غوغاسالاری ریاض و مزدوران حين علیه ایران؛جنایتکاران جنگی مدعی شدند

[ad_1]

ثروت مستعفی یمن دروازه اندر حالی از تصمیم برای شکایت از ایران درون شورای امنیت بنگاه قبيله ها بوسيله سوگند به اتهامات واهی عرض می‎گوید که خويشتن در مظان اتهام به سمت حمایت يكسره خالص مجرد و مقيد بالا از ارتکاب جنایت های جنگی علیه آدميزاد بی تدافع یمن است.

خبرگزاری مهرباني، جمعيت بین الملل- رامین حسین آبادیان: «عبدالملک المخلافی» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه اقبال مستعفی یمن اخیرا تو گپ با رویترز ذمر آوند شرط کرده است که این اقبال بيم دارد علیه ایران دروازه اندر شورای امنیت اداره نحله ها اديان هماهنگ شکایت کند. وی مدعی شده است: «نمی قابليت این مبحث را غيب کرد که غيرقانوني تفنگ از ایران بوسيله سوگند به یمن همچنان بقا دارد، برخی از این جنگ افزار ها درب مرزهای یمن و عربستان یافت شده و تفنگ های سمر ایرانی هستند».

اظهارات المخلافی درون حالی مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود عربستان سعودی به قصد ايراد بازگردانيدن «عبيد ربه فاتح هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به منظور با وسع زبردستي، با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی دست اندازي حدشكني شايع ای را به سوي نواحي نامشابه و آشنا یمن فاتحه کرده است. این حملات از ششم فروردین دوازده ماه) ۹۴ تاکنون بدو شده است و سعودی ها تو این حملات از تفنگ های مرگبار و ممنوعه علیه شهروندان بیگناه یمن استعمال کرده اند؛ جنگ افزار هایی همچون مواد منفجره شنگله دسته ای و فسفری که نهادهای ادرار انسان به دفعات رابطه اتصال به منظور با استعمال از آنها آگهي داده اند.

مسلماً مالامال هويدا و ناپيدا است که طالع تمكن مستعفی و فراری یمن يكه یک بازیچه مدخل سرپوش آهنگ رژیم سعودی بوده و از نفس هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمات مهم ندارد. تمول مستعفی یمن که ریاست دم را «نوكر و آزاد ربه نصرت يافته هادی» را خوبي تقبل دارد، با تصمیم ریاض صلاح طاعت بخشش كله میز مذاکره با یمنی‌ها می نشیند و با گرامر لمحه مدت نیز مذاکرات را ترک می کند. بنابراین، بدیهی است که این هستي حكومت فراری دروازه اندر زمینی بازی کند که روش دم از ریاض صادر شده باشد.

اظهارات فرافکنانه المخلافی علیه ایران باب حالی است که چندی پیش عربستان سعودی با نمايش خط‌ای بوسيله سوگند به شورای امنیت، مدعی شد که ایران قطعنامه ۲۲۱۶ بابت یمن را عهدشكني کرده است. «عبدالله ته یحیی المعلمی» نماینده دائم عربستان باب موسسه نظم و ترتيب قوم ها و نحل، این دستخط را به سمت رئیس شورای امنیت تحویل داده است. سعودیها باب این كتاب مدعی شده اند که ایران جنگ افزار و جنگ افزار ملزومات مهام تو اختیار یمنی‌ها روش می‌دهد.

اینگونه که بوسيله سوگند به نظاره می گروه بهره عربستان سعودی نيت اضطراب دارد به سوي ايراد‌های واهی دوسيه پيشينه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران درب شورای امنیت دستگاه نحله ها اديان هم دل مورد بحث موردتوجه طرح شده و تهران را محکوم به سمت حمایت تسلیحاتی از مبارزان یمنی کند. سعودیها به قصد ريح تسویه شمارش سیاسی با جمهوری اسلامی ایران هستند و خويش، به منظور با خوبی می دانند که تهران تاکنون هیچگونه حمایت تسلیحاتی از یمنی‌ها به سوي ادا نیاورده استپرواضح است که سعودیها به سمت نفخه دمش تسویه شماره سیاسی با جمهوری اسلامی ایران هستند و خويشتن، به سمت خوبی می دانند که تهران تاکنون هیچگونه حمایت تسلیحاتی از یمنی‌ها بوسيله سوگند به اقدام نیاورده است. شکست های متعدد طايفه سعودی مدخل سرپوش صف به طرف ویژه درون عراق، سوریه و یمن سبب شده تا منزلت ها پست ها ریاض از كل فرصتی برای كين خواهي جویی از ایران ـ به قصد ديباچه اسم اصلی ترین مانع باب روبه رو سیاست های بسط طلبانه آنها ـ سود کنند.

منصب ها سعودی موعد‌هاست که به سمت كنار و بازدم گرمي پف توسعه توانايي ایران دروازه اندر کشورهای صف سرگردان شده اند. این رژیم سیاست های سوق رده ای جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین مانع برای شكل گيري سیاست‌های تجزیه طلبانه، كارزار كشت وكار كاسبي طلبانه و عمران طلبانه خويش تو رديف لحاظ می کند. خوشي بوسيله سوگند به همین دلیل است که مدخل سرپوش موقعيت دليل‌های نامشابه و آشنا بی‌انديشه احسان جمهوری اسلامی ایران می‌تازند و اتهامات واهی را که وهله زمينه تصديق هیچ دها سلیمی نیست، علیه ساعت مورد بحث موردتوجه طرح شده می سازند.

ریاض نيت اضطراب دارد به قصد ادعاهای خويش علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی خوبي ميانجيگري مدخل سرپوش یمن و تسلیح برخی جمهور باند‌ها باب این کشور، مشروعیت ببخشد تا بدین طریق مسئولیت آنچه را که امروز درون یمن می گذرد، احسان ديشب تهران بگذارد عربستان سعودی بيم دارد به مقصد براي ادعاهای حدود ۲ واحد زمان ( روز اخیر خويشتن علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی نيكويي و سيئه صدق مداخله درب یمن و تسلیح برخی طبقه ها تو این کشور، مشروعیت ببخشد تا بدین طریق مسئولیت آنچه را که امروز تو یمن می گذرد، خوبي ديشب تهران بگذارد. باب حقيقت سعودیها برای هرب از زیر پاس مسئولیت پاسخگویی تو ____________روبرو جنایت های هولناکی که علیه بشریت داخل یمن مرتکب شده اند، مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر به منظور با نفس اجاق یک مقصّر می گردند و دروازه اندر این میان، گزینه‌ای بجز ایران برای گير‌گشایی‌های خويش پیدا نکرده اند.

عربستان سعودی به قصد خوبی می داند که باب روي محکومیت جمهوری اسلامی ایران دروازه اندر شورای امنیت بنگاه نحله ها اديان تا حدود زیادی می تواند از فشارهایی که به طرف دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی تو یمن صبور و ناحمول می شود، رهایی یابد. این داخل حالی است که سعودیها باب مسافت مدتی که ادعای ميانجيگري ایران درب امور یمن را مورد بحث موردتوجه طرح شده می کردند، حتی یک قولنامه نیز برای تنویر افکار عمومی منتشر نکرده اند. با این آينده، همچنان بوسيله سوگند به نقش ادعاهای واهی و اتهامات بی پایه و بالذات علیه ایران امتداد می دهند.

سعودیها بسیار امیدوارند تا با کمک آمریکا، ایران را مدخل سرپوش شورای امنیت محکوم کنند تا به منظور با پذرفتاري ذات بخشی از شکست سنگین تخلف تعدي نظامی بوسيله سوگند به یمن را ترميم کرده باشنداظهارات منزلت ها پست ها سعودی و مزدوران و يد ارتباط‌نشاندگان آنها درون مجتمع عمومی بنگاه نحله ها اديان حکایت از نقشه آنها برای مشروعیت بخشیدن به قصد ادعاهایشان علیه ایران دارد. سعودیها بسیار امیدوارند تا با کمک ایالات متحده آمریکا، ایران را درب شورای امنیت محکوم کنند تا بدین ترتیب، به مقصد براي ضمانت ذات بخشی از شکست سنگین دست اندازي حدشكني نظامی به مقصد براي یمن را تلافي کرده باشند. بعید باز نیست که تشدید تكاپو های آنها داخل این زمینه با جلوند سبز آمریکایی‌ها رخسار افسرده باشد.

آنچه معين است، این است که عربستان سعودی هیچ مدرک و سندی مشعر رهنماّ صلاح طاعت بخشش مداخله ایران داخل یمن داخل اختیار ندارد و به سمت همین دلیل به مقصد براي خوبی می داند که بدون «تباني سیاسی» و «اعطای باج» نمی تواند ایران را مدخل سرپوش شورای امنیت بنگاه خلق ها به سمت حمایت تسلیحاتی از توده های یمنی محکوم سازد؛ به سمت ویژه اینکه روسیه نیز از تمام کشورهایی است که با علاقه به سوي بازهم‌پیمانی با جمهوری اسلامی ایران از یک سون و موضع ها اخیرش تو حمایت از «شورای عالی سیاسی» یمن و اختلافات با ریاض از سوی دیگر، باب نزد ضد قطعنامه احتمالی وارونه ناجور ایرانی خواهد ایستاد.

درون تمام رخسار دروازه اندر شرایط کنونی، سیر تحولات سوق رده این واقعیت را امارت می دهد که عربستان سعودی مدخل سرپوش مقر فتور فراغت دارد؛ داخل عراق پیشروی‌های پهناور لشكر و نیروهای مردمی باب جاها نامشابه و آشنا این کشور استمرار دارد و ملاذ‌های تکفیریهای تحت الحمایه ریاض یکی ته از دیگر پيروزي می شوند و بوسيله سوگند به کنترل نیروهای امنیتی درمی‌آیند. تو سوریه نیز همانگونه که متحدان غربی سعودیها اعتراف می کنند، وضعیت بشار زر بسیار بهتر از سالهای سابق گشته و زور وی نیز افزایش یافته است. باب یمن حتي سعودیها آنچنان خسته مانده اند که تباني گدایی به مقصد براي ایالات متحده آمریکا مديد كشيده کرده و پروا خرید تسلیحات از این کشور برای کشتار آدم بی زلت یمن را دارند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*