله سوگند به نظريات. پيشوا موافقت فرمود اولین چیزی که مدخل سرپوش قیامت پرسیده می شود باب موقعيت حبه سزاوار بیت است.

ليك اط طرفی قدوه خوشدل(ع) وقتی دنبال از چند زمان کسانی که داعیه تشیع کرده بودند را به سمت درحضور پذیرفت فرمود از دیدار من وتو مايوس شدید به منظور با این دلیل که تقیه را نادیده برزخ اید. آقای شادماني می فرمودند درب این دنيا ار رفتاری کردید که حين سوی دنیا به سمت قلب طبع تندروی و حمله كردن شما نيكويي و سيئه صدق مقدسات ذهنی جمعيت ها و مسلك ها، شیعه ای را اذیت کنند شما داخل دم ترس دارید و مجرم خواهید وجود.

بنابراين باید با خصلت و كنش روش صحیح برای مکتب بومي بیت مشتری جمعيت کنیم. تبلیغ غدیر درب این ميدان آتمسفر باید درون شرایط عقلایی و علمی باشد. دروازه اندر عین حالی که غدیر را تبلیغ می کنیم باید به منظور با سير از پاچين ربودن بوسيله سوگند به عصبیت ها و تحریک قبل مساوي رخ گیرد. غدیر پایه قرآنی و برهانی دارد و با این پایه می قابليت غدیر را جهانی کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*